AV en BAV

9 antwoorden [Laatste bericht]
Lieve en Marc
Offline
De wetgever maakt geen onderscheid tussen de geplogenheden voor een AV en een BAV.
Nochtans is er een verschil omdat voor een BAV geen termijnen werden bepaald (periode, indienen agendapunten, enz....).
Ik wil de kans krijgen om bijkomende agendapunten te agenderen wanneer er een BAV zou samengeroepen worden met slechts één agendapunt. Hetzij aansluitend bij dit agendapunt, hetzij andere agendapunten.
Hoe moet dat nu?
Ik stel dus het volgende voor:
1. Verwittigen eigenaars dat er een BAV zal gehouden worden op datum ../../.....
2. Opgave van datum tot wanneer agendapunten mogen ingediend worden.
3. Opmaken van agenda door de Syndicus en versturen van uitnodigingen zoals gebruikelijk.
> Graag jullie advies en eventueel aanvullingen, liefst gebaseerd op wetsartikels.
Mat dank.
 
Lieve en Marc
nescio1
Offline
geen privé(DIY)-aanpassingen aan de wet

De wetgever heeft GEEN onderscheid gemaakt tussen AV en BAV.
De termijnen, die in de wet (en de basisakte) vastgelegd zijn, gelden voor beide.
 
De syndicus heeft het initiatiefrecht inzake AV.
 
Gaat het verzoek tot een BAV in een aangetekende brief van u (20 %?) uit :
 
B.W. Art. 577-6 § 2
 
dan specifieert u daarin uw agendapunten.
 
U stuurt uiteraard kopie van deze brief aan alle ME’s.
 
 
Wenst u gewapend te zijn tegen een ”verrassings”-BAV, ingericht door de syndicus, dan heeft de wetgever u een parade gegeven:
 
B.W. Art. 577-6 § 4 1.1
 
Uw agendapunt zal door de syndicus op de bijeenroeping van de volgende vergadering opgenomen worden, onverschillig of dit een BAV, of een gewone (statutaire) vergadering is.
 
 
 
Astrid Clabots
Offline
Termijnen BAV


Geachte

Ik ben ook eerder geneigd om te stellen dat de BAV volgens dezelfde geplogendheden als een AV moet verlopen.
Wel is het zo dat dergelijke BAV vaak in spoedeisende gevallen wordt bijeen geroepen. DE afwijking van de gebruikelijke termijn moet dan in dat geval ook gemotiveerd worden.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

Clubman
Offline
welke agendapunten

Kan men dan afgehandelde agendapunten elk jaar opnieuw indienen?

Een voorbeeld:
Kan het plaatsen van een niet noodzakelijke poort jaarlijks terugkomen als agendapunt?
Het is eerder weggestemd en er is niets veranderd ten opzichte van het jaar daar voor.
Toch komt dit steeds als agendapunt terug.

Het reservefonds is ook ooit weggestemd en komt niet jaarlijks op de agenda.
Nu is dit bij wet dermate aangepast en noodzakelijk. Nu zou het wel op de agenda moeten komen.

Is het niet zo dat een afgehandeld punt opnieuw op de agenda mag komen enkel en alleen als er iets dermate gewijzigd is dat het noodzakelijk is.


mvg,
 

't appartement
Offline
non bis in idem
Een punt waarover werd beslist mag niet opnieuw op de dagorde komen, tenzij de omstandigheden dermate zijn gewijzigd dat het als een nieuw gegeven kan beschouwd worden.
Clubman
Offline
wettekst

Ik heb non bis in idem moeten opzoeken.
Dit gaat over een zaak of conflict tussen 2 partijen.
We hebben 60 mede-eigenaars. Zijn dit dan evenveel partijen?
Dan kan de zaak (ons agendapunt van de poort), in theorie, 60x voorkomen als telkens een andere mede-eigenaar dit aankaart?
Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn? Toch?

't appartement
Offline
niet de bedoeling
Neen dat is zeker niet de bedoeling.
Eenmaal = eenmaal.
De dagorde is die van de VME en zo is er meestal maar 1!
 
Lieve en Marc
Offline
AV en BAV
Waar staat dat allemaal?
Wat als de Syndicus dat allemaal niet doet?
Wat als de andere mede- eigenaars zich daar allemaal niet voor interesseren?
Wat als je een Raad v ME hebt die " meezeult " met de Syndicus om zoveel mogelijk persoonlijk voordeel binnen te halen?
Als dat allemaal dus niet zwart op wit staat, dan sta je nergens (dixit ook mijn advocaat).
Naar de Vredrechter stappen? Kost (sedert nieuwe wet van 2019) handenvol geld en het is helemaal niet zeker dat je van de Vrederechter je gelijk krijgt.
Wij gaan binnenkort naar de Vrederechter voor een verzoenings- gesprek met de Syndicus.
Zijn benieuwd wat dat gaat opleveren.
Lieve en Marc
't appartement
Offline
rechtsmisbruik
"Een genomen beslissing op een Algemene Vergadering mag NIET herhaald worden op een volgende AV. "

Waarom?
Dat toch doen zou de rechtszekerheid wegnemen. Wanneer een beslissing werd genomen dan krijgt deze, na het verlopen van de protesttermijn van vier maanden, “kracht van gewijsde”, wat betekent dat ze definitief en onaantastbaar wordt. Net zoals een vonnis of een arrest van een Rechtbank of Hof.

De betrokken eigenaar kan dus enkel de beslissing aanvechten voor de Rechtbank binnen de 4 maanden na de Algemene Vergadering. Daarna is het een voldongen feit.
nescio1
Offline
herhalen mogelijk rechtsmisbruik


55 vragen en antwoorden voor de syndicus
Peter Leysele, Katia Pszeniczko Uitgeverij Kluwer
ISBN 978-90-4652-889-1
 
blz. 155
 
38.WANNEER ER EEN DEFINITIEVE BESLISSING VOORLIGT, KAN DEZE DAN HET JAAR NADIEN OPNIEUW TER STEMMNG AAN DE ALGEMENE VERGADERING WORDEN VOORGELEGD ?
 
Wat zegt de rechtspraak voor de wetswijziging d.d. 2 juni 2010….hierover ?
 
Neen. Artikel 577-9, § 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een mede-eigenaar die niet akkoord kan gaan met een beslissing die door de vergadering werd genomen, 
deze beslissing binnen een vervaltermijn van 3 maanden in rechte dient aan te vechten.

 
 
(Volgen vier bladzijden met verdere commentaar en bespreking van vonnissen met daarin :)
 
Een dagordepunt laten herleven om er terug over te kunnen beslissen en zo opnieuw in rechte zou kunnen opgetreden worden, dient als rechtsmisbruik te worden aanzien.
 
Nuance : Er dient een uitzondering te worden gemaakt wanneer er zich gewijzigde omstandigheden voordoen of hebben voorgedaan.
 
In die gevallen is het wel gerechtvaardigd dat hetzelfde en reeds besliste onderwerp opnieuw ter stemming aan de vergadering wordt voorgelegd.
 
 
………………………………….
 
(Bij  het slot van zijn antwoord wijst de auteur op verandering van termijn (3 wordt 4) ingevolge de wetswijziging 2010).