KAn men vragen/eisen om een reden te geven wanneer met tegen stemt op AV

8 antwoorden [Laatste bericht]
gdl
Offline

Kan men vragen/eisen om wanneer men tegen stemt over een agendapunt dat slecht 1 eigenaar aanbelangt, om een reden te geven waarom men tegen stemt?

Kan men eisen dat een agendapunt wordt gestemd met naam afroeping. Men heeft hier de gewoonte om algemeen heel verwonderlijk te vragen of er iemand tegen stemt wanneer het hen(RVME) aanbelangt, waardoor bijna niemand durft tegen te stemmen.

ronald de wilde
Offline
stemming
Beste gdl,

in principe is een stemming schriftelijk, maar worden de stemuitslagen, met naam en toenaam, vermeld in de notulen. Opdat ze tegenstelbaar zouden zijn.
Voor een goede werking binnen de VME is het aangewezen om ruimte te geven op de AV voor debat, met woord en wederwoord, vooraleer over te gaan tot stemming.

Men heeft het altijd over de 'mondigheid' van ons hedendaags samenlevingsmodel, zelf stel ik vast dat het veelal beperkt blijft tot groepsgedrag en in wezen dus een onmondigheid.
Maar het is ons huidig democratisch bestel, en zo blijft het enkel beperkt tot de notulering van enkel het individueel stemgedrag, en moet men de reden daarvoor niet opgeven.

Ron  
aqua
Offline
vrijheid = blijheid
”in principe is een stemming schriftelijk, maar worden de stemuitslagen, met naam en toenaam, vermeld in de notulen. Opdat ze tegenstelbaar zouden zijn.”
 

 
Nergens in de wet appartementseigendom 2010-2018 is ogenomen dat schriftelijk stemmen verplicht zou zijn.
Waarom zou de wetgever de kleinere VME, waar er toch meestal voor de meeste punten consensus is, deze nutteloze verpichting opleggen?
 
 
Ook:
 
U creëert verwarring :
 
schriftelijke vergadering
 
B.W. 577-6 § 11
 
Een schriftelijke vergadering is uitdrukkelijk voorzien in wet.
 
De wetgever heeft er goed aan gedaan deze kostenbesparende vorm van vergaderen te voorzien.
 
De strenge eis van eenparigheid maakt dat deze formule waarschijnlijk enkel kan toegepast worden in kleinere VME’s over punten waarover reeds voordien nagenoeg consensus was.
 
 
stemformulieren opsturen samen met de uitnodiging AV
 
Niets belet de syndicus dit te doen, maar de vergadering zal enkel rekening kunnen houden met de stemmen uitgebracht door de aanwezigen, ingeschreven in het aanwezigheidsregister en dan nog voor zoverre zij aanwezig zijn op het ogenblik van de behandeling van het agendapunt .
(Wij gaan ervan uit dat er een stemformulier is per agendapunt en dat dit door de stemopnemer opgehaald en de uitslag van de stemming medegedeeld wordt onmiddelijk na het behandelen van het agendapunt. Een andere werkwijze zorgt voor chaos ).
 
 
Aan de werkwijze ”stemformulier” kleven psychologische nadelen.
Niemand is geneigd een op papier vastgelegde j/o/n te wijzigen.
 
Nu is het toch juist de bedoeling van een vergadering dat verschillende standpunten naar voor gebracht worden, voor- en nadelen door eenieder nogmaals afgewogen worden tijdens de vergadering, etc.
 
Het is de bedoeling van de wetgever dat mondige burgers hun verantwoordelijkheid nemen.
 
 
Eenmaal hebben wij een stemformulier gebruikt.
Onderaan hadden wij wel voorzien :
 
De geldige stem is deze zoals deze mondeling wordt uitgebracht.
 
Voor het tellen van de stemmen vroeg de voorzitter : wenst er iemand zijn schriftelijke stem te wijzigen ?
 
 
ronald de wilde
Offline
# 2
Beste aqua,

"in principe" = niet uitdrukkelijk.

Uiteindelijk komt het erop neer dat in de notulen uitdrukkelijk wordt vermeld wat het stemgedrag is, voor de te stemmen onderwerpen, van elke deelnemende ME aan de AV.

Opdat het tegenstelbaar zou zijn bij betwistingen.
En of dat nu in een kleine of zeer grote VME is, en of die vergadering al dan niet schriftelijk verloopt, maakt geen verschil.

Genegen,
Ron 
nescio1
Offline
toch verwarrend
Astrid Clabots
Offline
motivering - stemming AC


Geachte

Stemmogelijkheden zijn :

JA
NEEN
desgevallend ONTHOUDING

Een motivering kan van nut zijn indien er later discussie wordt gevoerd voor de Vrederechter.
Syndici zijn echter niet geneigd om al te veel commentaar in de notulen te vermelden. Dit lokt bij de ondertekening ervan nogal eens discussies uit ...

Ik raad graag aan dat vragende partijen een nota voorbereiden ter verdediging van hun standpunt en de syndicus verzoeken om deze als bijlage toe te voegen aan de notulen.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

nescio1
Offline
bekeken door de bril van het B.I.V.
lebragard
Offline
mijn bril...

Zo is het cfr.mevr.Clabots , hoeft niet in de notulen genoteerd  "een bezwaar" en daar dienen de notulen ook niet voor.

Maak op voorhand kort en bondig uw schriftelijk bezwaar en vraag aan de voorzitter van de AV dit mee tenemen als bijlage.
Werkt perfect !

nescio1
Offline
andere wijze van formuleren