Syndicus werkt niet mee aan overdracht

4 antwoorden [Laatste bericht]
hysterio
Offline
Begin oktober 2019 heeft de VME tijdens de AV (unaniem) beslist om het mandaat van de syndicus niet te verlengen en een andere syndicus aan te stellen.

Ondertussen zijn we bijna 2 maanden verder en is de overdracht van het dossier nog steeds niet afgerond. De nieuwe syndicus wordt geconfronteerd met alle problemen waarmee wij ook te maken hebben gehad (amper te bereiken, onbeantwoorde mails,...).
Bij één van de zeldzame keren dat er dan toch eens een mail beantwoord wordt, zegt de oude syndicus dat het dossier pas kan overgedragen worden met inachtneming van een opzegperiode van 3 maanden of het betalen van een opzegvergoeding voor zo'n periode.

Ik heb geen idee of deze opzegtermijn contractueel bepaald werd, want ik ben nog maar recent lid van deze VME en heb nooit het contract gezien. (Ik heb alvast de andere mede-eigenaars gecontacteerd om te vragen of er iemand dat contract heeft)

Los van het feit of dit correct/wettelijk is, vraag ik mij af wat ik hiertegen kan ondernemen. In principe heb ik er niks op tegen om nog 3 maanden bij die syndicus te blijven (en hiervoor te betalen), maar uiteraard enkel op voorwaarde dat er ook een degelijke service tegenover staat. Maar ik ben vrij zeker dat we gedurende die 3 maanden zullen kunnen "genieten" van dezelfde slechte service als het voorbije jaar (slechte/geen communicatie, geen opvolging, AV organiseren maar zelf niet opdagen, AV houden in beschonken/dronken toestand,...) en daar wensen we uiteraard niet voor te betalen. Ondertussen hebben we ook nog steeds geen verslag ontvangen van de laatste AV (nogmaals een bewijs van die slechte service die we mogen verwachten). Mij lijkt het dus gewoon een middel om nog wat extra inkomsten te vergaren zonder iets te moeten doen.
lebragard
Offline
syndicuscontract.....

Syndicuscontract , onderhands , afgesloten met de VME is bepalend.....
Wet mede-eigendom is géén onderhands contract maar is een dwingende wetgeving.

Géén veslag ontvangen ......

Wat zegt de wet mede-eigendom :
 

Art. 577-6

§ 12. De syndicus neemt binnen dertig dagen na de algemene vergadering de beslissingen bedoeld in de paragrafen 10 en 11 op in het register bedoeld in artikel 577-10, § 3, en bezorgt die binnen diezelfde termijn aan elke titularis van een zakelijk recht op een kavel die, in voorkomend geval krachtens artikel 577-6, § 1, tweede lid, stemrecht heeft in de algemene vergadering en aan de andere syndici. Als een van hen het proces-verbaal niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, brengt hij de syndicus daarvan schriftelijk op de hoogte.".

TO DO
- syndicuscontract nalezen mbt. opzeg en vergoeding ?
- contract nieuwe syndicus , wat is overeengekomen mbt.overdracht ? ect....
- VME bepaalt het waarom,wat,waar,wanneer en het hoe ......is er niets of weinig bepaalt ja dan is dat waarvoor die VME ......

nescio1
Offline
bevestiging hogerstaande

Herlees uw basisakte, RIO, syndicusovereenkomst en de notulen van de jongste vergaderingen.
 
Idealiter is de overgang in de bijeenroeping van AV als volgt geformuleerd en daarna goedgekeurd en genotuleerd.
 
Algemeen (en ter vergelijking met uw situatie):
 
Formulering uitnodiging (B)AV:
 
1) Ontslag van huidige syndicus ingaand op datum van xx/xx/201x
2) Benoeming van een nieuwe syndicus met ingang op datum xx+1/xx201x
 
3) Aanduiden van Dhr. MM en Mevr. LL tot mandaathouders voor het ondertekenen van het syndicuscontract
 
4) (Bij syndicus mede-eigenaar ”om niet”) Aanduiden van Dhr./Mevr. Xxx tot mandaathouder om de inschrijving (ondernemingsloket) van het mandaat van de syndicus te laten vermelden bij de gegevens van de VME in de KBO.
 
 
Neem in het contract de bepaling op dat, na ondertekening, alle ME’s een kopie ontvangen.
 
 
Tips :
 
Houd rekening met een eventuele opzegperiode in contract uittredende syndicus, vermijd schadevergoeding.
 
Leg zo mogelijk de wisseldatum op : datum vergadering  + 1 maand (maar voor de afloop van de termijn van de scheidende syndicus).
 
 
Ook:
 
https://www.biv.be/veelgestelde-vragen/vastgoedkwesties/de-syndicus-die-ik-opvolg-weigert-mij-zijn-stukken-over-te-maken-en-beroept-zich-hiervoor-op-zijn
 
Voortgaand op hogerstaande link kan u niet snel genoeg klacht neerleggen bij het B.I.V.
 
aqua
Offline
iedereen in het bad

Stel zelf een brief op met al grieven en leg deze ter vervollediging voor aan uw nieuwe syndicus.
Eis van hem dat hij een dergelijke aangetekende brief met ingebrekestelling (…voor datum…) verstuurt, kopie B.I.V.
 
nescio1
Offline
b.i.v. = orde van vastgoedmakelaars vergelijk met orde artsen

 
B.I.V. is geen ombudsdienst.
De vastgoedmakelaars en syndici hebben geen ombudsdienst.
 
https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/BROCHURE_VERZOENING_NL_LoRes.pdf
http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding
https://economie.fgov.be/nl/themas/online/belmed-onlinebemiddeling/alternatieve/om-verder-te-gaan/mogelijke-alternatieve/ombudsman/belmedpartners/consumentenombudsdienst
https://consumentenombudsdienst.be/nl/over-ons
https://consumentenombudsdienst.be/nl/klachtenformulier
https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/
https://www.vlaanderen.be/organisaties/eigenaarsbond-vzw 
https://www.eigenaarsbond.be/
https://www.ve-pr.be/nl/
https://www.advocaat.be/zoek-een-advocaat
https://www.advocaat.be/een-advocaat-raadplegen/wat-kost-een-advocaat/gratis-juridisch-advies
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/bemiddeling/
(Allen geconsulteerd op 22092019)
 
Dien klacht in bij het B.I.V., alhoewel :
 
”Lasciate ogni sperenza, voi ch’entrate”   Dante
 
http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding
 
Opgelet: het gaat hier om tuchtrechtspraak binnen het B.I.V. waaraan u geen enkele rechten kan ontlenen.
 

 Opvolging B.I.V. :
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/procedure-biv
(# 6 : antwoord van chrisguillaume)
 
 
Dien een afzonderlijke klacht in per dossier.
Het B.I.V. zal wel zorgen voor de centralisatie en de verbetering van hun statistieken.
 
 
Illustratie:
https://www.biv.be/tuchtrechtspraak/tuchtbeslissingen-van-de-kamers