Inzage stemformulieren

5 antwoorden [Laatste bericht]
Lowie
Offline
Ik b en syndicus-medeeigenaar van een gebouw met 6 appartementen. 1 van de mede-eigenaars dewelke al meer dan 20 jaar niet naar de A.V. komt (zich evenmin ooit verontschuldigd) vraagt nu om inzage van de stzemformulieren van de laatste A.V. (er werd namelijk gestemd over een punt dat hem ook aanbelangd). Ik heb hem gezegd dat hij die formulieren bij mij thuis kan komen inkijken (rekening houdende met de Corona maatregelen) en liefst na afspraak zodat hij op een deftige dag en uur kan komen kijken  (eigenaar is tot alles in staat). Nu wil hij zich laten begeleiden door iemand van zijn bank. Moet ik
a) een vreemde toelating geven in mijn huis?
b) toelating geven aan een vreemde om inzage te nemen van die formulieren?
c) mag ik dat op afspraak doen, of mag hij zo maar binnenvallen? 
SCORPIOEN
Offline
inzage...

Iedere mede-eigenaar heeft recht op inzage vanalle documenten van de vereniging, mits ze niet strikt persoonlijk zijn.

Dat hij zich laat bijstaan is best mogelijk, maar " die persoon van de bank "  treedt dan wel niet op als " persoon van de bank ", maar in eigen naam.

Als je niet wilt dat zij bij u thuis komen, kunt u hen uitnodigen op de sociale zetel van de MVE, gelegen in dat gebouw of groep van gebouwen.

Als die eigenaar evenwel niet aanwezig of vertegenwoordiigd was, en dus niet aan de stembeurten heeft deelgenomen ( hoeveel waren er ?) kan hij nergens nog terecht met zijn  eventuele vaststellingen, tenzij het binnen de vier maanden na de Algemene Vergadering is gebeurd.

Je moet natuurlijk zeker zijn dat de stembeurten korrekt zijn gebeurd, indien dat het geval niet is, is dat goed om weten voor een volgende keer.

a propos : ik zou als syndicus ook bijstand vragen van " iemand van de bank " bij wie de VME een rekening heeft.

Do not give up, do'nt despair. 


mvg

nescio1
Online
om de volgende stap te vermijden
nescio1
Online
en de daaropvolgende stap:
Lowie
Offline
Ik heb vandaag een
Ik heb vandaag een aangetekend schrijven van een advocaat ontvangen omtrent deze zaak. Daar waar ik aan de eigenaar schriftelijk had laten weten dat hij de stemformulieren bij mij kon komen inkijken (na afspraak gemaakt te hebben, dus niet op een onmogelijk uur) De advocaat vraagt tevens inzage van het reglement van inwendige orde. Tevens vraagt hij de basisakte. Wat dit laatste betreft : moet IK die basisakte aan de advocaat geven? Hij kan toch even goed de basisakte van de desbetreffende eigenaar vragen... Ben ik verplicht als syndicus om die akte te overhandigen? Hij vraagt tevens inzage van de stemformulieren (dat is geen enkel probleem. ). Hoe veel tijd heb ik om die gegevens over te maken? 
nescio1
Online
Voorzichtig: vermijd beschuldigd te worden van schriftvervalsing

Antwoord aan de advocaat dat u zijn brief overgemaakt hebt aan uw verzekeraar BA Syndicus. Normaal is daaraan ook een verzekering rechtsbijstand verbonden.
 
 
Deze advocaat geeft geen blijk van verregaande beroepskennis.
 
  • enkel het opvragen van de basisakte bij de Patimoniumdiensten (opvolger hypoteekbewaarder) geeft hem volledige juridische zekerheid over de teksten.
  • de notulen zijn heilig
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/verslag-av-0 #6
https://www.clabotsadvocaten.be/nl/
 
 
 
De eerste wet appartementsmede-eigendom 1924 was zeer beknopt.
 
Daarom heeft het notariaat het “bureau” van de AV gecreëerd. Dit bestaat uit een voorzitter, eventueel vervanger van de de voorzitter, secretaris, syndicus en vooral stemopnemers.
Bedoeling was dat de voorzitter kon terugvallen op raadgevers bij praktische moeiliijkheden.
Gezamenlijk stonden zij in voor het goede verloop van de vergadering.
 
Elke basisakte zal wel haar eigen regels gehad hebben, wie buiten de secretaris het toen verslag diende te tekenen.
 
 
De wetgeving 2010 heeft dit alles gestroomlijnd en het huidige gebruik van een rekenblad maakt nu deel uit van de voorbereiding van de vergadering en vergemakkelijkt het berekenen van de resultaten van de stemming.
 
 
 
Ter info:
http://blog.smartsyndic.be/qa/welke-taken-zijn-er-tijdens-de-algemene-vergadering/
 
SERVAAS-RME-ALGEMEEN DEEL 28229.pdf
 
blz. 15
“…. na deze, samen met de rechtvaardigende stukken aan een algemeen nazicht te hebben onderworpen.”
 
 
 
 
Misschien begrijpt u nu waarom in de wetgeving 2010 uit het niets een secretaris opduikt en het woord notulen (= opgesteld door de syndicus?) gebruikt wordt in plaats van verslag. (Lichte onzekerheid van onzentwege).
In wetgeving 2010 worden enkel voorzitter en secretaris verplicht de notulen te tekenen (syndicus vergeten?). Is wel de opsteller, vervalt dan de noodzaak ondertekening?
 
 
Wie tekent, aanvaardt, volgens ons, de bredere verantwoordelijkheid voor de ondertekende tekst.
 
 
 
Wij verwijzen nogmaals naar de links in de hoger vermelde antwoorden.
 
Wees zeer voorzichtig bij het uit handen geven van de stemformulieren.
 
Uw woord (de notulen) en de, in principe controlerende handtekeningen op de notulen, primeren.