agnedapunten als laatse geplaatst waardoor er deel van de aanwezigen vertrekt en dus niet stemt

12 antwoorden [Laatste bericht]
gdl
Offline

Wat kan men doen wanneer zijn agendapunten pas op het einde van een AV ter sprake komen en er ondertussen van de opgenomen aanwezigen, al een deel naar huis is?

Hoe kan men dan nog een 2/3 meerderheid halen.
Hoe los ik dit op?

't appartement
Offline
afwezigen stemmen net
Een AV is rechtsgeldig ingeval de helft + 1 van de mede-eigenaars aanwezig is alsook de helft + 1 van de aandelen vertegenwoordigd is (1).

Wie er niet is kan toch niet stemmen?
Dus ook niet tegenstemmen en zich niet onthouden!
Maar 2/3 blijft 2/3 indien aan (1) is voldaan.

 
nescio1
Offline
bekomen meerderheid = meerderheid op het ogenblik van stemming

B.W. Art. 577-6 § 5
De wetgever heeft met recht en reden bepaald dat een mede-eigenaar moet optreden als voorzitter.
Hij wordt dan ook verondersteld een oog te hebben voor de belangen van de mede-eigenaars, uiteraard binnen het wettelijk kader.
 
De voorzitter is NIET gebonden aan de volgorde van de agendapunten opgenomen in de bijeenroeping, wel is hij verplicht de volledige agenda af te werken.
 
B.W. Art. 577-6 § 10
Voor een goed begrip: de bekomen meerderheden worden bepaald op basis van de aanwezigen op het ogenblik van de stemming en NIET, zoals u schijnt te suggereren, op basis van de aanwezigheidslijst bij het begin van de vergadering.
 
lebragard
Offline
B.W art 577
# Nescio1 art 577-6 §5 en §10 zijn =

§ 5. De algemene vergadering moet door een mede-eigenaar worden voorgezeten. De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij tenminste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.
Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering tevens rechtsgeldig wanneer de mede-eigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het begin van de algemene vergadering, meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen.
Indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van mede-eigendom waarvan ze houder zijn.


§ 10. De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden.
Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.


 
Astrid Clabots
Offline
stemming agendapunten - afwezigen


Geachte


Ik vraag mij wel af waarom men de AV verlaat terwijl men weet dat er blijkbaar nog belangrijke agendapunten aan bod komen...

Astrid CLABOTS
CLABOTS

nescio1
Offline
# 3: bedankt, daaruit dan ook:

https://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom___stemrecht/laatkomers_en_vroege_vertrekkers_op_de_vergadering___/VLTAVGAR_EU18180601/65/related
(betaalmuur)
”Noemer per beslissing te bekijken.Per beslissing moet u nagaan of de vereiste meerderheid bereikt is. Een gewone beslissing wordt door de helft + 1 van de stemmen genomen. Het gaat dus om de op dat moment effectief aanwezige of via volmacht vertegenwoordigde stemmen.”
 
https://www.syndicusservice.be/kb/wat-als-mede-eigenaars-tijdens-de-vergadering-de-zaal-verlaten/
 
http://www.quimmo.be/sites/default/files/documents/Document-Steekkaarten-Voorzitter-AV.pdf
derde pagina : Stemmentelling : Berekeningsbasis
 
lebragard
Offline
verwijzen naar......

 

Nescio1 verwijzen naar ....is altijd interressant , zeker als het om betrouwbare info gaat.
Ik lees bij :
https://www.syndicusservice.be/kb/wat-als-mede-eigenaars-tijdens-de-vergadering-de-zaal-verlaten/
Belangrijk om weten is dat een algemene vergadering rechtsgeldig is samengesteld als meer dan de helft van de (vertegenwoordigde) mede-eigenaars aanwezig is en zij gezamenlijk de helft van de
 aandelen van de mede-eigendom vertegenwoordigen. In de wet staat uitdrukkelijk vermeld dat deze voorwaarden vervuld moeten zijn aan het begin van de algemene vergadering.

Er is echter één uitzondering. Een algemene vergadering is eveneens rechtsgeldig wanneer de aanwezige (vertegenwoordigde) mede-eigenaars meer dan 75% van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. In dat specifieke geval is het aantal (vertegenwoordigde) mede-eigenaars niet van belang.


Mijn vraag : er is slechts één uitzondering ....nog nooit van gehoord , is dit juist ?

nescio1
Offline
# 6 : B.W. Art. 577-5 ยง 5

tweede alinea:

”Niettemin beraadslaagt......................vertegenwoordigen.”
 
gdl
Offline
agendapunten verschuiven naar volgend jaar

Aan Nescio1
http://www.quimmo.be/sites/default/files/documents/Document-Steekkaarten-Voorzitter-AV.pdf
Hier staat dat de voorzitter bij tijdsgebrek onbehandelde agendapunten kan verschuiven naar het volgende jaar of BAV.
Dit is nu net de bedoeling waarom zij de punten achteraan geplaatst hebben.
1 van die punten is namelijk de vraag om de bevoegdheden van de RVME in kaart te brengen en  bedragen te plakken tot waar zij kunnen beslissen  in  naam van de VME die hen bijna carte blanche gegeven heeft waardoor alles uit de hand loopt.

Lieve en Marc
Offline
Uitstellen agendapunten.
Bij ons beslist de Voorzitter van de AV of bepaalde agendapunten " best " (?) worden uitgesteld naar een volgende AV als het hem peroonlijk , of " zijn clan " niet zint. Protest helpt niet.
Kan dat allemaal zo maar? Moet dit ook niet gestemd worden?
En zo blijven we maar bezig.
Lieve en Marc
nescio1
Offline
EP

http://blog.smartsyndic.be/qa/algemene-vergadering-of-bijeenkomst-van-mede-eigenaars/
(eerste antwoord)
 
Handboek voor professioneel of voor zelfbestuur van de vereniging van mede-eigenaarspraktische gids voor de syndicus   
Roland Timmermans Uitgeverij Kluwer
ISBN9789046547465
 
 
 
blz. 223
 
286.Van de onvoltallige algemene vergadering is te onderscheiden een algemene vergadering, die er niet toe komt de volledige dagorde af te werken.
Dit doet zich voor hetzij omdat de agenda te veel punten bevatte hetzijomdat de ledente veel in discussie traden hetzij besluiteloos bleven.
 
Wanneer de algemene vergadering haar agenda niet volledig afgewerkt heeft, kan de syndicus het restant van de agenda niet verder laten behandelen in een tweede vergadering.
De agenda is één en onsplitsbaar en dient op één vergadering te worden afgehandeld.
 
 
Onze commentaar :
 
Zich vrijmaken voor een (avond)vergadering van 2 à 3 uur is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
 Het getuigt dan ook van een minimaal respect voor het tijdsgebruik van de aanwezigen dat de voorzitter er voor zorgt dat alle agendapunten behandeld worden, desnoods door het inkorten van de toegestane spreektijd.
 
 
Al eens gekeken naar een uitzending van het Europees parlement?
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/home.html
 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20170116+0+DOC+PDF+V0//NL&language=NL
zoekwoord : spreektijd
 
aqua
Offline
Vlaams Parlement

 
Waarom een voorbeeld zoeken in het EP?
 
Er bestaan genoeg beelden van Dhr. Peumans, voorzitter Vlaams Parlement, die de micro van een parlementslid uitschakelt.
 
gdl
Offline
Lieve en Marc

Beste Lieve en Marc, Ik zit in 4 VME's en het is overal het zelfde liedje, ze plaatsen bewust de agendapunten die hen niet zinnen achteraan en verplaatsen ze dan naar het volgende jaar door zogezegd tijdsgebrek.