ter info : "Gezag van gewijsde" Kracht van gewijsde"

2 antwoorden [Laatste bericht]
Baton
Offline


Gezag van gewijsde....
 

Vredegerecht van het 1e kanton Oostende dd. 18.05.2021

Korte inhoud: Een regelmatige beslissing van een algemene vergadering van een VME is definitief, kan niet ongedaan gemaakt worden en heeft gezag van gewijsde.

Hierop kan enkel door een latere beslissing van de algemene vergadering teruggekomen worden indien aan 2 voorwaarden is voldaan:

(1) De eerste beslissing van de AV heeft geen uitvoering gekend en

(2) de tweede beslissing van de AV vermag niet te raken aan verworven rechten ingevolgde de eerdere beslissing van de kaveleigenaar.(kaveleigenaar = ruime betekenis)

Huismier
Offline
Heel
Heel interessant!
https://www.vox-advocaten.be/app/uploads/2021/08/2021.05.18-VONNIS-VRED....

1)
Ik vind het wel opmerkelijk dat de rechter schrijft "regelmatige beslissing".
In verband met onregelmatige beslissingen wordt niets beweerd in zake het gezag van gewijsde binnen de 4 maanden.

Geldt ook:

Hof van Cassatie: Arrest van 4 Februari 2008 (België). RG C.06.0348.F

|
Datum :
04-02-2008
Taal :
Frans  Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-20080204-8
Rolnummer :
C.06.0348.F

Samenvatting :

De mede-eigenaar die zich wil beroepen op de onregelmatigheid van een beslissing van de algemene vergadering, moet dit doen binnen de bij wet voorgeschreven drie maanden, zelfs als die onregelmatigheid het gevolg is van een strijdigheid van een bepaling van de basisakte of van het reglement van mede-eigendom met een dwingende wetsbepaling (1). (1) Zie Cass., 4 april 2002, AR C.00.0171.N, A.C., 2002, nr 2082) 
Het vonnis lijst op wat de definitie is van "onregelmatig", "onrechtmatig" en "bedrieglijk" op pagina 9 van het vonnis.
Een schending van de bevoegdheidsgrenzen wordt geplaatst onder "onrechtmatig".
Echter, ik heb hier een vonnis van Westerlo donderdag 29 juni 2017 in verband met een bevoegdheidsoverschrijding waarin de rechter stelt:
"Overwegende dat uit al hetgeen voorafgaat, blijkt dat de door eisende partijen geviseerde en hiervoor nominatim geciteerde drie beslissingen
van de bijzondere algemene vergadering van 20 mei 2016 als onregelmatig (overschrijding bevoegdheid) dienen te worden gekwalificeerd en
daarom dienen te worden vernietigd."
Deze rechter uit Westerlo plaats de "overschrijding van de bevoegdheid" onder onregelmatig.

Is er een officiele definitie van "onregelmatig", "onrechtmatig" en "bedrieglijk" bijvoorbeeld door het hof van cassatie?
Baton
Offline
Pro.M. Storme


Prof. M. Storme geeft een duidelijke omschrijving weer van de begrippen onregelmatig , onrechtmatig en bedrieglijk. (pag.79 , 80 , 81 , 82 )

men leest oa. dat een AV beslissing onregelmatig als :

aa) Onregelmatige beslissing
Dit is het geval bij niet-naleving van de wet of de statuten, zowel wat betreft materiële voorwaarden (bv. geen bevoegdheid AV, niet de vereiste meerderheid) als de formele voorwaarden (bv. wijze van bijeenroeping AV).

Wat vormfouten betreft is de rechtspraak geneigd om de beslissing slechts te vernietigen indien de eiser belang heeft bij de miskende vorm, d.i. indien de niet-naleving enige invloed heeft gehad op de beslissing.


https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/ZCR-appartementsrecht.pdf

EN aanvullend op #1 :

Zoals het vonnis dd. 18 mei 2021 van een vrederechter weergeeft :

Een algemene vergadering betreft een soeverein orgaan.

Zij wordt aangestuurd door mede-eigenaars die met kennis van zaken betrokken worden in het beslissingsproces. Zij horen zich vooraf duidelijk en voldoende te informeren over de ernst en de toedracht van gedane voorstellen en beslissingen. Zij kunnen zich bijtijds laten adviseren door een deskundige van hun keuze dan wel zich informeren bij een professionele syndic die zich als specialist inzake het beheer van mede-eigendommen aandient.

Niemand kan een rechtmatig belang of rechten vorderen voortvloeiende uit zijn eigen onachtzaamheid of onbetamelijkheid (nemo auditur suam turpitudinem allegans; ex turpi causa actio non oritur).................

Een niet betwiste beslissing schept rechtsgevolgen en verzekert een continuïteit inzake beheer en rekeningen

...............

Deze beslissing is definitief en onherroepelijk. Zij heeft een administratief gezag van gewijsde
 
 
2) rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen afdeling Brugge 27-03-2019  18/636/A   p.19
Geen van deze beslissingen van de algemene vergadering werd ooit aangevochten.

De beslissingen :
Zijn definitief en houden na het verstrijken van de door art.577-9§2 tweede lid  BW. Bepaalde termijn van 4 maanden door geen van de mede-eigenaars nog ter discussie worden gesteld. Dit geldt zelfs wanneer sprake zou zijn geweest van een onregelmatigheid die het gevolg is van een strijdigheid van een bepaling in de basisakte of van het reglement van mede-eigendom met een wetsbepaling van dwingend recht.
(vgl. Cass. 18 sept 2017 AR nr.C 17.0023.F en Cass. 4 februari 2008 , AR. Nr. C06.0348.F)

Het is nu wel duidelijk en in tegenstelling wat anderen ook mogen beweren , nml. AV beslissingen niet conform met de dwingende wet/statuten zijn nietig , onbestaand ect.. is fout.

De vrederechter zegt ook duidelijk en in niet misverstaanbare woorden dat :
- de AV een soeverein orgaan is
- de deelnemers aan de AV moeten met kennis van zaken beraadslagen/beslissen
- kunnen vooraf zich laten informeren door een deskundige
- of/en bij de proffesionele syndicus , specialist inzake het beheer (de vrederechter verwijst specifiek naar de syndicus maw. syndicus moet als specialist ter zake de nodige juiste info aanreiken.....= aansprakelijk)

(alle) AV beslissingen zijn wat ze zijn en indien niet aangevochten zijn deze definitief en onherroepelijk en kennen een administratief gezag van gewijsde. (sic)

ook :
http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/is-een-s-av-rechtsongeldig-bij-overt...