Overlijden van eigenaar

10 antwoorden [Laatste bericht]
Lowie
Offline
Ik ben syndicus-bewoner van een gebouw met 10appartementen. In september is één van onze bewoners overleden. Sindsdien werden er geen maandelijkse algemene kosten meer betaald door de twee kinderen (erfgenamen). Evenmin werd de jaarlijkse betaling voor de "reserverekening" niet betaald. Op de laatste A.V. van december 2018 (waarop niemand van de erfgenamen aanwezig was, ondanks schriftelijke uitnodiging) werd unaniem door de aanwezige eigenaars beslist om de twee erfgenamen per aangetekend schrijven in gebreke te stellen. Dat werd door mij gedaan, en enkele tijd later werden de achterstallige betalingen uitgevoerd, evenwel zonder de jaarlijkse bijdrage voor de reserverekening. Sindsdien wordt er weer niet betaald. Wat kunnen wij hier tegen doen?
't appartement
Offline
dagvaarden
Nog eens een AS sturen. En dan dagvaarden.
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-11/1

Herlees uw basisakte.
 
Herlees daarin de regels voorzien qua incasso.
 
Pas deze nauwkeurig toe.
 
In de betere basisakte is reeds opgenomen dat, bij blijvend in gebreke blijven van een ME, de syndicus verplicht is een beroep te doen op de andere ME’s om een kastekort te vermijden. 
Maar tevens is opgenomen de interestvergoeding, ten laste van de in gebreke blijvende ME, die de andere ME’s zullen genieten.
 
Wij hebben de indruk dat u dit in de vergadering in december besproken hebt.
 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/07/02_1.pdf
blz. 53506 Art.164  2 
Zelfs bij een kaduke basisakte kan de syndicus nu optreden qua incasso.
.
blz.53513 Art. 176  ”7°………voorrechten.” 
Verder heeft de wetgever ook specifieke voorrechten (van korte duur) gecreëerd
 
U zou de erfopvolgers een algemene (aangetekende) brief waarin de bepalingen inzake incasso uit de basisakte worden overgenomen en er hen op wijst dat zij door het aanvaarden van de erfenis deze verplichtingen hebben overgenomen.
Tevens herneemt u de reeds niet-betaalde rekeningen.
Vermeld ook uw verplichtingen ingevolge de eerste link.
 
Wijs er hen ook op dat de verschuldige bedragen (en de interesten) als een rijpe vrucht de VME zullen toekomen ingevolge :
 
B.W. Art.577-11/1
 
en dat al hun verzet nutteloos zal blijken.
 
Wij kunnen begrijpen dat u zich onvoldoende juridisch gevormd acht om een dergelijke brief op te stellen.
 
 
Vraag hierover advies aan een advocaat, of laat hem deze opstellen, ereloon ten laste van de VME. Vraag hem wel hierin ook te vermelden dat u tekorten verplicht moet opvragen bij de andere ME’s, zodoende dat u er zeker een kopie kan geven aan de andere ME’s.
Contacteert u wel de correcte erfopvolgers?
 
 
Blijf verder de rekeningen sturen en stuur regelmatig aangetekend een samenvatting.
 
Ook :
http://elfri.be/rechtspraak/gemeenschappelijke-lasten-inzake-medeëigendom-verjaren-na-5-jaar-2277bw
 
 
 
 
Maak een kosten-batenanalyse mocht u verdere juridische stappen overwegen.
Gebruik dagvaardingen in homeopatische verhoudingen.
 
nescio1
Offline
bereid u voor

Ingevolge :
B.W. Art. 577-11 § 1
bent verplicht ten behoeve van een makelaar
en
B.W. Art. 577-11 § 2
later ten behoeve van de notaris een reeks documenten op te maken.

Bereid deze nu reeds voor zodat u ze ten gepaste tijde makkelijk kan actualiseren.

 
nescio1
Offline
permanentie brievenbus

Een nadeel bij een syndicus-mede-eigenaar is dat de permanentie niet altijd kan verzekerd worden zoals in een syndicuskantoor. 
(Al blijkt in de praktijk dat men zich hierover geen illusies moet maken).
 
Wij denken hier aan de termijnen bij de in # 3 geciteerde wetsartikels :”op eenvoudig verzoek”, ”aangetekende brief”.
 
U hoort er dan ook voor te zorgen dat bij uw afwezigheid minstens iemand toegang heeft uw brievenbus en u kan verwittigen zeker wat betreft aangetekende brieven.
 
 
vrijwsyndicus
Offline
KBO VME OK?

Zeker wanneer een geschil is inzake openstaande schulden is het van beland dat u snel en adequaat reageert op de aangetekende brief die u moet ontvangen ingevolge :
 
B.W. Art. 577-11/1
 
Gelukkig is in de wetgeving 2018 de eerdere, veel te scherpe, termijn, zeker in het geval van een syndicus mede-eigenaar, verlengd.
 
Een print KBO VME met daarin een vermelding van de syndicus (u) samen met uw identiteitskaart zou moeten volstaan om de brief aan u te overhandigen of af te halen in het postkantoor.
 
(Zoals u weet valt de naam van de afzender voor de post onder het briefgeheim).
 
 
Onlangs gebeurde er in ons gebouw een overdracht ingevolge verkoop. (Geen uitstaande schulden).
 
Ongelukkig voor u, qua informatievoorziening (en voor het voldoen aan onze nieuwsgierigheid) had de koper zich gericht tot de betere notaris.
 
Deze verzond ons vooraf een kopie van de aangetekende brief met daaronder de vermelding : u ook toegezonden per gewone post.
 
Wij hebben dan ook geen inspanning gedaan om deze af te halen.
 
U zal niet altijd kunnen rekenen op een vooruitziende notaris.
Vandaar het belang dat de inschrijving KBO VME wetsconform is.
 
 
't appartement
Offline
naast de kwestie
Waarom wordt er niet geantwoord op de concrete vraag ipv vraagsteller de levieten te lezen over zaken die naast de kwestie zijn?
Vraag gaat niet over hoe de rekeningen van de VME intussen moeten worden betaald als er een wanbetaler is.
Wel hoe de VME die (voorgeschoten) kosten kan recupereren.

En daarop is het antwoord:
1. onmiddellijk de eigenaar in gebreke stellen per AS, en vervolgens,
2. indien nog nodig binnen redelijke termijn dagvaarden.

De derde optie is: niets doen.
SIEBE
Offline
#6 antwoord
Ik sluit mij bij 't Appartement aan.
Een topic opener heeft gewoonlijk een noodkreet en wil geholpen worden.
Heeft niets aan ingewikkelde teksten en verwijzingen ( sorry Nescio1, maar iedereen is niet zo onderlegd in juridische termen en ... ). Ik hou van klare en verstaanbare taal voor iedereen. Vraagstellers zoeken naar een duidelijk antwoord.
Optie 4 : is mogelijks ook om de notaris van de erfenis aan te schrijven, welke de zaak van de erfgenamen behandelt. En hem desnoods de rekeningen over te maken; komen in mindering van het te erven bedrag.
't appartement
Offline
navelstaren
Er wordt teveel aan navelstaren gedaan ten nadele van de duidelijke rechtlijnighed waarnaar vragenstellers op zoek zijn.
Ik ben daarom van mening dat Quimmo hier enkele richtllijnen zou moeten geven.
Het is bijwijlen echt irriterend.
Astrid Clabots
Offline
Incasso VME


Geachte

Incasseren is de boodschap. Uw syndicus mag en kan het nodige doen.
Is er een probleem in deze nalatenschap ? Is er heibel tussen de erfgenamen ? Kent u de notaris die doende is met de vereffening en verdeling van de nalatenschap en helpt het om de rekeningen rechtstreeks naar daar te sturen... ?

Astrid CLABOTS
CLABOTS

nescio1
Offline
bewijskracht schuldenstaat?# 2?

Krijgt de notaris in # 9 van de erfgenamen de toelating om de rekeningen te vereffenen dan is de kwestie opgelost.
Gezien de voorgeschiedenis is dit weinig waarschijnlijk.
 
Richten syndicus (en VME) zich rechtstreeks tot deze notaris dan zal deze hen negeren of in het beste geval hen vragen zich te schikken naar :
 
B.W. Art. 577-11/1