Airco in strijd met RIO en statuten

6 antwoorden [Laatste bericht]
Eric2160
Offline

Een buur installeert vorig jaar een airco (april 2020).
Er wordt melding gedaan dat dit niet mag aan de syndicus. In het RIO staat dit duidelijk.
Ook in de statuten is er een artikel waarin duidelijk staat dat er niets op de balkons mag worden geplaatst.

Blijkbaar wordt er enkel een brief naar de betreffende medeeigenaar gestuurd. Meer niet.

Nu, meer dan een jaar later, komt onderstaand punt op de AV. Niemand van de mede-eigenaars weet blijkbaar wie dit heeft gevraagd. Mogelijks de syndicus zelf ?

Stemming toelating plaatsen airco unit
De algemene vergadering stemt over het toelaten van de plaatsing van airco units op de terrassen van de VME.

>> Beslissing van de ALGEMENE VERGADERING met 2/3 van stemmen.

Men draait dus nu de zaken om… Iemand overtreedt het RIO, en nu wenst men het RIO aan te passen in functie van een overtreding ervan ?

Antwoord syndicus als ik hierover uitleg vraag :
Rio kan toelating geven voor het installeren van een airco.

Maar in de statuten staat ook van niet, dus ik ben ook hier even niet meer mee, ook niet over het optreden van de syndicus.

Kan iemand verduidelijking geven ?? DANK !


 

Huismier
Offline
Het is belangrijk de precieze

Het is belangrijk de precieze bewoordingen te kennen. Soms citeert men op basis van wat men heeft horen zeggen wat er in de statuten zou staan.

Wat staat er letterlijk in de statuten hieromtrent?
Wat staat er letterlijk in het reglement orde hieromtrent?
Zijn de terrassen gemeenschappelijk of privatief? Vaak zijn die privatief, kan je dat eens checken in de basisakte bij de opsomming van de gemene delen?
Staat de airco op het terras van een balkon of op het terras van een gelijkvloers?

Een terras is geen synoniem voor balkon.

Een RiO mag niet in tegenspraak zijn met de statuten.

SIEBE
Offline
AIRCO
https://www.oximo.be/nl/nieuws/mag-je-airco-installeren-in-appartement

Plaatsing airco : boren door buitenmuur, plaatsing tegen de gevel : steeds beslissing AV met bijzondere meerderheid.

Opletten voor het te maken lawaai door buiten unit : niet onbelangrijk voor latere klachten.
Eric2160
Offline
RIO : op balkons mogen geen
RIO : op balkons mogen geen voorwerpen staan die vanaf de straat zichtbaar zijn (en dat is dus wel degelijk het geval)
statuten: ARTIKEL 51 – De mede-eigenaars en hun huurders of bewoners mogen noch aan de vensters, noch op de balkons of terrassen, enig voorwerp plaatsen, zoals uithangborden,
reklamen, provisiekasten, linnen of andere voorwerpen.

De balkons zijn privatief en gescheiden door glazen wanden van elkaar.
Het betreft een balkon van een appt waar geen zijmuur is en dus ingesloten tussen 2 andere appt
Eric2160
Offline
Uit statuten : in privatieve

Uit statuten :
in privatieve en uitsluitende eigendom : living, keuken, hal, ingemaakte kast, badkamer met
W.C., twee slaapkamers, bergplaats, terras

SIEBE
Offline
balkon
Alhoewel volledig privatief : uitzicht voorkant VME is van belang.
Bovendien ondanks airco en balkon privatief zijn : er moet een buiten unit geplaatst worden ( door de gemeenschappelijk muur ).

Dus zeker toelating met vereiste meerderheid op de AV.
Huismier
Offline
? belangrijke schade aan het algemeen uitzicht ?
Inzake de boring door de muur kan men beroep doen op een nieuw wetsartikel (*). Dit wetsartikel voorzien ook meteen een aanwijzing inzake hoe het uitzicht het plaatsen van een airco kan tegenhouden. Alleen als er belangrijke schade is aan het algemeen uitzicht van het gebouw kan men dit tegenhouden.

In zake het uitzicht:
(kopie paste van delen van een vonnis donderdag 29 juni 2017, vredegerecht westerlo):
De vereniging vanmede-eigenaars heeft slechts bevoegdheid om te beslissen over werkzaamheden die gedeelten van de gebouwen betreffen waarvan is vastgesteld dat ze niet privatief zijn. Over zijn privédomein is de appartementseigenaar bevoegd. De vme heeft geen bevoegdheid ten aanzien van de private kavels, behalve in zoverre het beslissingen zou betreffen die onvermijdelijk een invloed hebben op private kavels, omdat gemeenschappelijke en privédelen soms bouwkundig danig met elkaar vervlochten zijn. Weliswaar is het ook mogelijk dat het reglement van mede-eigendom zekere bepalingen bevat die een bepaalde beperking van het gebruik van de privé-gedeelten inhouden, zoals in casu art. 3 van het voorliggende reglement, dat bepaalt: «Het is de eigenaars verboden hun kavels te wijzigen indien deze wijzigingen vanaf de straat of vanaf de gemeenschappelijke delen binnen het gebouw zichtbaar zijn.» Dergelijke clausuleringen restrictief te worden geïnterpreteerd, aangezien ze het eigendomsrecht, beschermd door art. 544 BW van een privatief gedeelte inperken zonder wettelijke basis (Vred. Brugge 4 oktober 2012, TGR 2013, 8).

De clausule uit uw statuten "statuten: ARTIKEL 51 – De mede-eigenaars en hun huurders of bewoners mogen noch aan de vensters, noch op de balkons of terrassen, enig voorwerp plaatsen, zoals uithangborden, reklamen, provisiekasten, linnen of andere voorwerpen." is in strijd met art. 544 BW. Zij dient restrictief te worden geintepreteerd. Men zou kunnen stellen dat enkel voorwerpen die belangrijke schade aan het algemeen uitzicht van het gebouw veroorzaken verboden zijn.

De vraag die zich stelt is of de airco belangrijke schade bezorgt aan het algemeen uitzicht van het gebouw? Indien niet, is de VME niet bevoegd om hierover te stemmen. Indien men hierover wel stemmen, legt men best een dossier aan waarbij men aantoont dat er belangrijke schade is ontstaan aan het gebouw met foto's enz. Inzake de boringen had men beroep moeten doen op het onderstaand beschreven wetsartikel. Het is weliswaar zeker zo dat men in overtreding is als men zich niet heeft gehouden aan de procedure in dit wetsartikel. Dit kan sowieso worden aangekaart op de volgende AV.


(*) Om mede-eigenaars de mogelijkheid te geven om soepeler toegang te krijgen tot moderne energie- en telecommunicatiemiddelen (vb. snel internet, een laadpunt voor elektrische voertuigen, airco enz.), krijgen individuele mede-eigenaars en erkende nutsoperatoren het wettelijke en kosteloze recht om kabels, leidingen en bijbehorende faciliteiten in of op de gemene delen aan te leggen in de mate dat deze werken tot doel hebben om de infrastructuur voor de eigenaar of eigenaars en gebruikers van de betrokken private delen op het vlak van energie, water of telecommunicatie te optimaliseren en in de mate dat de andere individuele mede-eigenaars of, in voorkomend geval, de vereniging van mede-eigenaars, hiervan geen financiële lasten moeten dragen.
Degene die voor eigen rekening deze infrastructuur heeft aangelegd, blijft eigenaar van deze infrastructuur die zich in de gemene delen bevindt en heeft ook het recht om die infrastructuur te onderhouden of te hernieuwen.
In eerste instantie dient er overeenstemming met de (vereniging van) mede-eigenaars te worden nagestreefd. De mede-eigenaars kunnen beslissen om zelf werken ter optimalisatie van de infrastructuur voor water, energie of telecommunicatie uit te voeren. Zo niet, beschikken de mede-eigenaars over een termijn van twee maanden om zich te verzetten op basis van een rechtmatig belang, dat zich in (één van) de volgende situaties voordoet:
er bevindt zich reeds dergelijke infrastructuur in de betrokken gemene delen in het gebouw;
de infrastructuur of de werken tot realisatie ervan veroorzaken belangrijke schade op het vlak van het uitzicht van het gebouw of de gemene delen, het gebruik van de gemene delen, de hygiëne of de veiligheid ervan;
uit de voorziene werken resulteert geen optimalisatie van de infrastructuur of de voorziene werken verzwaren de financiële lasten van andere mede-eigenaars of gebruikers.
In geval van betwisting oordeelt de vrederechter van de plaats waar het gebouw gelegen is.
Bron: https://www.vdvadvocaten.be/nl/vdvnewsd/43-hervorming-van-de-wet-op-de-appartements-mede-eigendom


PS: op basis van uw statuten is het verboden een bloempot te plaatsen op de vensterbank binnen; het is belachelijk voor woorden