reserve kapitaal

8 antwoorden [Laatste bericht]
Luigi
Offline
Onze VME bestaat uit 16 garages en 4 appartementen. In de statuten zijn de algemene delen vann de garages en van de apparementen bepaald. Jaren geleden heeft de AV beslist dat de garages en de appartementen respectievelijk  voor hun delen zouden beslissen en betalen.
De nieuwe wet voorziet eenreserve kapitaal. Verleden jaar heeft de AV op advies van de syndicus beslist een reserfe kapitaal voor dakwerken aan het gebouw in te richten voor de appartementen en niets voor de garages die achter het gebouw staan. De verhouing tussen appartement en garages is 760/240 1000ste.Buiten het woord -dakwerken- en het feit dat de betalingen alleen voor de appartemeten voorzien zijn, weet je niet waarover het gaat.
Ondertussen heb ik veel gelezen en dacht begrepen te hebben dat bij een VME één reserve kapitaal bestaat of geen. Ik heb ook ondervonden dat de syndicus die als secretaris het verslag opmaakt altijd zijn paraplu opentrekt.
Is onze situatie correct?

Luigi
 
nescio1
Online
vals probleem want boekhouding vme is kavelgericht

Herlees uw basisakte en RIO.
 
Is in het RIO de mogelijkheid van gedifferentiëerde lasten die de wet 2018 voorziet:
 
B.W. Art. 577-6 § 6
 
reeds duidelijk omschreven of vergt dit een aanpassing van het reglement van mede-eigendom?
 
 
Hou bij het lezen van onderstaande link er rekening mee dat de boekhouding van een VME kavelgericht is.
 
Verder zijn deze commentaren iets gedateerd door de wil van de wetgever 2018 om meer nuancering te brengen in de kosten te dragen door ME’s, die zich niet in dezelfde situatie bevinden.
 
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/is-het-reservekapitaal-van-een-vme-deelbaar

 
nescio1
Online
herlees syndicuscontract

“…..ondervonden dat de syndicus die als secretaris het verslag opmaakt altijd zijn paraplu opentrekt.”
 
m.a.w. hij beperkt zich tot zijn wettelijke taak van notulist: de ME’s spreken, overleggen en beslissen. Hij legt het schriftelijk vast.
 
Waarschijnlijk hebt een syndicuscontract, herlees het, waarin de syndicus zich beperkt tot de wettelijke taken.
 
U kan dan waarschijnlijk op zijn advies rekenen tegen betaling volgens uurtarief.
 
De betere syndicus heeft uiteraard een andere informatiepolitiek.
 
Blijft dat het niet tijdens de vergadering is dat de ME’s voor de eerste maal een uitgebreid advies over een bepaald onderwerp horen te vragen.
 
De syndicus moet tussenkomen indien de AV een beslissing dreigt te nemen die niet conform is met de wet, basisakte, RIO, vroeger besliste agendapunten, etc.
 
ronald de wilde
Offline
't blijft heikel, blijkbaar....
Een 'volwassen' open dialoog blijft een heikel punt binnen een VME! (nvdr. ook daarbuiten!)

De verschillende partijen 'beloeren' elkaar, soms om toch maar énig geschilpunt te ontdekken, én te betwisten!!

Blijft àltijd de vraag, wié ermee is gediend: de ME's, de mandaathouders en meer specifiek de syndicus, én in laatste instantie de VME zélf, maar naar mijn (eind)oordeel: NIEMAND!!.

Zolang er 'mensen' samenkomen, zullen er problemen opduiken, dat is een zeker feitelijk gegeven, zéker weten!!!

In welke mate dient een VME dààrvan wakker te liggen? Tot hèt punt waarin àlles onbestuurbaar wordt, tot hèt punt waarop goedmenende én gekwalificeerde (zelfs enkel door hènzelf!) mandaathouders het laten afweten, of dat minstens in overweging nemen.

Een VME dient zich, ten allen tijde, bewust te zijn van 'het bestuur'; in welke mate gebeurt dat zoals verwacht, mààr én ook in welke mate binnen de vigerende wetgeving.

DUS, in welke mate diènt men 'gehoor' te geven aan (zelfverklaarde) malcontenten?!

Zowel de aanleg van een Reservekapitaal ligt vast, als de plichtplegingen waarin een syndicus zich dient te begeven. Wat weerhoudt een VME om dat ook afdwingbaar te zien??!!

Een VME wordt beheerd door mandaathouders, élk met specifieke verantwoordelijkheden, 't blijft dus àltijd aan de VME om daarop af te rekenen, én dus niet om de VME 'in het harnas te jagen'.

Wie is dus dé 'pipo van wie', wie wenst dé 'pipo te spelen van wie? Tot die CONCLUSIE wordt in ménige VME's de 'gang van zaken' bepaalt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ten onrechte of juist niét ??!!

Ron (een overtuigd-juisthandelende -in het algemeen belang -, maar juist daarom een belaagde, mandaathoudende Cvr-van-dienst).
Astrid Clabots
Offline
communicatie VME


Geachte


in een situatie waarbij er blijkbaar, vaak is dat gerechtvaardigd, een verschillende regeling is voorzien voor appartementen en garages, kan ik niet meteen inschatten of hier nu al dan niet iets foutiefs gebeurt.

Wat zeker is : De communicatie lijkt mij hier niet optimaal te verlopen. Probeer hiervoor een oplossing te vinden.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

Luigi
Offline
RIO
Op de komende AV in september staat de RIO op de agenda. Die werd door de syndicus opgemaakt volgens mij in zijn voordeel, bv. : de CvR maakt een schriftelijk verslag op over zijn vaststellingen aan de syndicus voorafgaandelijk aan de AV en brengt hierover, zo noodzakelijk, mondeling verslag uit aan de ME's tijdens de AV. Ik vind dat de ME's ook een copie op voorhand mogen hebben als voorbereiding van de AV en dan is "noodzakelijk" overbodig. Ik verwacht niet veel reactie van de mede-eigenaars zoals tot nu toe.
Op eerste zicht heb ik er niets in gezien i.v.m. gedidderentiêerde lasten. Ik zal Art. 577-6 § 6 nog bekijken.
De syndicus probeert dat de VME zo weinig info krijgt. Hij heeft 2 rekeningen maar gebruikt maar 1, dus het reserve kapitaal wordt gestord op de lopende rekening. Daarmee heeft niemand problemen. Ik vind dat er gebrek is aan transparantie. De syndicus lacht ermee als ik erover spreek.

Luigi
ronald de wilde
Offline
alléén?
Ofwel staat u alleen, en dat blijkt ook zo uit uw woorden, ofwel zoekt u medestanders en u een vuist.

Een VME verdient nu eenmaal de mandaathouders welke ze verdient! 
Ga dus voor (alvast) een CvR met gedegen kennis en 'haar op de tanden'.

Ron
nescio1
Online
agendapunt? = consulteerbaar voor de vergadering

 
http://elfri.be/rechtspraak/appartementsmede-eigendom-agendapunt-verplicht-oproeping-algemene-vergadering
 
Vermits het verslag van de CvR een agendapunt vormt, hoort zijn verslag voor de vergadering “ergens” consulteerbaar te zijn. 
Meestal is dat ten kantore van de syndicus, al dan niet na afspraak, met liefst een bijkomende goede informatiepolitiek vanwege de syndicus, al dan niet oplgelegd in het RIO: website, e-mail, kopie verzonden samen met bijeenroeping, etc.
 
 
Voor het verslag van de CvR ontstaat snel een “catch 22”-situatie.
 
Gaat de verspreiding via de syndicus, dan zal de minder betrouwbare syndicus al gauw geneigd zijn censuur uit te oefenen.
 
Is dit het geval dan hoort de CvR zijn verantwoordelijk op te nemen en dan wordt in de bijeenroeping vermeld dat het verslag ter inzage is bij de CvR (of b.v. ook bij een lid van de RvME).
 
 
Mogelijk alternatief: de CvR ontvangt een recente lijst adressen ME’s en vergoeding portkosten.

 
 
Luigi
Offline
Beste, Ik ben volledig
Beste,
Ik ben volledig akkoord met u. Sinds zijn overname heeft de syndicus veel macht door de wet en zijn werk overeenkomst waarmee ik niet akkoord ging maar de VME wel. Hij nam de situatie over van de vorige syndicus die "VOF" werd in zijn maatschappij en die voor één jaar ziek was en weinig uitvoerde. De VME beschouwde hem als een redder. Die syndicus beschout zich als eigenaar, geleidt de vergadering, maakt het verslag op... Hij heeft veel te zeggen maar behalve voor zijn boekhouding en dan nog draagt hij er niet de verantwoordelijkheid van. De VME schijnt niet te beseffen dat zij veranrwoordelijk zijn, hij voert maar uit! De toestand is te ingewikkeld om verder op de forum erover te schrijven.
Ik dank jullie allemaal voor jullie inzet.

Mvg,

Luigi