Wijzigen van statuten

9 antwoorden [Laatste bericht]
Janneman
Offline
Beste,

Als in de statuten, dus de basisakte, staat dat iets niet toegelaten is, of enkel voorbehouden aan een bepaald pand, en meerdere eigenaars willen deze bepalingen wijzigen, spreken we dan over een statuutwijziging, en zo ja, met welke meerderheid moet dat geschieden: unaniem, 4/5; 3/4;2/3 of 50% + één aandeel?

Vriendelijke groet
lebragard
Offline
4/5

4/5 van de stemmen en verplichte notariële aanpassing van da basisakte.

c) De algemene vergadering beslist bij meerderheid van vier vijfde stemmen :
- over iedere andere wijzigingen van de statuten daarin inbegrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;
- over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of een deel ervan
- over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging;
- over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden;
- over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen

en

In art 577/4 staat : 

~~§ 1.De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte.

Janneman
Offline
reactie op antwoord lebragard

lebragard, bedankt,   

Maar mag ik iets concreter zijn? In de basisakte staat dat enkel pand A reclame mag maken op de gevel en de gemeenschappelijke delen rondom het gebouw. Nu wil de eigenaar van pand B ook reclame kunnen maken. 

lebragard
Offline
reclame...

b) De algemene vergadering beslist bij meerderheid ven twee derde stemmen :
- over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het bestuur van de gemeenschappelijke delen betreft ;
- over alle werken betreffende de gemeenschappelijke delen met uitzondering van die waarover de syndicus kan beslissen ;
- over de oprichting en de samenstelling van een raad van mede-eigendom die tot taak heeft erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert.
- over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is , behalve voor de in art. 577-8 § 4, 4° bedoelde daden;

en nadien authentieke akte.

Ook goed om weten :

Een aantal bepalingen die tot nu toe in de statuten moesten staan, moeten vanaf 01.01.2019  in het reglement van interne orde staan, tevens zijn deze aangepast aan deze vernieuwde wet van de 18.06.2018. (art.577-4 § 1 B.W)

 
Bepaalde regels voor de interne werking van de VME worden verhuisd van het reglement van mede-eigendom naar het reglement van interne orde. Gezien het laatste geen authentieke akte, (géén notaris) vereist, wordt de wijziging hiervan flexibeler door de nieuwe wet.
De syndicus zal zorg dragen en heeft de verplichting om het reglement van interne orde aan te passen. ( Art.577-10 c )

http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/reglement-van-inwendige-orde-nieuw-vanaf-01012019

 Het reglement van interne orde bevat minstens :
1. de wettelijke regels m.b.t. de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheden van de algemene vergadering van mede-eigenaars;
2. het eventuele bedrag vanaf hetwelk meerdere offertes moeten worden gevraagd aan verschillende leveranciers of dienstverleners ingeval van werken aan de mede-eigendom (mededinging);
3. de wettelijke regels omtrent wijze van benoeming van de syndicus ,welke opdracht, bevoegdheden hij heeft, de duur van zijn opdracht en de nadere regels voor de hernieuwing en opzegging daarvan, alsook de uit het einde van zijn opdracht voortvloeiende verplichtingen;
4. de periode van vijftien dagen waarin de jaarlijkse algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars plaatsvindt;
 
Volgende bepalingen kunnen niet opgenomen worden in het reglement :
1. de beschrijving van het onroerend geheel , alsook de bepalingen van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden. (basisakte)
2. de criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de gemeenschappelijke lasten  en bepalingen en sancties m.b.t. de betaling van die lasten (reglement mede-eigendom)
3. bepalingen die strijdig zijn met de beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten in het notariële reglement van mede-eigendom (dat voorrang heeft op het reglement van interne orde). 

Janneman
Offline
reactie op antwoord lebragard
Bedankt lebragard,

Dit antwoord is duidelijk, ik lees 4/5, maar wat verder spreek je dan weer van 2/3, of zie ik dat verkeerd?

Vriendelijke groet
lebragard
Offline
zelfde onderwerp....
identiek onderwerp op een ander forum :
http://blog.smartsyndic.be/qa/statuut-wijziging/

Het gaat over een VME zonder syndicus ? Bepaalt de basisakte dat er afstand wordt gedaan van de appartementswet ? ect...

( 4/5 = - over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen )
't appartement
Offline
geen syndicus
Janneman, bedoel je geen professionele syndicus of in het geheel geen syndicus?
In dat laatste geval, wie maakt dan de notulen van de AV op en wie roept die AV samen, enz...?
aqua
Offline
psychologische doorlichting van een betweter
lebragard
Offline
aqua
Dank aan aqua , en einde aan Duym , Janneman or wat so ever.
Ethiek forum...
nescio1
Offline
fora VME Vlaanderen : 3, USA : ???

Het is uit Angelsaksische literatuur gekend dat sommigen met hun vraag struinen tot ze op een forum/website vallen waar hun stelling in een vruchtbare bodem valt.
 
De kans daarop is uiteraard groter in de USA dan in Vlaanderen.