Verdeling van lasten tussen koper en verkoper van een appartement

3 antwoorden [Laatste bericht]
Paul van Hasselt
Offline

 Wij kochten een appartement op  3 maart 2016  (datum van de notariële akte) .
Het boekjaar in ons gebouw loopt van 1 juli tot 30  juni van het daaropvolgend jaar.
Bij de jaarlijkse individuele afrekening  van het boekjaar 2016-2017  gingen wij er van uit dat de gewone uitgaven (verzekering , onderhoud trappenhal, onderhoud lift, beheerskosten ...) zouden verdeeld worden pro rata temporis. In ons geval 245/365 voor de verkoper en 120/365 voor de koper.  
De syndicus hanteerde echter een andere regel: alle facturen van vóór 3 maart 2016 werden bij de verkoper aangerekend, alle facturen vanaf 3 maart 2016 waren voor ons. Dit resulteerde in een voor ons merkelijk minder gunstig resultaat.

Is deze wijze van verdeling van de kosten tussen koper en verkoper wettelijk toegestaan ? 

Dank u wel voor een verhelderende reactie.

Paul van Hasselt

 

Paul Heeren
lebragard
Offline
notariele akte
Wat staat  er (overeengekomen) in de notariele akte bij Mede-Eigendom - statuten - gemeenschappelijke lasten ? Dat is bindend en bepalend.

Cfr. appartementswet : art. 577-11 § 2 , lid 1 , lid 5 en art. 577-11 § 5 1° en 2

De koper verkrijgt de lasten en lusten  NA de notariele akte.

(kan ook anders bedongen zijn bv. verkoop via makelaar voorlopige verkoopovereenkomst waarin kan bepaald worden dat de koper reeds de sleutels krijgt om werken uit te voeren en dan ook al de maandelijkese kosten draagt ect..... )

De pro rata verdeling lijkt me meer dan logisch , lees de bepalingen na in uw notariele akte van aankoop.

 
ronald de wilde
Offline
verdeling kosten
Zoals Lebragard schrijft: de lasten en lusten v.a. datum notariële akte (tenzij anders bepaald).
Dat betekent dus niét "pro rata"-verdeling, maar wel degelijk de aanrekening voor en na die not.akte.
Dat betekent dus ook dat (zeker door de CvR) wordt toegezien opdat de boekhouding correct wordt bijgehouden en dat er afdoend wordt gefactureerd (dus geen late of laattijdige facturatie).
Dat betekent ook doorgeven van bv. de meterstanden "elec en H²O" aan de syndicus opdat die bij de afrekening ervan correct kan aanrekenen.
Al de eventueel "lopende" kosten zullen, tenzij anders bepaald in de akte of overeenkomst, worden toegewezen aan de nieuwe eigenaar. De notaris heeft daarvoor de syndicus aangeschreven voordat de akte is verleden.
De CvR is, volgens mij, de aan te spreken persoon om volledig zicht te krijgen op de financiële situatie, mocht er twijfel bestaan t.o.v. de syndicus.
De CvR zou ook kunnen worden aangesproken voordat de akte wordt verleden om meer zicht op het financiële reilen en zeilen te krijgen.
Astrid CLABOTS oud
Offline
Verdeling kosten en lasten - overdracht kavel


Geachte

nog eens uit de wet, met highlights.

Art. 577-11 § 1 B.W. : 
(...)

   § 2. In geval van overdracht of van aanwijzing van het eigendomsrecht van een kavel onder de levenden of wegens overlijden verzoekt de optredende notaris, bij een ter post aangetekende brief, de syndicus van de vereniging van mede-eigenaars hem de volgende inlichtingen en documenten mee te delen :
   1° het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de algemene vergadering of de syndicus vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;
   2° een staat van de oproepen tot kapitaalinbreng die door de algemene vergadering van de mede-eigenaars zijn goedgekeurd vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, alsook de kostprijs van de dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;
   3° een staat van de kosten verbonden aan het verkrijgen van gemeenschappelijke delen, waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;
   4° een staat van de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande verschuldigde bedragen, ten gevolge van geschillen ontstaan vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht.
   De documenten vermeld in § 1 worden door de notaris op dezelfde wijze aan de syndicus gevraagd als de nieuwe mede-eigenaar ze nog niet in zijn bezit heeft.
   (...)
   Onverminderd andersluidende overeenkomsten tussen partijen inzake de bijdrage in de schuld, draagt de nieuwe mede-eigenaar het bedrag van de in het eerste lid, 1°, 2°, 3° en 4°, vermelde schulden. De gewone lasten worden gedragen door de nieuwe mede-eigenaar vanaf de dag waarop hij effectief gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke delen.
   Bij een overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht is de verkrijger evenwel verplicht tot betaling van de buitengewone lasten en de oproepen tot kapitaalinbreng waartoe de algemene vergadering van de mede-eigenaars heeft besloten, indien deze heeft plaatsgehad tussen het sluiten van de overeenkomst en het verlijden van de authentieke akte en indien hij over een volmacht beschikte om aan de algemene vergadering deel te nemen.
  
Astrid CLABOTS
CLABOTS advocaten

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom