Algemene vergadering - stemmen

3 antwoorden [Laatste bericht]
DEGO
Offline
Op de e.k. algemene vergadering staan er agendapunten, waarvan deze hierna vermeld:

....
- verplaatsen blokpolis VME
- verplaatsen liftonderhoud
- afsluiten tuin onderhoudscontract
- contract jaarlijks nazicht noodverlichting
(beslissing van de algemene vergadering met gewone meerderheid)

 

Ik heb mijn bedenkingen over "gewone meerderheid", in het bijzonder bij het afsluiten van een onderhoudscontract voor de tuin.
In de wet is immers voorzien dat voor werken waarover de syndicus niet kan of mag beslissen, er een drie vierde meerderheid nodig is.

Graag het advies van de deskundige. Bij voorbaat dank.
 

Met vriendelijke groeten,

DEGO

Quimmo
Offline
Geen nieuwe werken

Dat gaat m.i. over het beslissen over werken, dus of ze al dan niet uitgevoerd worden (bijvoorbeeld het vervangen van een voordeur). Er dient echter niet beslist te worden over het uitvoeren van, b.v., liftonderhoud, dat is al beslist (en wettelijk verplicht), enkel over wie het zal doen. De zaken die u aanhaalt zijn trouwens geen van allen nieuwe werken, het gaat over onderhoud van de bestaande infrastructuur en zelfs over een verzekeringscontract.

Anders zou alles wat er in de VME gebeurt met een 3/4 meerderheid beslist moeten worden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

DEGO
Offline
Stemmen in de algemene vergadering - minimum aantal stemmen
Hartelijk dank voor de reactie.

Maar er is nog een agendapunt waarvan ik in uw documentatie lees dat er drie vierde meerderheid moet zijn, namelijk "bepalen bedrag waarboven mededinging vereist is". Heb ik het goed?

In de uitnodiging van onze syndicus is dit punt in de agenda opgenomen en vermeld als te stemmen met gewone meerderheid van stemmen (zie hieronder). Ik mag aannemen dat de syndicus hier verkeerd is?

 

Bepalen bedrag waarboven mededinging vereist is
>> Beslissing van de ALGEMENE VERGADERING met gewone meerderheid van stemmen.


Met vriendelijke groeten,

DEGO

Astrid Clabots
Offline
mededinging - VME - 3/4
Geachte


Zie daartoe art. 577-7 BW § 1.
De algemene vergadering beslist :
1° bij meerderheid van drie vierden van de stemmen : (...)
d. "Over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 577-8, § 4, 4°, bedoelde daden"

Vriendelijke groeten
Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten