eigenaar moet de factuur advocaat betalen opleg op het bedrag dat door de rechter toegekend werd als rechtsplegingsvergoeding

15 antwoorden [Laatste bericht]
gdl
Offline
Inmijn individuele eindafrekenig 2017 staat dat ik 1687€ advocaat 
kosten moet betalen bovenop de rechtsplegingsvergoeding toegekend door de rechter.
Er zou ooit op een algemene vergadering moet beslist zijn in meerderheid, dat de verliezende parij deze openstaande facturen zou moeten betalen.
Kan dit? Is dit rechtsgeldig?
Staat de VME met zijn beslissingen boven alles? 
Ik ben eigenaar van enkel een garage.
Hoe zit dat met zo een beslissing op een AV wanneer het om een huurder gaat?
lebragard
Online
de VME kan.. een extra schadevergoeding vragen.
gdl
Offline
niet weigeren deel te betalen. totaal bedrag wordt aangerekend

Het gaat hier niet om weigeren van van mijn deel te betalen.
De totale factuur van 1687€ wordt enkel aan mij door gerekend omdat ik de zaak verloeren heb. Dit niet tgenstaande de rechter een rechtsplegingsvergoeding toekende die ik betaalde.

Gezien ik geen abonnee ben van indicator kan ik dus ook niet inloggen om te lezen wat er in het artikel staat

lebragard
Online
artikel betaalmuur...

Betalen

MEDE-EIGENDOM - VARIA

Betalen alle mede-eigenaars mee voor de advocaat?

Een mede-eigenaar brengt de vereniging van mede-eigenaars voor de rechter omdat hij het niet eens is met een bepaalde beslissing. Kan hij dan zelf weigeren om mee de advocaat te betalen?

Wie betaalt de advocaat?

------------

Edit Quimmo: @lebragard, bedankt voor de moeite, maar artikels met copyright kunnen niet in het forum gekopieerd worden. Zoals u weet kan u het artikel wel vinden en lezen met Google, u kan dus best de vraagsteller voorstellen om de titel te googelen, dan vindt hij of zij het zelf wel. Intussen zal het wel niet meer nodig zijn voor deze vraag.

gdl
Offline
helaas

Helaas is er op deze manier nog steeds geen antwoord gekomen dat voor ons  bruikbaar was 

lebragard
Online
beslissing AV

Er zou ooit op een algemene vergadering moet beslist zijn in meerderheid, dat de verliezende parij deze openstaande facturen zou moeten betalen.
en
Hoe zit dat met zo een beslissing op een AV wanneer het om een huurder gaat?


Rechtmatig genomen beslissingen op een AV zijn geldig en uitvoerbaar voor die VmE.


en : Wie betaalt de rechtsplegingsvergoeding en advocatenkosten?
en : Uitvoeren van de beslissingen van de AV, voor de eigenaars en die van de huurders.
http://www.wvcsyndic.be/19.pdf 

Astrid Clabots
Offline
Wat met de kosten na een gerechtelijke procedure (VME) ?

Geachte

Uw vraag betreft een "stokpaardje" van ons...

Hier onze mening :

1.

In de Appartementswet is voorzien dat via het vehikel van de VME, die rechtspersoon is, kan opgetreden worden voor en namens het collectief van mede – eigenaren. 

Bovendien is de VME soms genoodzaakt om een incassoprocedure te voeren opzichtens niet betalende mede – eigenaren.

Wanneer een advocaat of gerechtsdeskundige lopende dit gegeven provisiefacturen verzendt, maar ook wanneer een eindfactuur wordt voorgelegd, dienen deze kosten in principe te worden verdeeld en betaald zoals dat voor alle andere kosten ook in de statuten is voorzien.

Dat kan leiden tot absurde situaties :

• Een projectontwikkelaar die nog eigenaar is van enkele kavels en tegen wie dagvaarding wordt gelanceerd omwille van bouwgebreken of andere klachten, is daarmee gehouden tot de provisioneren van de advocaat van de tegenpartij… waarvan hij zelf deel uitmaakt ..

• Een mede – eigenaar die niet betaalt dient ook bij te dragen aan provisies van de raadsman die de incassoprocedure precies tegen deze eigenaar opstartte …

• …

Het principe blijft van toepassing dat de kostenverdeling zoals voorzien in de statuten toch moet worden toegepast, hoe vreemd dit ook aandoet (wat immers met de mede-eigenaar die in het gelijk werd gesteld door de vrederechter mee die kosten dragen? Omgekeerd kan men zich afvragen of er op de AV de beslissing kan goedgekeurd kan worden waarin wordt bepaald dat de verliezende partij de kosten van de advocaat van de VME moet dragen (naast zijn eigen advocaatkosten)?

2.

De wetgever heeft dit gegeven evenwel reeds in 2010 onderkend, en in functie van het latere procedureresultaat, voorzien in een afwijkende regeling.

Nadat het procedureresultaat bekend is, staat de wetgever volgende afwijkende verdeling van kosten en lasten toe :

Art. 577-9
§ 8. In afwijking van artikel 577-2, § 7, wordt de mede-eigenaar van wie de vordering, na een gerechtelijke procedure tegen de vereniging van mede-eigenaars, door de rechter gegrond wordt verklaard, vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars.
Als de vordering gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, wordt de mede-eigenaar vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten die met toepassing van artikel 1017, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek ten laste van de vereniging van mede-eigenaars zijn gelegd.
§ 9. In afwijking van artikel 577-2, § 7, wordt de mede-eigenaar, die verweerder is, in een gerechtelijke procedure ingesteld door de vereniging van mede-eigenaars, waarvan de vordering door de rechter volledig ongegrond werd verklaard, vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars.
Als de vordering gedeeltelijk of volledig gegrond wordt verklaard, draagt de mede-eigenaar, die verweerder is, bij in de erelonen en kosten ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.


Samengevat komt deze wettelijke regeling er op neer dat, voor wat betreft de definitieve afrekening (dus nog niet op niveau van gevorderde provisies) van gerechtskosten, volgende scenario’s zich kunnen voordoen :

1. Een mede-eigenaar stelt als eiser een rechtsvordering in tegen de VME
In het geval dat een mede-eigenaar een procedure start tegen de VME en de Vrederechter hem of haar in het gelijk stelt, bepaalt de wet zeer duidelijk dat deze mede-eigenaar niet gehouden is tot de kosten en erelonen van de advocaat van de VME.
De erelonen van de advocaat zijn immers kosten van de VME en zullen in principe worden verdeeld volgens ieders aandeel in de gemeenschappelijke delen.
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever hiermee de procedure- én advocaatkosten die de vereniging van mede-eigenaren heeft gemaakt in het geding bedoelt.
Op grond van dit artikel hoeft de mede-eigenaar die tegen de vereniging van mede-eigenaars een vordering heeft ingesteld (en dus als eiser aantrad) die de rechter gegrond heeft verklaard, niet bij te dragen in de procedure- en advocatenkosten die de vereniging van mede-eigenaars waarvan hij lid is, gemaakt heeft in het geding tegen hem.
Nuance : Als de vordering slechts gedeeltelijk gegrond is, kan de rechter uitspraak doen over de verdeling.

2. De VME stelt een vordering in tegen een mede-eigenaar die dan verweerder is
In de situatie waarin de VME een vordering instelt tegen een mede-eigenaar en deze vordering ongegrond wordt verklaard door de rechter geldt hetzelfde principe.
Aan de mede-eigenaar die in het gelijk gesteld wordt zullen de kosten en erelonen van de advocaat van de VME niet aangerekend mogen worden.
Ook hier geldt dat wanneer de vordering slechts gedeeltelijk gegrond wordt verklaard de rechter uitspraak kan doen over de verdeling hiervan.
Op grond van dit artikel hoeft de mede-eigenaar tegen wie de vereniging van mede-eigenaars een vordering heeft ingesteld (en dus als verweerder aantrad) en die de rechter ongegrond heeft verklaard, niet bij hoeft te dragen in de procedure- en advocatenkosten die de vereniging van mede-eigenaars waarvan hij lid is, gemaakt heeft in het geding tegen hem.
Bijkomend issue: wat met een beslissing van de AV waarin wordt bepaald dat een mede-eigenaar die een procedure verliest tegen de VME moet opdraaien voor de kosten van de advocaat van de VME?

3.

Het gebeurt wel eens dat op een AV besloten wordt dat een clausule wordt goedgekeurd waarbij een verliezende mede-eigenaar opgelegd kan worden om alle kosten en erelonen van de advocaat van de VME, dus het restsaldo na aftrek van de rechtsplegingsvergoeding, te moeten betalen.

Dit zijn dan kosten die men zou moeten betalen boven op de eigen advocaatkosten én bovenop de eventueel toegekende rechtsplegingsvergoeding.

Dergelijke beslissingen stroken, om verschillende redenen, niet met een gezond rechtsgevoel.

Bovenstaande wetsartikelen handelen immers enkel over de situatie waarin een mede-eigenaar gelijk krijgt in een gerechtelijke procedure tegenover de VME en waarin de in het gelijkgestelde mede-eigenaar door de wet wordt uitgesloten van de kosten en erelonen van de VME.

Wettelijk is het dan ook niet voorzien dat de in het ongelijk gestelde mede-eigenaar alle kosten en erelonen van de VME zou moeten dragen...

Dergelijke beslissingen zijn naar onze mening dan ook onrechtmatig aangezien zij een ontradend effect zouden kunnen hebben voor de mede-eigenaars om een vordering in te stellen tegen de VME. Zij lopen immers het risico de volledige advocaatkosten te moeten dragen.

Ons inziens kunnen deze beslissingen dan ook het voorwerp uitmaken van een vordering tot vernietiging van een agendapunt, gelet het onrechtmatig karakter ervan.
 Opgelet! Dergelijke beslissingen dienen te worden ingesteld binnen 4 maanden na de AV.

Bovendien mag er geen verwarring ontstaan tussen de kosten en intresten van de procedure enerzijds en de kosten en erelonen van de advocaten anderzijds.

Het is uiteraard volstrekt normaal dat wanneer iemand in een gerechtelijke procedure in het ongelijk wordt gesteld, deze persoon moet opdraaien voor de kosten en intresten van die procedure. Dit zijn o.a. de dagvaardingskosten, en uiteraard ook eventueel rechtsplegingsvergoeding, wanneer deze wordt toegekend.

Het gaat naar onze mening echter niet op dat een mede-eigenaar naast die kosten en intresten van een procedure, óók nog eens de volledige erelonen van de advocaat van de VME zou moeten terugbetalen als gevolg van een beslissing van de AV. 

Hiermee zou dan ook volledig voorbijgegaan worden aan de gedachtegang achter de toekenning van rechtsplegingsvergoeding. Rechtsplegingsvergoeding wordt immers toegekend om de advocaatkosten van de in het gelijk gestelde partij te dekken.

Wat met een advocaat aangesteld buiten de AV?
Een ander vraagstuk dat zich opdringt is de situatie waarin een groot aantal mede-eigenaren een advocaat aanstellen om de belangen van de VME te behartigen maar dit niet gebeurt tijdens een AV. Men kan zich dan de vraag stellen in welke mate de kosten en erelonen van de advocaat kunnen worden ingebracht in de VME en worden teruggevraagd aan de andere mede-eigenaren (die bijvoorbeeld niet achter deze beslissing stonden)?
Naar onze mening dient de beslissing om een advocaat aan te stellen, net zoals de beslissing om een andere poetsfirma te nemen, genomen moet worden in een AV of een BAV met een voldoende meerderheid van stemmen (in principe de helft +1).
Indien dit niet gebeurde kunnen de kosten in principe niet worden doorgerekend aan de VME/de andere mede-eigenaren. Immers, in dat geval werd de advocaat niet aangesteld door de VME maar door enkele mede-eigenaren…
Het is dus van belang dat de advocaat die de VME moet vertegenwoordigen correct wordt aangesteld om later discussies omtrent het financiële plaatje te vermijden.

Besluit:
Het is belangrijk om als VME voorzichtig en weldoordacht om te springen met het doorrekenen van advocaatkosten aan mede-eigenaren. Het spreekt voor zich dat men niet zomaar elke beslissing hieromtrent kan nemen, om latere problemen “voor te zijn”.
Bovendien moet men zich er steeds van vergewissen of de advocaat juridisch gezien wel degelijk is aangesteld…

Tenslotte zullen ook advocaten zelf best aanrekenen, doorstorten (derdengeld, liefst niet onder aftrek van erelonen, ...) op transparante wijze. Zodat de opdeling van uitgekeerde sommen steeds transparant en doorrekenbaar is aan wie het behoort.
 


Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten

lebragard
Online
syndicus had.....

@clabots Besluit:
Het is belangrijk om als VME voorzichtig en weldoordacht om te springen met het doorrekenen van advocaatkosten aan mede-eigenaren. Het spreekt voor zich dat men niet zomaar elke beslissing hieromtrent kan nemen, om latere problemen “voor te zijn”.

Inderdaad om als VME.... maar de syndicus had de VME daarover moeten informeren zodat de AV die beslissing hoogstwaarschijnlijk niet had genomen , maar ja de syndicus is dat helaas niet verplicht ! en daar wringt het schoentje ! 

Mijn " stokpaardje " is :                     (een syndicus zou verplicht moeten worden)

Een syndicus is verplicht om erop toe te zien dat :       


een VME , slechts beslissingen kan nemen binnen het kader van haar maatschappelijk doel en binnen het wettelijk kader dat haar tegenstelbaar is (artikels 577-2 t/m 14 B.W., de basisakte, het reglement van mede-eigendom, het reglement van orde,alle wetten,decreten,normen en andere bepalingen die de mede-eigendom aanbelangen,de deontologie van de syndicus en zijn contract met lastenboek; hetzij rekening houdend met haar wettelijke, statutaire,deontologische en conventionele beperkingen).

Onregelmatige, bedrieglijke en onrechtmatige beslissingen, betekenen ‘rechtsmisbruik’, waartegen reactie wordt uitgelokt en dit zou de syndicus moeten voorkomen. 


 

gdl
Offline
Die beslissing zou al jaren

Die beslissing zou al jaren geleden moeten genomen zijn, mogelijks al voor dat ik eigenaar werd van een garage.
Ik heb niet alle veslagen en de syndicus weigert mij een kopie van dat agendapunt  te bezorgen.
Het vonnis was in 2016 bj 2016. Alles werd betaald.
Nu in 2018 bij afsluiten bj 2017 komen zij in mijn individuele afrekening met kosten advocaat erelonen met een bedrag van 1687€ dit voor bj 2017 Deze kost werd dus zoals reeds vermeld enkel aan mij doorgerekend en komt niet voor in de totale afrekening.
Ik weet niet wat ik nu moet doen behalve eventueel aangetekend protesteren maar ik verwacht binnen een week een 1e aangetekende ingebrekestelling waarna binnen de 2 weken een rappel waarna zij zuleen dagvaarden 

Dus wat nu want er staan hier boven nergens geen zekerheden volgens mij?


 

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-10 ยง 3

Maak samen met een deurwaarder, op korte termijn, een afspraak om met de syndicus het ”register van de beslissingen” op de maatschappelijke zetel te consulteren.
 
Maak van het deurwaardersexploot (en van de ontstentenis van dit document) gebruik in een eventuele rechtszaak.
Quimmo
Offline
Ze volgen dus zelf de wet niet?

Ze kunnen natuurlijk altijd een ingebrekestelling sturen en u proberen te dagvaarden, ik vraag me alleen af op wat ze zich gaan baseren. Ze vragen u een kost te betalen op basis van een regel die zou bestaan maar die u niet mag zien. Zo kan ik iedereen facturen beginnen sturen op basis van fictieve regels.

De wet op de mede-eigendom zegt onder andere:

 

"577-10 § 3 De beslissingen van de algemene vergadering worden in een register opgetekend, dat zich bevindt op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars.

Dit register kan ter plaatse en zonder kosten door iedere belanghebbende geraadpleegd worden.

§ 4 Iedere bepaling van het reglement van orde en iedere beslissing van de algemene vergadering kan rechtstreeks worden tegengesteld door degenen waaraan zij tegenstelbaar zijn. Zij kunnen worden tegengeworpen aan eenieder die houder is van een zakelijk of persoonlijk recht op het onroerend goed in mede-eigendom en wel onder de volgende voorwaarden:

1° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen voor het verlenen van het zakelijk of persoonlijk recht, door de kennisgeving die hem verplicht door de verlener wordt gedaan op het tijdstip van de verlening van het recht, van het bestaan van het reglement van orde en van het register bedoeld in § 3, of bij gebreke daaraan, door de kennisgeving die hem wordt gedaan op initiatief van de syndicus bij ter post aangetekende brief; de verlener is aansprakelijk ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars en de houder van het zakelijk of persoonlijk recht, voor de schade die ontstaat door een vertraging of door afwezigheid van de kennisgeving;"

Het lijkt me dat hier deze regels toch niet gevolgd zijn? @AstridClabots, deze regels gelden toch niet enkel tov huurders?

 

 

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

nescio1
Offline
een ondergewaardeerd document

”Het lijkt me dat hier deze regels toch niet gevolgd zijn? 
@AstridClabots, deze regels gelden toch niet enkel tov huurders?”
 
 
Jawel, verder leest u onder 2 ° :
 
Die kennisgeving hoeft niet te worden gedaan aan degenen die in de algemene vergadering stemrecht hebben.
 
m.a.w. een mede-eigenaar heeft als enige informatiebron betreffende de historiek van de beslissingen van de AV een (notarieel) geactualiseerde basisakte en het ”register van de beslissingen”.
 
Ons inziens is dit een totaal verwaarloosd document dat eigenlijk nagenoeg op gelijke hoogte met het basisakte, versta reglement van mede-eigendom, zou moeten geplaatst worden.
 
 
 
https://cdn.nimbu.io/s/1jn2gqe/assets/Mede-eigendom_beleidsaanbeveling_NL_Spreads.pdf
 
blz.10 1ste kolom  vervangen van artikel 577-10, § 4 tweede lid bevestigt nogmaals (in de toekomst) het belang van het ”register van de beslissingen”. 
 
Quimmo
Offline
@nescio1

Je hebt idd gelijk, was een foute interpretatie. Maar in elk geval moet er een register van beslissingen zijn, zodat het probleem dat de eigenaar de beslissing niet kan inkijken niet zou mogen bestaan.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

gdl
Offline
betreffende agendapunt , is dit rechtsgeldig
16. Invoeren van een standaardprocedure voor het invorderen van achterstallige (voorscht)betalingen en/of daldi van goedgekeurde afrekeningen: stemming 3/4
De syndicus stelt voor om volgende werkwijze toe te passen voor wat betreft de invordering van achterstallige (voorscht)betalingen en/of saldi in goedgekeurde afrekeningen.

De voorschotten dienen volstort te worden op de rekening van de VME uiterlijk 30 dagen na verzenddatum van de aanvraag tot betaling.
Na het verstrijken van deze periode wordt een eerste gewone herinnering tot betaling, binnen een nieuwe periode van 15 dagen verzonden.
Zo dan geen betaling wordt bekomen, zal de syndicus de betrokken eigenaar een aangetekende rappel sturen tot betaling, binnen een nieuwe periode van 15 dagen, van het openstaande saldo. (waarbij de betalingstermijn aanvangt vanaf de datum van de aangetekende zending)
Het openstaand bedrag zal vanaf dat ogenblik worden vermeerdert met:
-de wettelijke intrest die ten goede komt aan de VME.
-een forfaitaire vergoeding voor extra administratiekosten ten voordele van de syndicus ten bedrage van 50€.
Na het verstrijken van deze periode van 15 dagen na ingebrekestelling wordt de juridische invordering via gerechtsdeurwaarder en/of advocaat ingesteld. De juridische invordering van het openstaande saldo zal vermeerderd wordenmet alle aanvullende inorderingskosten, ERELONEN VAN ADVOCATEN, EN GERCHTSDEURWAARDERS EN ALLE VERDERE TUSSENKOMSTEN DIE DE SYNDICUS IN HET INVORDERINGSDOSSIER NOG DIENT TE STELLEN ? ZULLEN TEGEN NEGATIEF GEBEUREN. DEZE OPSOMMING IS NIET LIMITATIEF.
al de bovenstaande kosten worden ingeschreven op de individuele rekening van de betrokken eigenaar.

goedgekeurd in meerderheid met onmiddelijke ingang

Ik was niet aanwezig op die vergadering in 2013 en ben ook niet naar de rechtbank geweest maar niet tegenstaande: is dit zomaar mogelijk en rechtsgeldig. 
ronald de wilde
Offline
@gdl
Beste,

Na een AV worden de notulen ervan naar elke ME gestuurd, en ook dat dient u zelf op te volgen. Een termijn van 4 maanden na de AV om betwistingen aan te voeren is toch wel voldoende ruim, en eigenlijk wel zeker voldoende om voor uzelf conclusies te trekken: leg ik me erbij neer of niet. Toch wel voldoende tijd, me dunkt, om te besluiten.

Mijn persoonlijke mening is, na 4 jaren actief als CvR, dat met achterstallige betalingen niet moet worden getalmd, al zeker niet als er een zekere voorgeschiedenis in deze is binnen de VME, en als er dan een dwingender regelgeving binnen de VME is/wordt uitgewerkt.
En in die afdwingbaarheid speelt de CvR een grote rol, zelf tolereer ik geen enkele meegaandheid van onze syndicus, resultaat: geen openstaande bedragen!!  
 
Quimmo
Offline
Invorderen door syndicus

De voorgestelde wetsaanpassing die nog gestemd moet worden geeft de syndicus ook meer vrijheid bij het invorderen: http://www.quimmo.be/nl/blog/wetsvoorstel-2017-aanpassing-mede-eigendom-...

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom