Algemene vergadering - stemmen

6 antwoorden [Laatste bericht]
DEGO
Offline
Op de e.k. algemene vergadering staan er agendapunten, waarvan deze hierna vermeld:

....
- verplaatsen blokpolis VME
- verplaatsen liftonderhoud
- afsluiten tuin onderhoudscontract
- contract jaarlijks nazicht noodverlichting
(beslissing van de algemene vergadering met gewone meerderheid)

 

Ik heb mijn bedenkingen over "gewone meerderheid", in het bijzonder bij het afsluiten van een onderhoudscontract voor de tuin.
In de wet is immers voorzien dat voor werken waarover de syndicus niet kan of mag beslissen, er een drie vierde meerderheid nodig is.

Graag het advies van de deskundige. Bij voorbaat dank.
 

Met vriendelijke groeten,

DEGO

Quimmo
Offline
Geen nieuwe werken

Dat gaat m.i. over het beslissen over werken, dus of ze al dan niet uitgevoerd worden (bijvoorbeeld het vervangen van een voordeur). Er dient echter niet beslist te worden over het uitvoeren van, b.v., liftonderhoud, dat is al beslist (en wettelijk verplicht), enkel over wie het zal doen. De zaken die u aanhaalt zijn trouwens geen van allen nieuwe werken, het gaat over onderhoud van de bestaande infrastructuur en zelfs over een verzekeringscontract.

Anders zou alles wat er in de VME gebeurt met een 3/4 meerderheid beslist moeten worden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

DEGO
Offline
Stemmen in de algemene vergadering - minimum aantal stemmen
Hartelijk dank voor de reactie.

Maar er is nog een agendapunt waarvan ik in uw documentatie lees dat er drie vierde meerderheid moet zijn, namelijk "bepalen bedrag waarboven mededinging vereist is". Heb ik het goed?

In de uitnodiging van onze syndicus is dit punt in de agenda opgenomen en vermeld als te stemmen met gewone meerderheid van stemmen (zie hieronder). Ik mag aannemen dat de syndicus hier verkeerd is?

 

Bepalen bedrag waarboven mededinging vereist is
>> Beslissing van de ALGEMENE VERGADERING met gewone meerderheid van stemmen.


Met vriendelijke groeten,

DEGO

Astrid Clabots
Offline
mededinging - VME - 3/4
Geachte


Zie daartoe art. 577-7 BW § 1.
De algemene vergadering beslist :
1° bij meerderheid van drie vierden van de stemmen : (...)
d. "Over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 577-8, § 4, 4°, bedoelde daden"

Vriendelijke groeten
Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten

 
DEGO
Offline
algemene vergadering - stemmen
Op de algemene vergadering van 30 januari 2018 werd het agendapunt "bepalen van het bedrag vanaf wanneer mededinging verplicht is".

De syndicus gaf het advies om dit bedrag zo hoog mogelijk te stellen want boven dit bedrag moet altijd een aanbesteding gebeuren, opmaken lastenboek, opvolging door de syndicus,...

Dat doet me denken aan een openbare aanbesteding door een overheidsinstelling.
Is dit waar? Is het niet eenvoudig zo dat in dergelijke gevallen gewoon offertes worden opgevraagd bij minstens twee aannemers?

Uiteindelijk werd het bedrag bepaald op 2.500,00 €

Graag uw advies.

Met vriendelijke groeten,

DEGO

Quimmo
Offline
Geen echte spelregels

Bij overheidsopdrachten bestaan er welomschreven wettelijke regels van hoe dit moet gebeuren. Een aanbesteding kost dan ook vaak maanden werk om correct af te handelen. Dit is - gelukkig - niet zo bij mede-eigendom, de wet zegt gewoon dat er mededinging moet kunnen spelen boven dit bedrag.

Het reglement van mede-eigendom zou natuurlijk kunnen bepalen dat het in uw gebouw minstens 3 offertes moeten zijn, maar ik zou dit niet opleggen. Voor kleine werken is het soms al moeilijk genoeg om offertes te pakken te krijgen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Lieve en Marc
Offline
Offerteaanvraag - Aanbestedingen
Ik heb meer dan veertig jaar ervaring in deze.
​De enige, goede methode om een juiste prijs te kunnen bekomen en een goede prijs/ kwaliteits verhouding én een correcte uitvoering te bestaat erin om het werk - hoe klein ook - goed voor te bereiden door een goede beschrijving op te maken, duidelijk aan te geven hoe je de uitvoering wenst (dus ook de werforganisatie), enz.....
Met andere woorden dat er een goed dossier wordt opgemaakt.
​Zo weet ook de Aannemer/ Installateur/ ... hoe hij zijn prijsofferte dient uit te rekenen en hoe zijn offerte " duidelijk " opp te maken; zo bekomt men gemakkeljker offertes, zijn vergelijkingen veel duidelijker en kan men ook gemakkelijker een controle uitoefenen op het geleverde werk.
​Omdat dit dossier in de regel ontbreekt en de meeste Syndici zulk dossier zelf niet kunnen opmaken en er dus vaak ook niet toe verplicht worden, word er in vele VME 's veel " geknoeid " en vaak teveel betaald voor wat men uiteindelijk krijgt.
Enz.... enz ......
​Dus de (armleunstoel-)wetgever had beter een maximaal bedrag bepaald waarvoor mededinging nodig is. Nu kan men dit zo hoog leggen (bij ons werd 50.000,00 EUR gestemd) dat er haast noooit een dossier dient opgemaakt en " het geknoei " verder loopt.
Lieve en Marc