contract syndicus

17 antwoorden [Laatste bericht]
Wakke
Offline
Het contract met de syndicus loopt van 1 maart 2020 tem 1 maart 2021. De AV is pas voorzien in mei 2021. In de praktijk zal er bijna 2 maand geen contract zijn tussen de sydicus en de RME. Hoe wordt dit in de praktijk opgelost? Volgens het RIO kan het contract met de sindicus pas hernieuwd worden door een uitdrukkelijke beslissing van de AV
SCORPIOEN
Offline
contract syndicus  Wat is de vastgelegde periode waarin de statutaire Algemene Vergaderingen moeten gehouden  worden ?

Die beslissing van een vroegere AV stond eerst in het Reglement van Mee-eigendom, sedert 1.1.2019 moe(s)t dat in het Reglement van Interne Orde staan.

 


mvg

SCORPIOEN
Offline
contract syndicus


  drukfout


mvg

Wakke
Offline
contract syndicus
in RIO staat tweede helft november, volgens de syndicus is het de AV die beslist en de datum kan aanpassen.
nescio1
Offline
agendapunt in onze volgende AV (aanvulling RIO)

 
De syndicus zal steeds een opzegperiode van 3 maanden respecteren.
Ten laatste 1 maand voor de einddatum, al dan niet contractueel, zal hij een BAV inrichten met als agendapunten:
 
  • benoemen van een syndicus met ingangsdatum … (=einddatum uittredende sydicus +1)
  • aanduiden van Dhr. X en Mevr. Y als mandaathouders voor het ondertekenen van het syndicuscontract.
 
Bedoeling is te vermijden dat er een soudureperiode zonder syndicus ontstaat.
 
 
 
SCORPIOEN
Offline
datum algemene vergadering


Inderdaad....maar heeft de laatste algemene die beslissing genomen.  Vermoedelijk nog geen sprake van Corona

Maar... gelet op de corona maatregelen, kan het best zijn dat de algemene vergadering nog niet kan gehouden worden in november En dan kan de syndicus inderdaad kiezen.

Met de wirwar van communicatie van hogerhand, weet ik niet wat het laatste besluit is van de Minister van Justitie : de vergaderingen die voorzien waren tijdens de lock-down moesten gehouden worden binnen de 5 maanden volgend op 1 juli 2020.

Ook de mandaten van commissaris van de rekeningen en ( eventuele ) Raad van Mede-eigendom worden automatisch  verlengd. Ook het contract van de syndicus, als het eventueel verlopen zou zijn.

Gezien samenscholingen van personen nog steeds verboden is in gesloten ruimte, is het voor iedereen bang afwachten

 


mvg

SIEBE
Offline
datum AV
In jullie RIO staat half november AV. Dus +/- 15 november 2020
U spreekt van AV 05.2021, wie heeft dat beslist ? 1 van de data is dus niet correct.

Indien vervaldag contract syndicus 01.03.2021 : 
geen probleem bij AV 15.11.2020 : contract niet vernieuwen maar verlengen tot 31.03.2021
28.02.2021 + 30 dagen.

Een contract dat normale vervaldatum bereikt heeft geen opzegperiode/chadevergoeding bij opzegging. Enkel indien contract vroegtijdig wordt opgezegd.
Maar in jullie geval begrijp ik AV half mei 2021 niet. Wie heeft dat beslist ?
Indien toch half mei 2021 kan de syndicus gevraagd worden om de duur te verlengen tot einde juni 2021, gezien AV beslist over verlenging of niet.

Indien zelfs meerjarig contract moet steeds de AV jaarlijks beslissen over verder gaan of niet.
Wakke
Offline
datum AV
De eerste AV was begin februari 2020. In het verslag stond dat in mei de volgende AV plaats zou vinden in mei 2021. Een punt dat zelfs niet besproken is tijdens de AV.  In het RIO stond dat de AV moesten plaatsvinden tweede helft van november. Toen ik dit opmerkte aan de syndicus kreeg ik als antwoord dat de AV beslist en de AV de datum kan aanpassen. Is dus bij deze gedaan. Kunnen jullie me zeggen wat doorslaggevend is de AV of het RIO?
SIEBE
Offline
RIO EN AV
Begrijp niet dat RIO is opgesteld voor de eerste AV. Rio wordt goedgekeurd met volstrekte meerderheid op de AV, net zoals iedere aanpassing.
Indien die AV besliste met de juiste meerderheid is de AV in mei 2021. ( Wijziging datum AV moest normaal een agendapunt zijn geweest ).
Dus moeten jullie ( bv. RVME of iemand met mandaat ) de syndicus voorstellen om zijn huidige contract te verlengen tot 30.06.2021.
Indien zijn contract wordt verlengd op de AV kunnen jullie de vervaldatum op 31.03.2022 houden anders indien niet verlengd einde 30.03.2021 dit om hem de mogelijkheid te geven de dossiers over te maken aan de nieuwe syndicus.
Wakke
Offline
RIo en AV
RIo was opgesteld VOOR de eerste AV. In het verslag staat dat het "Reglement van mede eigendom eenparig is goedgekeurd. Er wordt niets vermeld over RIO. Bij de Varia;in het verslag staat "de eerste helft van mei algemene vergadering gehouden" zonder er over gestemd is geweest. Als ik het goed begrijp kan de voorzitter voorstellen om het contract te verlengen? Kan hij dit zonder toestemming te krijgen van de AV? Wat gebeurt er als het contract niet verlengd wordt? 
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 § 1 (voorlaatste alinea)

 
“Als ik het goed begrijp kan de voorzitter voorstellen om het contract te verlengen?” 
 
 
NEEN!
Er moet een uitdrukkelijke beslissing van de AV (of BAV) zijn (en nieuw syndicuscontract).
 
 
Einde contract = einde handtekeningsbevoegdheid
Op de dag van het einde contract vervalt de handtekeningsbevoegdheid van de syndicus. Hij hoort de bank hiervan op de hoogte te brengen.
 
Domiciliëringen en permanente opdrachten vervallen.
 
 
U bent praktisch verplicht een BAV benoeming syndicus of herbenoeming te doen inrichten door de uittredende syndicus voor de einddatum.
 
De coronaperiode maakt het wel moeilijker deze einddatum in uw individueel geval vast te leggen (zie hoger).
 
 
SCORPIOEN
Offline
contract syndicus


@ #6 siebe

laatste zin : u draait de rollen om, over een meerjarig contract moet niet  jaarlijks beslist worden om verder te gaan of niet

Wel kan de  AV  steeds beslissen om de syndicus te ontslaan ( Art 577-7 §6)

 

 


mvg

SCORPIOEN
Offline
contract syndicus@ wakke

klassieke fout, de Voorzitter van een Algemene Vergadering is geen Voorzitter van de VME !


Het goedgekeurde Reglement van Mede-eigendom moet dan in een notariële akte gegoten worden. Jullie hebben vermoedelijk slechts beslist een drietal punten van het Reglement van Mede-eigendom te verplaatsen naar het Reglement van Interne Orde, die een onderhandse akte is, en geen notaris nodig heeft.

De overeenkomst met de syndicus was maar voor 1 jaar, mogelijks een proefcontract :tijdig uitkijken voor eventueel een andere syndicus, want als je twee maanden  zonder syndicus zit...( cfr NESCIO 


mvg

SCORPIOEN
Offline
contract syndicus 


mvg

SIEBE
Offline
syndicus contract
Scorpioen wij bedoelen beide hetzelfde.
Volgens uw reactie kan de AV beslissen de syndicus te ontslaan, dat is ook mijn stelling.
Maar mits schadevergoeding.
SIEBE
Offline
#9
In punt VARIA kunnen geen stemmingen en beslissingen genomen worden. Is enkel een informatief punt, en mogelijks tips voor de volgende AV.

De voorzitter heeft geen enkele bevoegdheid ( enkel de AV in goede banen leiden ).
Hij kan als mede-eigenaar dit wel voorstellen, maar een BAV zal hierover beslissen.
Een BAV ; 20 % van de aandelen, kan snel plaats vinden. Wel zeker als agendapunt vermelden.
Als het contract niet verlengd wordt, eindigt het op de vervaldag. MAAR momenteel is het ook afwachten wat de regering met de corona crisis zal beslissen, en dat is nu nog koffiedik kijken. Zij kan alles terug 5 maanden of zo uitstellen of andere maatregelen nemen.
Gezien de huidige evolutie van de besmettingen en corona gevallen is het wachten op de politiek.
SCORPIOEN
Offline
contract syndicus

Onder de noemer Varia kunnen inderdaad geen beslissingen genomen worden

Wat als de syndicus ALLE " ingezonden stukken " van mede-eigenaars die vragen een punt  op de  dagorde te zetten, dat inderdaad ook doet....als voorlaatste punt van de dagorde " Ingezonden stukken " zet, met stembeurten indien gevraagd was

Ook als het gaat over punten die thuishoren bij de klassieke" goedkeuring van de rekeningen ", vragen over de raad van mede-eigendom, commissaris van de rekeningen....
Als je dan het woord vraagt krijgt je het niet....omdat uw punt voorlaatst op de agenda staat En als het zover komt...krijg je het woord niet, omdat alles al beslist is (o.a. de rekeningen al goed gekeurd ).

Moet je weten...de meeste, zoniet alle, stembeurten gaan door terwijl  het punt besproken wordt, als het al besproken wordt. Meestal zijn het " beslissingen " van de Raad van M-E, die slechts aan de AV worden voorgelegd om goed gekeurd te worden ( om aan ons geld te geraken).

Ook afgesproken is binnen die raad dat de leden van die raad  niet tegen eventuele beslissinge van die Raad  mogen stemmen.. naar analogie met een dergeleijke clausule in de vroegere statuten, toen Raden van Beheer nog niet eens wettelijk waren..

 


mvg

SIEBE
Offline
#16
Scorpioen,

Reactie naar mijn hart. Volledig correct.
Maak het hier in onze VME alle dagen meer. Syndicus en  2 leden van de RVM spelen onder 1 hoedje. BIV syndicus heeft zijn eigen wetten en negeert alle wettige onderbouwde argumenten. Wij werken zo en dat telt. Geen volgen van de appartementswet, deontologische regels van het BIV ...
Zelfs de facturen mogen door de VME niet ingekeken worden.
Zij hadden een correcte rekencommissaris, maar deze werd het beu omdat hij job te goed deed. Kracht van gewijsde of uitspraken van rechtshoven worden genegeerd.

Het is zzoals men hier al dikwijls heeft gezegd : de VME krijgt de beheerders die ze verkozen heeft.