aangestelde syndicus door vrederechter voor 3jaar geeft ontslag na iets meer dan 1 jaar

12 antwoorden [Laatste bericht]
Dasiva
Offline
Wat nu?
dasiva
lebragard
Offline
vrederechter....

Syndicus aangesteld voor drie jaar door de vrederechter .
Bepalend is uiteraard hoe de syndicus is aangesteld door de vrederechter , vorm , voorwaarden , mogelijkheden ect.. wat heeft de vrederechter bepaalt ?

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 § 1
 
Heeft de uittredende syndicus de rechter hiervan op de hoogte gebracht? 
Eigenlijk oncontroleerbaar voor u.
Een brief aan de rechter heldert de situatie misschien op.
Volgens de huidige stand van de wetgeving bent u verplicht de rechter te vragen een nieuwe syndicus te benoemen.
 
Astrid Clabots
Offline
syndicus - Vrederechter


Geachte

De rechtsmacht van de Vrederechter was reeds uitgeput met de aanstelling van de syndiucs / voorlopig syndicus.

Het is inderdaad niet ondenkbeeldig dat de betrokken syndicus de Vrederechter op de hoogte heeft gesteld van de impasse waarin hij zich voelt te bevinden.

In principe dient u zich nu tot de Vrederechter te wenden voor de aanstelling van een syndicus; met nieuwjaar treedt de nieuwe wet in werking en kan een nieuwe syndicus op een bijeen te roepen AV worden aangesteld.

Ik vermoed dat e.e.a. niet evident is. Een door de rechter aangestelde syndicus die opstapt ... er lijkt heel wat aan de hand te zijn ?

Astrid CLABOTS
CLABOTS
 

Dasiva
Offline
ontslag syndicus
De vrederechter is hiervan niet op de hoogte gebracht bij navraag bij de vrederechter.
De syndicus heeft een AV bijeengeroepen 2 weken na het proces om zijn ontslag te geven.Op deze AV kwamen we te weten dat hij half oktober een proces had ingespannen in naam van de VME tegen een eigenaar.Dat proces heeft hij (de VME dus) verloren waarop hij halsoverkop het hazenpad kiest en zijn ontslag geeft.Dat proces dat hij inspant in naam van de VME daar was niemand van op de hoogte(???).De proceskosten enz. zijn die nu voor de VME?
mvg.dasiva
dasiva
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-9 § 1

Het behoort niet tot het takenpakket van de syndicus op eigen initiatief rechtszaken te beginnen.
Heeft hij bovendien dan nog geen bewijs dat hij ALLE mede-eigenaars van het bestaan van de rechtsvordering op de hoogte gebracht heeft dan zal zijn persoonlijke aansprakelijkheid in het geding komen, ook voor de gevolgschade.
 
Mooie broodwinning voor advocaten.
 
 
Merkwaardig : proces begonnen half oktober en nu reeds uitspraak?
 
ronald de wilde
Offline
bewuste eigenaar
Misschien eens polsen bij die procesgebonden eigenaar, het wat, waarom, enz.
't Zou wel eens kunnen dat die aangestelde syndicus zich middenin een wespennest is komen bevinden, moegetergd naar de rechter is gestapt en daar toch ongelijk heeft gekregen. En dus nu opstapt en de chaos achter zich laat.

Een syndicus wordt niet zomaar aangesteld door een vrederechter, daaraan gaat wellicht wat VME-voorgeschiedenis aan vooraf.

Het syndicus-zijn wordt een knelpuntberoep, aan elke VME, elke ME, het signaal om met de aanstelling zorgvuldig om te gaan, wat niet belet goede diensten te vragen maar de zaken toch niet op de spits te drijven.

'k Heb zo'n vermoeden dat in deze iets soortgelijks aan de hand is, en ik heb daar wel een beetje ervaring mee.
Trouwens bent u zeker dat de VME is betrokken of enkel de syndicus. In elk geval kan de syndicus in naam van de VME niet zomaar een rechtszaak aanvangen, behoudens eventueel bij gedwongen inning.

Ron, (ook) een stilaan moegetergde CvR.
SIEBE
Offline
#5 en #6
Ik sluit mij aan bij Nescio1 en Ronald.
Wat mij opvalt, is dat Dasiva weinig details geeft over de situatie in de VME.
De VME moet toch op de hoogte zijn van de strubbelingen intern. Ook omtrent de problemen van die ene eigenaar. Als er een syndicus wordt aangesteld door een vrederechter; moeten er toch wel degelijk grote problemen zijn in de VME.

Een syndicus kan enkel in naam van de VME een rechtzaak beginnen met een mandaat van de A.V. In dit geval begin ik te denken dat het de syndicus tegen een privatieve eigenaar is.
Kosten zijn nu dus volledig voor de syndicus ( aansprakelijkheidsverzekering ).
Maar probleem zal blijven bestaan.

Zoals in al enkele maken op dit forum vermeldde; is de huidige situatie voor de VME's een bron van inkomsten voor advokaten, rechtbanken, en andere vrije beroepen. En winnaars zullen er nooit zijn, en oplossingen en een nieuwe ordentelijke VME met veel ???

En Ronald, niet alleen syndicus wordt een knelpuntberoep, maar zeker ook de rekencommissaris. Zit hier bij ons in hetzelfde schuitje als u. Tegen 1 of meerdere onverlaten in een VME kan men niet op; zeker als die niets dan onrust en leugens spuien tussen de eigenaars en ieder tegen iedereen opzetten.
Is slechts 1 oplossing :  laat de boel maar draaien en laat het hun zelf oplossen. Want zelfs de beste goedmenende personen met inzet, energie en plichtsbesef sterven zo stilaan uit.

 
ronald de wilde
Offline
laat de boel maar draaien...
Gaat niet zomaar, en het aangegane engagement voor dit werkjaar loopt!

Wat nadien, zal afhangen van het vonnis door de vrederechter in de lopende zaak, waarbij één eigenaar de ganse VME dagvaarde om toch maar, volgens mij, zijn gelijk te halen, of eerder zijn gram?! 

Een stevig weerwoord is neergelegd, om de vrederechter inzicht te geven in de kwestie. Hopelijk wordt dat ook ter dege gelezen, en worden er de juiste besluiten uit getrokken.

Indien niet wordt het op (korte) termijn wellicht ook een "syndicus aangesteld door de vrederechter", met waarschijnlijk ook een vervroegd opstappen....enz., enz., .....

Ron, nog niet volledig moegetergd.
Dasiva
Offline
ontslag syndicus
Er waren strubbelingen tussen 2 eigenaars.Over welke strubbelingen(financiële dus) zijn we hierover nooit ingelicht en weten we dit nu pas na het vonnis.1eigenaar trekt naar vrederechter en deze stelt een syndicus aan met looptijd van 3 jaar.Deze syndicus voelt zich sterk en trekt in naam van VME andere eigenaar voor het gerecht op eigen houtje zonder de VME in te lichten , waarschijnlijk met medeweten van eigenaar die naar vredegerecht was gestapt,maar verliest.Syndicus (professioneel maar onbekwaam maar dat is een ander verhaal)beseft dat hij zijn hand heeft overspeeld en dient halsoverkop zijn ontslag in na amper 1jaar.Gebeld met vrederechter en die antwoordt:voor ons eindigt hier het verhaal en jullie moeten op zoek naar nieuwe syndicus.
tav van Siebe en Ronald:details over onze VME:Deze heeft probleemloos meer dan 10 jaar gewerkt totdat de vrederechter hier anders over besliste.
dasiva
SIEBE
Offline
STRUBBELINGEN TUSSEN 2 EIGENAARS
Beste Dasiva,

Als de grond van de problemen tussen 2 eigenaars ( financiëel of andere zaken ) is dat een private aangelegenheid.  Hier gaat de syndicus duidelijk in de fout : ofwel treedt hij op als verdediger ( in opdracht ) van 1 eigenaar en zijn alle kosten privatief te verrekenen aan die eigenaar.
Ofwel treedt hij op voor de VME zonder mandaat; dan zijn de kosten voor de syndicus.
Maar zoals ook Ronald verondersteld, is hier mee aan de hand; en dat onderschrijf ik ook.
Als het financiële zaken zijn  : bv. afrekening kosten ... waar zit jullie rekening commissaris dan ? Of de RVME ? Of de A.V. ?

Beste oplossing is een ernstige syndicus zoeken, en een BAV ( 20 % van de stemmen )   bijeen roepen.
Natuurlijk is het aan jullie nu de mede-eigenaars de redenen van de strubbelingen kennen ( welke wij hier op het forum niet kennen ) een wikken en afwegen wat te doen. Zijn de problemen gerelateerd aan de VME of privatieve problemen ?
Het zal in ieder geval een heel moeilijke opdracht zijn om deze zaken te herstellen.

Zou in ieder geval eens contact nemen met syndicuskantoren ( met deftige juridische inslag op het kantoor ). Inlichtingen nemen, kosten geen geld.
Maar ik zou ook jullie rekencommissaris en RVME eens op het matje roepen indien het problemen zijn betreffende de VME.

De juiste raad denk ik dat weinig mensen u zullen kunnen geven.
En rechtbanken wordt een duur straatje zonder einde en een oplossing voor de VME ?

Ik hoop dat jullie er echt kunnen uitkomen.
Misschien dat Meester Clabots jullie in een goede richting kan leiden.

Siebe


 
nescio1
Offline
Nog vervolgprocedures mogelijk?

 
Hoger beroep? Vordering tegen de Belgische Staat ?
 
”……….. totdat de vrederechter hier anders over besliste.”
 
 
De vrederechter is blijkbaar vergeten na te gaan of o. a. de syndicus gerechtigd was een proces te beginnen.
 
 
Astrid Clabots
Offline
Syndicus - Vrederechter

Geachte

Ik geef heel graag feedback, maar na de reeks vorige - overigens nuttige - antwoorden en uiteenzettingen is het op zeker ogenblik nodig om de feiten en het dossier van dichtbij te kennen.

De beoordeling van een situatie als deze is erg contextafhankelijk...

Bovendien leiden nu een aantal concrete wegen naar Rome, en is het zaak om de beste uit te kiezen voor deze VME.


Astrid CLABOTS
CLABOTS