Syndic zelf ontslag indienen

8 antwoorden [Laatste bericht]
Eigenaar-Syndic
Offline
Als mede-eigenaar occasioneel Syndicus heb ik met de jaarwisseling 2010 op een AV een mandaat voor het volledige jaar tot november bij een nieuwe AV gekregen. Ik heb de functie sinds de verkoop en aankoop (2005) van mede-eigenaars tot nu toe uitgeoefend. Omdat de wetgeving verruimd, omdat de verantwoordelijkheden toenemen en omdat ik onvoldoende kan rekenen op de inschikkelijkheid, correcte houding van een aantal mede-eigenaars heb ik besloten mijn ontslag in te dienen. Wat is de beste wijze, procedure. Ik heb een buitengewone AV samengeroepen, maar met het excuus dat niemand tijd had is dit afgeketst niet doorgegaan. Wat moet ik doen, zeker er voor zorgen dat er een AV op de agenda komt om een aangetekend schrijven richten aan elke mede-eigenaar ter kennisgeving ? Ik wil ook niet te lang dralen. Ik wil er binnen een redelijke termijn mee stoppen. Is het een voorwaarde dat men een andere Syndicus heef gevonden binnen mijn ontslag termijn ?
Quimmo
Offline
Best eerst een nieuwe syndicus zoeken

U heeft waarschijnlijk geen schriftelijk contract met de vereniging van mede-eigenaars met een te respecteren opzegtermijn?

De zuiverste manier is in elk geval om eerst een andere mogelijke syndicus te zoeken en dan een algemene vergadering samen te roepen met als agendapunten uw ontslag en de aanstelling van de nieuwe syndicus. Het is ook in uw eigen belang dat de mede-eigendom verder beheerd wordt en dat u niet bijna gedwongen wordt om toch nog dingen te blijven doen (bijv. facturen betalen), maar dan zonder mandaat (na uw ontslag mag u trouwens geen handelingen meer uitvoeren voor de VME, in principe zelfs tijdens de vergadering).

Om een algemene vergadering samen te roepen moet u tenminste één vijfde van de stemmen verzamelen, ik neem aan dat dat toch wel zal lukken. Indien de andere mede-eigenaars "geen tijd hebben", dan blijven ze maar thuis, de vergadering kan dan niet doorgaan vanwege quorum niet bereikt. Maar dan kunt u na minstens vijftien dagen een nieuwe algemene vergadering beleggen, waar in elk geval rechtsgeldig beslist kan worden. Al komen er maar een paar eigenaars opdagen (Art 577-6 §5). In de wet zie ik immers geen onderscheid tussen een AV en een bijzondere AV.

Het is ook mogelijk om een verzoek aan de vrederechter te richten om een voorlopige syndicus aan te stellen, zou u er zelf geen vinden. Deze zal dan op zoek moeten gaan naar een definitieve oplossing.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

wimke
Offline
Mag ik van de deskundige een
Mag ik van de deskundige een reactie vernemen op volgende situatie :
de zetelende syndicus heeft ontslag genomen. De daaropvolgende buitengewone algemene vergadering die weliswaar nog door hem werd bijeengeroepen beslist op deze vergadering om een nieuwe syndicus aan te stellen. Tot zover niets aan de hand maar veronderstel dat er zich een zwaar schadegeval of ongeval voordoet in de residentie de dag na de vergadering, waarvoor deze kersverse syndicus werd aangesteld. Hij bezit geen administratie van de mede-eigendom, geen adressen en/of gegevens van de bewonersen eigenaars. Hij heeft geen lopers. Hij heeft a.h.w. nog niets. Trouwens de oude ontslagnemende syndicus heeft 10 dagen de tijd om alle stukken over te maken aan de nieuwe syndicus .  Zal hij toch verantwoordelijk gesteld worden voor tekortkomen in voorkomend geval, of is dit een leemte in de wet ?
Willy Govaers
Van Wynsberghe Jan
Offline
Ik denk dat het best is dat
Ik denk dat het best is dat er op de algemene vergadering afgesproken wordt wanneer de nieuwe syndicus overneemt. In de wet staat er enkel dat de overdracht moet gebeuren binnen de dertig dagen.
deskundige
Offline
Beste, Om zulke situaties in
Beste, Om zulke situaties in eerste instantie te voorkomen lijkt het me aangewezen dat in de schriftelijke beheersovereenkomst wordt overeengekomen dat de syndicus zijn ontslag bvb. 3 maanden voor de vervaldag van de overeenkomst dient op te zeggen waarbij wordt bepaald dat hij uiterlijk bij het verstrijken van,in deze hypothese,de 2de maand volgend op zijn ontslag, een vergadering dient samen te roepen waarop een nieuw syndicus kan worden aangesteld. Zijn mandaat vangt dan aan de eerste dag na het verstrijken van de 3de maand opzeg. Alsdan kan de overgang vlot verlopen. Aangezien conform de wet de aftredende syndicus binnen de 30 kalenderdagen (en niet binnen de 10 dagen) het volledige dossier, de gelden,... aan zijn opvolger dient over te dragen, heeft de nieuwe syndicus al wat instudeertijd. Wanneer het mandaat van de uittredende syndicus van de ene dag op de andere stopt en dit zonder overgangsbepaling, dan mag hij vanaf deze dag in naam en voor rekening van de VME geen enkele rechtshandeling meer uitvoeren. Het moment dat de nieuwe syndicus zijn mandaat aanvangt is ook het moment waarop deze de verantwoordelijkheid voor het behoud en het beheer van de VME draagt. Houd er ook rekening mee dat in uw aangehaalde hypothese het meer dan waarschijnlijk, onder voorbehoud omstandigheden, niet de syndicus in persoonlijke naam maar wel de VME zal zijn die bij schade/ongeval te wijten aan een gebrek aan een gemeenschappelijk deel verantwoordelijk/aansprakelijk zal worden gehouden.
Albert 84
Offline
AV / VME
Ik ben vrijwillig syndicus in een blokje van 4 eigendommen. Zelf ben ik eigenaar van de duplex met 35%. Één van de eigenaars gedraagt zich steeds als een tiran en muggenzifter over elk punt. Hij praat zeer uitvoerig over elk detail en laat een ander nooit uitspreken. Het resultaat is dat er steeds weer één of meer eigenaars de vergadering verlaten.
Hijzelf en z'n vrouw (die erg stil is) zijn zelf geen eigenaar meer maar (wegens schenking) vruchtgebruiker.
Kunnen de overige eigenaars (15 + 25 + 35) = 75% deze tirannieke vruchtgebruiker weigeren de AV bij te wonen? 75% is bij ons voldoende voor een beslissing te kunnen nemen.
wij, albert 84
nescio1
Offline
voorzitter AV = politie vergadering

B.W. Art. 577-6 § 1
 
De AV is een besloten vergadering, enkel toegankelijk voor mede-eigenaars en vermits een vruchtgebruiker GEEN eigenaar is….
 
Hij kan wel toegelaten worden op basis van een volmacht, afgegeven door een andere mede-eigenaar.
 
Een andere mogelijkheid is dat u, als syndicus, (herlees § 1 2de alinea en volgende) van de ”belanghebbenden” een schrijven ontvangt waarin zij hem aanduiden als lasthebber.
 
Stuur een aangetekende brief, kopie mede-eigenaars, waarin u hem wijst op de wet en aankondigt dat u hem de toegang tot de vergadering zult weigeren, tenzij u vooraf een schriftelijke ”geloofsbrief” ontvangen hebt.
Stipuleer daarin dat u alle middelen zal aanwenden mocht hij zich NIET schikken naar de wet.

 
De voorzitter van de AV is verantwoordelijk, zoals in elke vergadering voor de politie (orde en tucht) in de vergadering.
Dit betekent dat hij bij ”huisvredebreuk” ook een beroep kan doen op de politie.
 
(Waarschijnlijk bent u, zoals in vele kleine VME’s, de Chinese vrijwillger om dagvoorzitter te zijn wat de zaken vergemakkelijkt).
 
Neem voor de volgende vergadering contact op met de politie en leg hem het dossier voor. Verwittig hen dat er mogelijk een beroep zal gedaan worden op hun interventie.
 
Plan de volgende vergadering in een openbare gelegenheid wegens de mogelijkheid van sociale contrôle (café zaal op verdieping ?).
 
Breng de verantwoordelijke vlak voor de vergadering op de hoogte van de mogelijke ongewenste gast.
 
Een optreden van de politie zal gemakkelijker gebeuren in een openbare ruimte dan in een privéwoning al zal de verantwoordelijke dit ook minder appreciëren.
 

 
 
Stoute schoenen ?
 
Aangetekende brief met kopie ME’s, burgemeester en lokale politie.
Eis dat in de brief de belanghebbenden tekenen boven hun naam in blokletters (of getijpt)
Eis dat naam en adres van de belanghebbenden onderaan de brief staan. 
 
nescio1
Offline
regel = 50% quotiteiten +1

”75% is bij ons voldoende voor een beslissing te kunnen nemen.”
 
De algemene regel (volstrekte meerderheid) vindt u in :
 
B.W. Art. 577-6 § 8
 
De uitzonderingen op de algemene regel in :
B.W. Art. 577-7
 
 
 
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 2
# 1
“Om een algemene vergadering samen te roepen moet u tenminste één vijfde van de stemmen verzamelen,……“
 
Het initiatiefrecht tot het bijeenroepen van een (B)AV ligt volledig bij de syndicus.
 
De wetgever denkt sequentieel. Pas indien de syndicus weigert in te gaan op de vraag van de mede-eigenaars (20%, aangetekend) kan dit overgaan op een ME.
(stand wetgeving 2010-2018)