Wet op mede-eigendom - Syndicus en Raad van Mede-eigendom

Ook wat de Raad van Mede-eigendom (de vroegere Raad van Beheer) en de relaties met de syndicus betreft, verandert er het een en ander na de invoering van de nieuwe wet

Een overzicht.


- Terug naar de overzichtspagina van de nieuwe wet op de mede-eigendom -

Opgelet: dit is een bespreking van de wetswijziging van 2010. In 2019 is er opnieuw een belangrijke wetsaanpassing geweest, waarvan u een verdere bespreking hier vindt.


Transparantie

De syndicus is verplicht alle mede-eigenaars inzicht te geven in alle niet-private documenten die betrekking hebben op de mede-eigendom. Dit op alle wijzen die bepaald zijn in het reglement van mede-eigendom. Op Quimmo.be kunt een gratis website voor uw appartement aanmaken, zodat dit voor vele VME's de meest voor de hand liggende communicatievorm wordt.

De syndicus moet ook aan de algemene vergadering jaarlijks een evaluatierapport voorleggen m.b.t. regelmatige leveringen zoals elektriciteit, kuisen, ...

Tenslotte moet de syndicus belangenvermenging vermijden. Hij mag slechts na goedkeuring van de algemene vergadering opdrachten toekennen aan personen waar hij relaties mee heeft. Meer hierover in het hoofdstuk communicatie en transparantie.

Werking van raad van mede-eigendom en syndicus verbeteren

De Raad van Mede-eigendom

Dit is de nieuwe benaming van de vroegere raad van beheer, het is deze benaming die we dan ook steeds zullen gebruiken op Quimmo.be.

In mede-eigendommen vanaf twintig kavels is de oprichting van een raad van mede-eigendom voortaan verplicht. Garages, parkeerplaatsen en kelders worden niet meegerekend in dit aantal. Ook bestaande mede-eigendommen die vandaag nog geen raad van beheer hebben zullen dus moeten overgaan tot de oprichting van een raad van mede-eigendom. De raad van mede-eigendom kan enkel bestaan uit mede-eigenaars.
Deze raad moet aangeduid worden door de eerste algemene vergadering.

In mede-eigendommen van minder dan 20 kavels, kan de algemene vergadering met een drie vierde meerderheid beslissen over de oprichting van een raad van mede-eigendom, maar een verplichting is het niet.

Taken van de raad van mede-eigendom

De nieuwe naam schept duidelijkheid en gaat de misverstanden uit het verleden uit de weg. De syndicus heeft het beheer van de mede-eigendom als opdracht, niet de raad van mede-eigendom. Deze laatste heeft als opdracht om te superviseren of de syndicus deze taak naar behoren uitvoert maar mag zich niet rechtstreeks inlaten met het beheer, bijvoorbeeld aannemers aanduiden.

De algemene vergadering kan echter, met een drie vierde meerderheid, om het even welke opdracht delegeren aan de raad van mede-eigendom. Deze opdracht moet wel duidelijk omschreven zijn en is slechts geldig voor de duur van een jaar. Zo kan men de raad tijdelijk bevoegdheden geven buiten het normale kader, zolang deze bevoegdheden goed afgelijnd zijn.

Verslag uitbrengen: de wet stelt nu ook duidelijk dat de raad van mede-eigendom halfjaarlijks een omstandig verslag van zijn werkzaamheden moet uitbrengen aan de andere mede-eigenaars. Zo kunnen dezen ook nog hun mening geven voor de volgende algemene vergadering.

Het contract met de syndicus

Eerst en vooral eist de nieuwe wet dat het contract tussen de vereniging van mede-eigenaars (VME) en de syndicus schriftelijk is. Dit geldt ook voor de vrijwillige syndicus in een gebouw!

Bovendien wordt de maximale duur van de overeenkomst beperkt tot drie jaar. Daarna kan de overeenkomst wel verlengd worden, maar nooit stilzwijgend. Er is dus een expliciete beslissing van de algemene vergadering nodig om het contract met de syndicus te verlengen. Wanneer het mandaat van de syndicus niet vernieuwd wordt, geeft dit op zich geen aanleiding tot een vergoeding van de VME aan de syndicus.

Wanneer een nieuwe syndicus aangesteld wordt moet een uittreksel uit de akte, binnen de acht dagen na ingang van zijn mandaat, voor iedereen leesbaar worden geafficheerd aan de ingang van het gebouw. De minimale inhoud van dit uittreksel is duidelijk vermeld in de wet, Art. 577-8 §2.

De wet stelt nu ook meer expliciet welke gegevens een syndicus precies aan zijn opvolger dient over te dragen bij beeidiging van zijn mandaat. Hij is tevens verplicht een post-interventiedossier bij te houden, zodat bij eventuele volgende werken de aannemer een zicht heeft op wat er vroeger uitgevoerd is.

De syndicus moet zich tenslotte inschrijven in de kruispuntsbank voor ondernemingen (KBO).

Aansprakelijkheidsverzekering

De syndicus is nu ook wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en hiervan het bewijs te leveren.
Dit geldt ook voor de vrijwillige syndicus – wat ook aan te raden is, gezien u ook als vrijwillige syndicus persoonlijk aansprakelijk gesteld kunt worden. De wet zegt ook expliciet dat de verzekering van de vrijwillige syndicus betaald moet worden door de vereniging van mede-eigenaars. Zo vermijdt u meteen discussies.

Opgelet: de wet spreekt steeds over de syndicus en maakt dus geen onderscheid tussen de vrijwillige en de professionele syndicus. Dit betekent dat alle nieuwe eisen ook van toepassing zijn op de vrijwillige syndicus. Indien u in deze positie verkeert, zal u dus ook genoodzaakt zijn het beheer van uw mede-eigendom op een professionele manier te doen - voor zover dit nog niet het geval was, natuurlijk.

Klik hier om gratis een mede-eigendom of toegang aan te maken Klik hier om te zien hoe u Quimmo in de praktijk kunt gebruiken

Wat kan een gratis gebouwen-site op Quimmo.be betekenen voor de werking van de Raad van Mede-eigendom en de Syndicus?

  • De raad van mede-eigendom is nu verplicht van halfjaarlijks een omstandig verslag van hun werkzaamheden aan de andere mede-eigenaars te brengen. Via de besloten zone in Quimmo kunnen zij al hun communicatie on-line doen en ook suggesties verzamelen van de mede-eigenaars. Het verslag achteraf kan bestaan uit een uitdruk van deze discussies en hoeft dan enkel nog op papier verdeeld te worden aan de eigenaars die geen Internet toegang hebben. Tenslotte kunnen de voorstellen van de raad onmiddellijk na verspreiding van het verslag op de site besproken en verbeterd worden, zodat op de volgende algemene vergadering een betere besluitvorming mogelijk is.
  • De vrijwillige syndicus kan op Quimmo.be en de prijs databank heel gemakkelijk informatie verzamelen voor zijn verplichte evaluatierapport van de terugkerende leveringen. Hij kan Quimmo ook gebruiken om meer transparantie te creëren en zo het risico op geschillen en eventuele aansprakelijkheidsstellingen te verminderen.
  • Zowel de professionele als de vrijwillige syndicus kunnen de nodige documenten ter inzage van de andere mede-eigenaars op Quimmo ter beschikking stellen. Zo hebben ze minder werk om individuele eigenaars inzage te verlenen. Door de centrale opslag van informatie zijn de belangen van de mede-eigendom ook beter veilig gesteld, in geval een syndicus plots zou vertrekken of in de onmogelijkheid verkeren om verder te werken.


- Terug naar de overzichtspagina van de nieuwe wet op de mede-eigendom -
- Naar de volledige wettekst -
 


Abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2013 Quimmo.be

Beste, Mag enkel de syndicus

Beste,
Mag enkel de syndicus de VME rechtsgeldig verbinden ten overstaan van derden of kan/kunnen leden van de RME dit ook, op voorwaarde dat er een consensu in bij de leden van de RMe en dat in lijn is met de beslissing / goedkeuring van de AV?
mvg,
Roland
 

Beste, Wie stelt het verslag

Beste,

Wie stelt het verslag op van de vergadering van de raad van mede-eigendom?
Syndicus? Een voorzitter is er niet want deze is alleen aangesteld tijdens en voor de duur van de algemene vergadering.

Met vriendelijke groeten,

Dego

Met vriendelijke groeten,

DEGO

Kan een syndicus een vaste

Kan een syndicus een vaste opdracht geven aan de bank om op vaste tijd zijn ereloon te laten overschrijven van de rekening vme op zijn persoonlijke rekening

walter verkest

 


 

Een syndicus werkt zonder

Een syndicus werkt zonder BTW.
Heeft een syndicus de recht zekere diensten (bv lampen vervangen) te factureren via een andere maastchappij (bv maatschappij van zijn voruw) met BTW.
Doel van syndic is natuurlik BTW te incasseren
Is de toelating van AG vergadering nodig?
Dank U

Hij kan dat natuurlijk

Hij kan dat natuurlijk uitbesteden aan derden. Maar ik zie er niet echt het nut van in van "btw te incasseren". Aangerekende BTW moet toch aan de staat doorgestort worden?

Maar hij heeft wel toestemming nodig van de av om opdrachten toe te vertrouwen aan personen waar hij een band mee heeft of bedrijven waar hij belangen in heeft!!

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Heeft de syndicus ook recht

Heeft de syndicus ook recht op volmachten bij een AV en zo ja, hoeveel ?

Neen, de wet zegt duidelijk

Neen, de wet zegt duidelijk "De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden op een algemene vergadering, niettegenstaande zijn recht, wanneer hij mede-eigenaar is, om in die hoedanigheid deel te nemen aan de beraadslagingen van de vergadering."

Klik hier voor de volledige wettekst: http://www.quimmo.be/nl/blog/de-nieuwe-wet-op-de-mede-eigendom-is-goedge...

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Wat moet het 6 maandelijks

Wat moet het 6 maandelijks verslag van de raad van RvME inhouden? Ik kan mij inbeelden dat deze administratieve verplichting menig eigenaar zal weerhouden om zich kandidaat te stellen voor deelname aan de RvME. 

De wet zegt enkel dat er een

De wet zegt enkel dat er een "omstandig verslag" gemaakt moet worden, niet wat er precies in moet staan. In de praktijk zal iedereen dit dus naar eigen goeddunken invullen. Het lijkt me logisch dat men de mede-eigenaars informeert over de vooruitgang van een aantal werken en eventueel nieuwe zaken die op de volgende AV naar boven gaan komen. De bedoeling lijkt vooral om de situatie uit het verleden te vermijden, waar een mede-eigenaar het hele jaar door niets hoort en dan alles op de algemene vergadering voor het eerst moet vernemen. Maar ik denk dat dit verslag met een minimum aan administratieve overlast moet kunnen.

Als u bijvoorbeeld in uw private zone op deze site alle discussies on-line houdt, kunt u misschien gewoon 2x per jaar de meest recente discussies afdrukken en versturen aan de mede-eigenaars die geen Internet hebben. Met minimale toevoeging van wat bijkomende info zou dat eigenlijk moeten volstaan.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Ook tijdens dit lopend

Ook tijdens dit lopend boekjaar 2010, ben ik nogmaals -en sinds een 7-tal jaar- aangenomen lid van de Raad van Mede-eigendom (voorheen  'Raad Van Beheer' genoemd). Ik was evenwel géén eigenaar, maar was op elke AV, met een volmacht voor mijn vriendin). Destijds wou haast niemand in de RVB, maar het lukte dan toch om met meerderen te zijn.
Ik had bovenstaande wel duidelijk geformuleerd aan de syndicus, en het bleek ècht géén probleem te zijn. Vandaar ook reeds het 8ste jaar. Maar met de nieuwe wet MOET je eigenaar zijn.
Vraag: blijf mijn functie als lid van de Raad Van Mede-eigendom geldig tot einde lopend boekjaar?, Of tot de Algemene Vergadering volgend op dit boekjaar 2010? Of ben ik ineens onbestaand in de RVMede-eigendom?

niplutkcirtap