Strijdigheid RvM en Wet mede-eigendom ?

11 antwoorden [Laatste bericht]
etdh
Offline
Geachte, Het RvM stelt dat de Voorzitter van de AV verkozen wordt voor een termijn van 3 jaar en dat ook een ondervoorzitter moet worden aangesteld. Zou dit strijdig kunnen zijn met de Wet op de mede-eigendom waar wordt gesteld dat bij de AV een Voorzitter wordt verkozen ? Ttz. in feite zou bij elke AV een andere Voorzitter kunnen verkozen worden. Met dank voor een antwoord. etdh
nescio1
Offline
waar hebt u gelezen dat verkiezing dagvoorzitter verplicht is?
etdh
Offline
Strijdigheid Wet tov. RvM
Art 577-6 par. 5: De "Algemene vergadering wordt door een mede-eigenaar voorgezeten".
SIEBE
Offline
voorzitter AV
Een voorzitter van de AV is slechts voor 1 AV.
De voorzitter wordt niet verkozen of aangeduid. Men kan niemand dwingen om voorzitter te zijn. En een voorzitter verkiezen = kandidaten ?
Is al altijd een probleem geweest : indien er geen kandidaten zijn trouwens hetzelfde geldt voor de leden RVM, CDR.
nescio1
Offline
cursus begrijpend lezen
 
Link doorgelezen? # 4?
 
Dan maar:
“…
Dit is geen wet van Meden en Perzen.
 
De statuten kunnen ook bepalen dat, al dan niet bij gebrek aan een spontane kandidaat, wie b.v. al langst mede-eigenaar is, de grootste quotiteit heeft of een ander geschikt criterium, voorzitter wordt.
 
Opname van een dergelijke bepaling in het RIO kan een moreel drukmiddel vormen om een aarzelaar toch in de rol van voorzitter te dwingen.

… “
 
SIEBE
Offline
#4
Nescio1

De theorie is mooier dan de realiteit.
Laat iemand onder dwang ( kan wettelijk gewoon weg niet ) die taak opnemen, resultaat ?

Ben ook niet overtuigd dat de statuten op wettelijke wijze iemand onder dwang kunnen aanduiden om voorzitter te zijn. Dwangarbeid zou toch al afgeschaft zijn ?

Indien niemand wil of interesse heeft, is het dan verstandig om het op te leggen ?

En cursus begrijpend lezen : heb kleuterschool met moeite uitgedaan onder voorspraak.

Ik heb het hier al dikwijls en tot vervelens toe herhaald : wetten uitvaardigen is makkelijk, maar ze afdwingbaar maken ( zonder kosten voor diegene die waarschijnlijk gelijk heeft, daarom nog niet krijgt ) is wat anders.

Ik vind trouwens dat op het forum veel te veel de wetgeving uitgespeeld wordt ( eenzijdig ), en niet de realtiteit op de werkvloer. Het is mooi de mensen te bestoken met artikels en wetgeving ART.  577... maar zou graag van de topic starters zelf eens willen vernemen wat het hun heeft opgebracht of gekost heeft ?
Heb in die enkele jaren nog zeer weinig gunstige/positieve resultaten vastgesteld.

Excuses voor de misschien harde taal, maar de belangen enerzijds van de Immo/syndici en hun organisaties/wetgever staan dikwijls haaks op de belangen van de eigenaars met problemen of de VME's waar de syndici hun voeten vegen aan de deontologie of wetgevingen. De wet van de machtigste en open door politiek.
SCORPIOEN
Offline
strijdigheid RME met wet


@etdv topic starter

Uw RME schijnt dus niet te weten wat hun opdracht en bevoegdheid is, en zelfs meer : dan verstaan ze zelfs een belangrijk deel ( algemene vergadering) van de wetgeving niet eens.   
                                                                                                                    Wat wel Wat wel mogelijk is dat   ( een grote )RME zich organiseert, en intern een voorzitter aanduidt ( als contact persoon van de leden binnen de  RME)  èn een ondervoorzitter, èn een secretaris ( voor de administratie zoals uitnodigingen en verslag van hun vergaderingen) maar de opgesomde titels zijn een luxe-product., en wettelijk niet bestaandeLet wel op dat deze heren dan niet menen dat ze spreken namens de VME, en gevreesd mag worden  dat zij zullen " beslissingen " nemen.... die aan de AV toekomen

Ze zijn zelfs geen deel van het systeem  " die de syndicus moeten bijstaan...."  precies wat de wetgever  geschrapt heeft, toen zij met de wetswijziging 1994 de toen bestaande, statutaire " Raden van Beheer " vervingen  in "Raad van Mede- eigendom ", die met de wetten van 2.6.2010 en later , inderdaad niet veel meer klaarheid hebben geschept.

Gij zelf bent dus juist dat er een Voorzitter is van de Algemene Vergadering, en dat kan gerust ieder jaar een ander zijn.Meestal is het ook iemand van de RME die zich kandidaat stelt, en door de AV wordt aangeduid.


mvg

SCORPIOEN
Offline
strijdigheid RME met wet

 


verwijderd


mvg

etdh
Offline
Reglement mede-eigendom tov Wet mede-eigendom
Beste, Ik heb begrip voor alle ontboezemingen en commentaar, maar helder antwoord op de vraag krijg ik niet. Enerzijds: De Wet: "De algemene vergadering wordt door een mede-eigenaar voorgezeten". Dat is meen ik duidelijk. Anderzijds: Het RvM: "De vergadering wordt verzocht een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter te benoemen. Zij worden benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn herverkiesbaar." Dat is ook duidelijk. Het Regl.van mede-eigendom moet door de Syndicus gerespecteerd worden. Is tussen beiden nu strijdigheid te bespeuren of is het Reglement van mede-eigendom gewoon een gedetailleerder regeling van het artikel in de Wet, en dus geen strijdigheid. etdh
nescio1
Offline
RIO al conform B.W. Art. 577-3 § 2 (versie wetgeving 2018)?

U merkt terecht op dat een AV imperatief een mede-eigenaar als voorzitter hoort te hebben.
 
                              vrijheid = blijheid
 
De wetgever heeft echter geen verdere richtlijnen gegeven.
 
Bijgevolg kunnen de mede-eigenaars in hun AV ingevolge een met behoorlijke meerderheid goedgekeurd en behoorlijk genotuleerd agendapunt nadere preciseringen aanbrengen in het RIO.
 
 
Het ontwerp van agendapunt van de RvME lijkt ons op termijn te bewerkelijk.
 
SIEBE
Offline
#9
Ditmaal eens geen kritiek.

Nescio1 : wat is de wettelijke termijn van aanstelling voor een voorzitter AV, en voor de RVME ? Ik dacht dat het slechts voor 1 jaar en voor de voorzitter 1 AV was.
Zelfs aanduiding voorzitter en ondervoorzitter RVME is mij niet duidelijk ?

Voor het overige zou ik opmerken aan TS dat de wetgeving nog steeds primeert boven elke beslissing AV en RIO. Tegenstrijdigheden met de wetgeving, zijn ( volgens mij ) niet rechtsgeldig.

Is mijn gedacht misschien foutief ? 
nescio1
Offline
wetgever VME wil geen Keizer (Koster) Jozef II zijn

Wij zien het verloop van het begin van de vergadering als volgt:
 
De syndicus heeft een aanwezigheidslijst opgemaakt met per mede-eigenaar de quotiteiten.
 
Een mede-eigenaar tekent gewoon, voor de volmachthouders controleert de syndicus eerst hun volmacht.
 
Op basis van de lijst beslist de syndicus of de vergadering verder geldig kan doorgaan.
 
In de meeste gevallen is dan voorzien dat een dagvoorzitter gekozen wordt, maar indien in het RIO voordien een andere regel is opgelegd, dan wordt deze uiteraard gevolgd.(#9).
 
De voorzitter is op het einde van de vergadering verplicht de notulen te tekenen.
 
Daarna is zijn rol uitgespeeld tenzij we zouden komen in het uitzonderlijke geval van “zonder syndicus” en “zonder syndicus opvolger”, dan:
 
B.W. Art. 577-8 § 4 9 °
 
wordt hij archivaris, hij mag geen beheersdaden stellen (b.v.: betalingen doen). 
 
 
 
Sinds de wetsherziening 2018
B.W. Art. 577-8/1
is het duidelijk dat het mandaat van een lid van de RvME loopt van Statutaire Algemene Vergadering tot SAV.
 
Benoeming (of herbenoeming) is enkel mogelijk ingevolge een agendapunt, opgenomen in de bijeenroeping, waarin elk kandidaat-lid nominatief opgenomen is. Over elk lid wordt afzonderlijk gestemd.
 
 
 
De RvME is wel een orgaan van de VME maar zonder rechtspersoonlijkheid wat betekent dat elk lid hoofdelijk en individueel aansprakelijk is.
 
                                      vrijheid = blijheid
 
De wetgever heeft opnieuw VME (AV) de mogelijkheid gegeven zelf richtlijnen uit te werken.
Op zijn beurt kan de RvME zelf zijn werkmethodes bepalen en reglementeren.
 
 
“Zelfs aanduiding voorzitter en ondervoorzitter RVME is mij niet duidelijk ?”

Een voorzitter aanduiden kan een praktisch nut hebben maar uiteindelijk blijft hij een “primus inter pares”.

Doet ons denken aan een kleuterklasje waarin de jarige een kroontje krijgt maar waar voor teleurgestelden een reservekroontje voorradig is.
 
Gezien de hoofdelijke verantwoordelijkheid kan een lid zich niet verschuilen achter: “De voorzitter heeft beslist dat….”