juridisch; verkoop appartement

6 antwoorden [Laatste bericht]
Dierick Godelieve
Offline
Beste,
er werd een informatiedossier gevraagd door de behandelende notaris, de gevraagde stukken zijn hem doorgemaild, maar wat mag de syndicus verwachten van deze notaris ?
gaan de gegevens van de nieuwe eigenaar mij automatisch gemeld worden, zal ik mogen weten wanneer de akte verleden wordt?
Moet de syndicus dat expliciet vragen? Dit zijn toch dingen die belangrijk zijn voor de goede werking en waar ik niets van hoor.
De nieuwe eigenaar is al begonnen met werken uit te voeren in het appartement, kan dit ook zomaar?
met vriendelijke groeten.
Gody
Gody
deskundige
Offline
Beste, Waar dit binnen de

Beste,

Waar dit binnen de wet van 1994 niet voorzien was, stelt de gewijzigde wet van 2 juni 2010 thans expliciet dat de notaris na het verlijden van de akte wettelijk verplicht is om de syndicus de datum van het verlijden van de akte alsook de gegevens van de nieuwe eigenaar mee te delen (artikel 577-11§3 B.W.).

Het kan zijn dat de akte nog niet verleden is maar dat de koper en verkoper onderling overeengekomen zijn dat de eerste reeds het pand mag gebruiken.

Zolang u dus geen bevestigingsbrief van de notaris krijgt, dient u strikt genomen alle info nog steeds aan de verkopende eigenaar te richten.

Een en ander kan natuurlijk gemakkelijk worden nagevraagd aangezien de nieuwe eigenaar het pand al aan het verfraaien is.

Mvg.

Van Wynsberghe Jan
Offline
Zoals in ieder beroep zijn er
Zoals in ieder beroep zijn er ook notarissen die de vignerende wetgeving met de voeten treden en geen eigendomsattest overmaken aan de syndicus. Het gebeurt nog regelmatig dat wij deze gegevens moeten opvragen aan de notaris.
Dierick Godelieve
Offline
verkoop appartement
Beste,
in navolging een kanttekening: bij  het verlijden v d akte, is door de behandelende notaris  geen vereffening v h werkkapitaal gemaakt, er waren door het immokantoor,de eigenaar, geen voorschotten voor 2011 betaald. Dan maak je  volgens de wet 2 dossiers, met daarbij de verschuldigde bedragen.Waar sta je als syndicus: in de kou!!! Ook de gegevens v d nieuwe eigenaar werden niet  doorgegeven. En dit kan allemaal zomaar. Nu zullen we moeten hopen op de goodwill v h immokantoor om alsnog de afrekeningsnota te betalen.
dit is een ontmoedigd verhaal!
Gody
Quimmo
Offline
Notaris lijkt zijn werk niet te hebben gedaan

Dat is het probleem met vele wetten, er wordt beschreven hoe het moet zijn maar als iemand er zijn voeten aan veegt moet je al via de rechtbank om gelijk te halen.

De wet op de mede-eigendom zegt in elk geval "Bij de ondertekening van de authentieke akte moet de optredende notaris de door de overdrager verschuldigde achterstallen op gewone en buitengewone lasten van de prijs van de overdracht afhouden ... Indien de overdrager deze achterstallen betwist, brengt de optredende notaris binnen drie werkdagen na ontvangst van de authentieke akte tot vaststelling van de overdracht de syndicus daarvan bij aangetekende brief op de hoogte.
Bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend beslag of van een uitvoerend beslag binnen twaalf werkdagen na ontvangst van voormelde akte, kan de notaris rechtsgeldig het bedrag van de achterstallen aan de overdrager betalen"

Ik leid hieruit af dat de notaris u een aangetekende brief had moeten sturen in geval van betwisting en anders zijn werk niet heeft gedaan. Hopelijk krijgen we hier nog een antwoord van een jurist, maar ik denk dat u de notaris toch aangetekend in gebreke zou kunnen stellen. Maar toch ook bij het immokantoor blijven aankloppen want het is niet omdat de notaris nagelaten heeft de schuld in te vorderen dat ze ook niet meer zou bestaan. Dat is in elk geval hoe ik de zaken zie.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Roel De Cleermaecker
Offline
Naar ik meen te begrijpen uit
Naar ik meen te begrijpen uit de diverse uiteenzettingen waar dit onderwerp ter sprake kwam, is de wisselwerking tussen notaris en syndicus net in het leven geroepen om beiden partijen tegemoet te komen en voornamelijk de syndicus niet voor voldongen feiten te plaatsen. Voornamelijk in situaties waarbij er nog openstaande rekeningen zijn in hoofde van de oude eigenaar/verkoper.

Deze rekeningen moeten door de notaris worden verrekend...
Doet de notaris dit niet, dat lijkt mij dit alleszins een beroepsfout in hoofde van de notaris. Wat de gevolgen hiervan zijn is nog een beetje koffiedik kijken.
Alleszins denk ik dat we terug kunnen vallen op het gemene recht.
Als syndicus zal je de bestaande achterstallen op de schuldenaar, zijnde oude eigenaar/verkoper, moeten verhalen. Als door de fout van de notaris die nagelaten heeft te verrekenen met de verkoopprijs, deze invordering thans onmogelijk is geworden of alleszins de VME de nodige schade toebrengt, kan de notaris aangesproken worden op schadevergoeding wegens beroepsfout.

Dit geldt ook meer globaal in situaties dat de notaris niet de vereiste mededelingen doet aan de syndicus.

Jammer genoeg is "recht" hebben niet voldoende om recht te krijgen.
Vaak zal bij fout in hoofde van de notaris procedure moeten worden gevoerd met de nodige ongemakken vandien.
De wetgever had dit m.i. beter kunnen oplossen...

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom