Parkeerplaatsen

9 antwoorden [Laatste bericht]
Boudelo
Offline
In ons gebouw zijn er 221 overdekte parkings verdeeld over drie verdiepingen (0, -1 en -2). Het is een privé-terrein gezien men via een afstandbediening of badge de kantelpoort dient te openen om binnen en buiten te rijden. Om buiten te rijden is er ook nog een slagboom.
Het is dus een privé-terrein waarop de politie geen bevoegdheid heeft.
Het artikel 87-8° van het Veldwetboek kan ook niet toegepast worden gezien deze spreekt over "een weg". Er is wel een gemeenschappelijke ruimte waarop alle voertuigen kunnen rijden om naar hun afgelijnde parkeerruimte te rijden maar dit is geen openbare weg.
Het probleem is dat personen (bewoners of al dan niet toegelaten bezoekers) soms hun wagen parkeren op een afgelijnde parkeerplaats (welke geen "weg" is), welke niet hun eigendom is of waarvoor zij geen toelating hebben om er hun wagen te parkeren. 
Hoe kan men deze mensen wijs maken dat zij er hun voertuig niet mogen parkeren en hoe kan men hiertegen reageren ?
Een "wielklem" plaatsen is niet toegelaten gezien zulks wordt aanzien als een "vrijheidsberoving" wat strafbaar is en ook schade zou kunnen veroorzaken aan het wiel van het voertuig.
Een "sticker" aanbrengen is ook niet toegelaten gezien zulke sticker moeilijk te verwijderen is zonder krassen te maken op de ruit. Dit wordt aanzien als "vandalisme en opzettelijke schade" waarvoor schadevergoeding kan worden gevraagd.
Het voertuig laten wegslepen kan slechts mits toestemming van de politie en in het bijzijn van een deurwaarder maar dit kan ook niet, gezien art. 87-8 vh Veldwetboek niet van toepassing is daar het geen "weg" betreft.
Welke clausule stelt u voor om in ons Huishoudelijk Reglement in te lassen om te vermijden dat ongewenste bestuurders uw parkeerruimte inpalmen ?
 

is het aanwezigheidsquorum voor een bijzondere algemene vergadering hetzelfde als dit bepaald voor een algemene vergadering (art 577-6-§5 lid 2 BW) ?

nescio1
Offline
rechtspraak interpreteert de wet (soms), gewijzigde behoeften!
 
Is het niet mogelijk dat het begrip ”weg” in de rechtspraak al lang opgerekt is ?
Blijkbaar wel.
 
http://www.elfri.be/een-voertuig-van-uw-eigendom-laten-wegtakelen-op-grond-van-het-veldwetboek
 
Boudelo
Offline
parkeerplaats
Ik meen dat een "parkeerplaats" in ons gebouw, afgelijnd door op de grond geschilderde lijnen in de gesloten parkeerruimte, geen "weg" is in de zin van art. 87-8 Veldwetboek.
Onder "wegen" verstaat men meestal voetpaden, rijwielpaden, jaagpaden, dreven, molenwegen, kerkwegen, buurtwegen en andere verkeersbanen voor beperkt gebruik en bruggen.
Kunt u rechtspraak aanhalen welke een "parkeerplaats" als een "weg" aanziet ?
Het is evenwel een feit dat het parkeren van zijn voertuig op een parkeerplaats een onderdeel is van de afwikkeling van het verkeer; men zou kunnen oordelen dat de parkeerplaats derhalve als onderdeel van een weg een algemene verkeersfunctie vervult.
Maar de wet spreekt duidelijk over een "weg" en niet over een "plaats" of "ruimte".

is het aanwezigheidsquorum voor een bijzondere algemene vergadering hetzelfde als dit bepaald voor een algemene vergadering (art 577-6-§5 lid 2 BW) ?

lebragard
Offline
privaat eigendom....

Zoals Nescio1 verwijst naar de link van elfri , inderdaad :
 

U plaatst best een bord met volgende tekst:

Private eigendom. Verboden te parkeren met uitzondering voor de klanten van onze handelszaak.

en maak er een agendapunt van voor de volgende AV en voorziet tevens een privaat-rechterlijke boete voor de hardleerse overtreders.

cfr : Van Wynsberghe Jan
Het invorderen van een boete
Het invorderen van een boete is de laatste stap van een procedure die gevolgd kan worden om de bewoners het reglement van in wendige orde te doen naleven.

1. De overtreder met een gewone brief wijzen op zijn plichten.
2. Blijft hij volhouden dan aangetekend in gebreke stellen.
3. Een boete opleggen nadat de overtreding werd vastgesteld door de syndicus of RVM.

Het opleggen van een privaatrechterlijke boete kan mits een 3/4 meerderheid. Dit moet opgenomen worden in de onderhandse akte van het reglement van inwendige orde. De boete zelf zal aangerekend worden aan de eigenaar verhuurder want de syndicus heeft geen juridische band met de huurder.

Vergeet niet dat de VME instaat voor het beheer van de algemene delen. De betrokken eigenaar is als lid van de VME wel verantwoordelijk voor het gedrag van zijn huurder tegenover de andere leden.
 

nescio1
Offline
advocaat gespecialiseerd in mede-eigendom raadplegen?

Herlezen van de link brengt ons tot de conclusie dat in de inleiding de auteur het probleem ”dat jouw parking  privaat is” zeer algemeen stelt.
Hij maakt daarin geen rechtstreekse referentie aan het begrip : weg.
 
 
Wij stellen voor de interpretatie van wetsartikels uiteindelijk over te laten aan de rechter.
 
 
Ook :
http://www.ysermonde-brik.be/Reglement_van_Ysermonde-NL.pdf
Boudelo
Offline
parkeerplaats
Bestaat er reeds "rechtspraak" over de beoordeling dat een "private parkeerplaats", afgebakend met lijnen op de grond naast een gemeenschappelijke doorgang (dus allemaal privaat domein) en waar zich aan het einde van de afgebakende parkeerplaats een muur bevindt of een ander voertuig geparkeerd staat ( = geen mogelijkheid van normale doorgang), als een "weg" in de zin van art 87-8 Veldwetboek dient beschouwd te worden ?
Graag las ik meer over deze rechtspraak.

is het aanwezigheidsquorum voor een bijzondere algemene vergadering hetzelfde als dit bepaald voor een algemene vergadering (art 577-6-§5 lid 2 BW) ?

Quimmo
Offline
Zelfde probleem - anecdote

We hebben heel lang hetzelfde probleem gehad met een arrogante bewoonster die elke klacht naast zich neer legde. Het antwoord van de syndicus, na consultatie van een advocaat was volgende:

"Daarom wordt aan de vergadering toestemming gevraagd om mevrouw haar auto te laten wegslepen. Dit mag echter niet zomaar gezien de parking privé-terrein is.
Er is een vonnis van de rechtbank nodig waarna pas beroep kan gedaan worden op een deurwaarder die de wegsleping laat uitvoeren/opvolgt.De kosten voor dergelijke ‘ingreep’ lopen op tot 800 à 1000 euro voor het vonnis en de deurwaarder + ongeveer 400 euro voor het wegslepen.
De kosten dienaangaande zullen doorverhaald worden op mevrouw ***, doch het is niet gegarandeed dat dit zal lukken (enkel afdwingbaar mits advocaat-tussenkomst, uitspraak vrederechter)."

Niettemin heeft de AV gestemd om die procedure te laten ingaan, maar ze is dan uiteindelijk toch weer niet uitgevoerd door de syndicus.

Uiteindelijk heeft iemand (we hebben nooit geweten wie) eens de 4 banden van mevrouw platgezet. Daarna was het probleem opgelost en parkeert ze niet meer op andere plaatsen. Niet dat ik die aanpak wil aanraden, maar alle bewoners waren wel tevreden. Erg dat je blijkbaar enkel op die wijze je rechten kan afdwingen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Astrid Clabots
Offline
Parking - Privaat - appartementsgebouw


Geachte allen

boeiende replieken...

Een bord met duiding dat de parking privaat is toegewezen betreft een eerste stap.

Een tweede stap kan inderdaad de invoering van een boete zijn : dit gegeven is op voorwaarde van kennisgeving tegenstelbaar aan de mede - eigenaren  en andere houders van zakelijke rechten.

Ten aanzien van derden verwijs ik inderdaad naar stap 1, met eventueel daar aan toegevoegd het steken van een (beleefde) flyer onder de ruitenwisser... Indien men het niet nodig vindt om hieraan gevolg te geven, vrees ik inderdaad dat een gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk is...

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten

Boudelo
Offline
parkeerplaats

Bedankt voor de goede raadgevingen maar daarmede heb ik nog geen antwoord op mijn vraag of een "afgelijnde parkeerplaats", met vooraan of achteraan een muur of een ander voertuig en met andere gelijkaardige parkeerplaatsen rechts en links ervan die allen grenzen aan een gemeenschappelijke doorgang om tot de parkeerplaats te komen, moet aanzien worden als een "weg" volgens art .87-8 vh Veldwetboek of niet.
Men zegt wel dat zulks afhangt van het oordeel van de rechter maar ik heb nog geen rechtspraak in die zin mogen lezen.
 

is het aanwezigheidsquorum voor een bijzondere algemene vergadering hetzelfde als dit bepaald voor een algemene vergadering (art 577-6-§5 lid 2 BW) ?

lebragard
Offline
misschien....

misschien een antwoord op uw vraag , zeker een afgeleide.....Nederlandse wet
een weg in Nederland is misschien beter onderhouden , maar de definitie zal kort aanleunen bij die van in B.

http://www.advocaatwegen.nl/wat-is-een-weg-wegenwet/

Print Friendly, PDF & Email

Artikel 1 Wegenwet bepaalt dat de Wegenwet alleen van toepassing is op openbare wegen. De definitie daarvan bestaat uit twee elementen waarvan er maar één in de wet zelf is geregeld. In artikel 4 Wegenwet is bepaald wanneer een weg openbaar is.

Definitie volgens de Wegenwet

De Wegenwet bepaalt niet wanneer een iets een weg is in de zin van die wet (De opsomming in artikel 1 lid 2 geeft ‘slechts’ aan wat mede onder wegen moet worden verstaan en geeft dus geen volledige opsomming). Uit de geschiedenis van de wet (Kamerstukken II 1929/1930, nr. 99a, blz. 1) blijkt dat de wetgever een afzonderlijke definitie niet nodig en niet gewenst vond, omdat voornamelijk door de praktijk zelf wordt bepaald wat als weg moet worden beschouwd. In een uitspraak van 5 maart 2008 (ECLI:NL:RVS:2008:BC6035) heeft de Afdeling deze ‘praktijk’ geconcretiseerd. Naar het oordeel van de Afdeling zijn wegen in de zin van de Wegenwet: “verkeersbanen die een functie vervullen ten behoeve van het afwikkelen van het openbare verkeer en die derhalve naar hun aard of functie een grote, onbepaalde publieksgroep dienen”.

Kortom: lang niet alle paden, wandelroutes, sporen en geasfalteerde stroken grond worden door de Wegenwet als weg beschouwd. Want deze vervullen lang niet allemaal een functie voor het afwikkelen van het openbare verkeer en lang niet alle wegen worden door een grote en onbepaalde publieksgroep gebruikt.

Doodlopende weg

Een doodlopende weg voorbeeld past niet binnen boven genoemde definitie volgens de Raad van State. Een stuk straat dat alleen door enkele woningen als uitweg wordt gebruikt is volgens de Raad van State geen weg, zo blijkt uit de uitspraak van 17 februari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:386). Uit dezelfde uitspraak blijkt dat dit ook niet anders wordt als de weg behalve door de aanwonenden ook wordt gebruikt door hondenbezitters, een schapenhouder en kerende automobilisten. Dat gebruik kan volgens de hoogste bestuursrechter niet worden aangemerkt als afwikkeling van het openbare verkeer.

http://www.advocaatwegen.nl/wat-is-een-weg-wegenwet/