intern reglement

1 antwoord [Laatste bericht]
De moeflon
Offline
Geachte,

We zouden van de toekomstige wijzigingen in de wet op ME gebruik willen maken om het intern reglement te actualiseren en bvb overbodige, niet afdwingbare,.... artikels te verwijderen.  We willen ook een aantal achterpoortjes sluiten.

Onze syndicus beweert dat er bij "overtredingen" geen boete kan opgelegd worden aan de "dader".  Vandaar de volgende vragen :

1) Wie moet/mag welke overtredingen vaststellen ? De syndicus, melding van bewoners, ME, politie, vrederechter,.... Kan en mag een overtreder zich verschuilen achter bvb het portretrecht indien er foto's van hem/ haar worden genomen ? Welke andere vormen bewijs zijn aanvaard ?

2) Mogen er boetes opgelegd en geïnd worden ? Op welke rekening moeten die komen ? Van de syndicus of de VME ? Of moet men hiervoor naar de vrederechter ?

3) Moeten statutaire bepalingen die niet meer geldig zijn of nodig zijn in de vernieuwde wet op ME en andere regelgeving opgenomen worden in het intern reglement. Als voorbeeld verwijs ik naar het houden van huisdieren en het standpunt van de hiervoor bevoegde minister.  Het is niet mijn bedoeling om een debat te openen over het al dan niet toelaten van huisdieren in appartementen, dit is slechts ten titel van voorbeeld.

De bedoeling van deze vraag is om inlichtingen te krijgen om een zo correct en werkbaar mogelijke aanpassing te komen van het intern reglement.

Alvast bedankt aan éénieder voor uw visie.
lebragard
Offline
privaat rechtelijke boete....
gedeeltelijk antwoord op uw vraag 1 en 2
Onze syndicus beweert dat er bij "overtredingen" geen boete kan opgelegd worden aan de "dader".
Wat de syndicus beweert is fout , het kan wel degelijk indien de VME dit beslist.
 

http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/reglement-van-orde-invoering-boete

Voorbeeld :
Onderhandse Akte Privaatrechtelijke boete. Reglement van Inwendige Orde , goedgekeurd door de Algemene Vergadering van .....
 
 
Verduidelijking Privaatrechtelijke Boete.
 
Het invorderen van een boete
 
Het invorderen van een boete is de laatste stap van een procedure die gevolgd kan worden om de bewoners het reglement van inwendige orde te doen naleven.

1. De overtreder met een gewone brief wijzen op zijn plichten.
2. Blijft hij volhouden dan aangetekend in gebreke stellen.
3. Een boete opleggen nadat de overtreding werd vastgesteld door de syndicus of RVM.

(Het opleggen van een privaatrechterlijke boete kan mits een 3/4 meerderheid. Dit moet opgenomen worden in de onderhandse akte van het reglement van inwendige orde. De boete zelf zal aangerekend worden aan de eigenaar verhuurder want de syndicus heeft geen juridische band met de huurder.)

Vergeet niet dat de VME instaat voor het beheer van de algemene delen. De betrokken eigenaar is als lid van de VME wel verantwoordelijk voor het gedrag van zijn huurder tegenover de andere leden . De statuten van het gebouw en het Reglement van Inwendige Orde , dient men te kennen en te respecteren.
 
 
 
 
Toelichting : privaatrechtelijke boete
Ingeval van overtredingen van het Reglement (bijvoorbeeld de bewoner is regelmatig dronken en agressief en wangedrag ect…) ,  zijn drastische maatregelen op hun plaats. In dat geval mag de syndicus, een boete uitschrijven en indien de Raad van Mede-eigenaars unaniem akkoord is (bevoegdheid voorzien) , kan deze opdracht geven aan de syndicus om de privaatrechtelijke boete verplicht te innen.  De privaatrechtelijke boete is nauwkeurig, vooraf en forfaitair bepaald : gaande van 50€ tot 375€.  Uiteraard dient de boete proportioneel te zijn d.w.z. in verhouding te staan tot de aard van de schending van het reglement.
 
Deze boete/betaling gaat naar de VME , spaarrekening.https://ondernemingsdatabank.indicator.be/vastgoed/reglement_van_inwendi...

Boetes. In het reglement kan ook een boetesysteem opgenomen worden waardoor per overtreding een bepaalde boete betaald moet worden. Die boete moet nauwkeurig, vooraf en forfaitair bepaald zijn. Ze moet bovendien redelijk zijn. Wordt de boete niet spontaan betaald, dan kan de rechter de overtreder ook verplichten om dat te doen. Naar huurders toe is zo’n boete vaak een stevige stok achter de deur. Een boete voorzien voor een mede-eigenaar die zijn rekeningen niet stipt betaalt, is ook mogelijk.

Het reglement van inwendige orde bevat praktische afspraken en spelregels die de bewoners moeten naleven. Dat reglement kan ook bepalingen bevatten die invloed hebben op de manier waarop u uw appartement kunt gebruiken. Lees het dus steeds na vóór u een appartement koopt. Verwijs in uw huurcontract altijd naar dat reglement en voeg het toe als bijlage, anders bent u bij problemen met de huurder mogelijk mee aansprakelijk. Stel de algemene vergadering voor een boetebeding in het reglement op te nemen. Dat is in principe geldig en is een stevige stok achter de deur bij problemen met huurders of slecht betalende eigenaars.

http://turnhoutadvocaten.be/m/blog-categories/blog-vivamus-congue-turpis-in-augue/110-automatisch-genereren-van-titel.html