Geen notulen van BAV ontvangen

6 antwoorden [Laatste bericht]
WouterVandenHove
Offline

16 Maand geleden werd bij ons een BAV georganiseerd. In tegenstelling tot de gewone AV's heb ik hiervan geen notulen ontvangen. Evenmin ken ik andere mede-eigenaars die dit ontvangen zouden hebben. Dus snel een kopietje maken, gaat niet.
De stemmingen verliepen niet unaniem en werden genoteerd.

Vragen:
 - moet er na een BAV notulen opgestuurd worden naar alle mede-eigenaars?
 - indien wel, is de syndicus dan in de fout gegaan?
 - indien niet, heb ik dan toch enig inzage-recht? En indien ik fysiek moet langsgaan bij het kantoor van de syndicus, heb ik het recht om een kopie te maken?
 - Hebben gewone mede-eigenaars inzage-recht in de voorbereidende vergaderingen van de Raad van Mede-eigendom?

naicwill
Offline
algemene vergadering(gewone en BAV)
Art. 577-6
§ 10. De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden.
Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.
§ 11. De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, mits eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De syndicus stelt hiervan notulen op.
§ 12. De syndicus neemt binnen de dertig dagen na de algemene vergadering de beslissingen bedoeld in de §§ 10 en 11 op in het register bedoeld in artikel 577-10, § 3, en bezorgt deze binnen diezelfde termijn aan de mede-eigenaars en andere syndici.
Indien de mede-eigenaar de notulen binnen de gestelde termijn niet heeft ontvangen, stelt hij de syndicus schriftelijk hiervan op de hoogte.


-vorige posts over raad van mede eigendom op QUIMMO
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/over-de-raad-van-mede-eigendom


 
Quimmo
Offline
Geen aparte regels

De wet op de mede-eigendom voorziet geen aparte regels voor een buitengewone algemene vergadering. Dezelfde regels zijn dus van toepassing, wat betekent dat de notulen binnen de 30 dagen naar alle eigenaars verstuurd moeten worden. Indien dit niet gebeurt gaat de syndicus dus in de fout.

Hebben mede-eigenaars inzicht in de voorbereidende vergaderingen? De RvME brengt 2x per jaar verslag uit over zijn werkzaamheden, dit kan een samenvatting zijn van de volledige werking. Indien er meer vergaderingen zijn, is de RvME m.i. niet verplicht om dit allemaal nog eens op papier te zetten.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

naicwill
Offline
raad van mede eigendom
Astrid CLABOTS oud
Offline
Geachte Ik voeg hier nog
Geachte


Ik voeg hier nog graag nuancerend aan toe dat de wetgever inderdaad voorzien dat de eigenaar zelf moet melden aan de syndicus, deze ook in gebreke moet stellen, wanneer deze geen notulen ontvangen heeft.

Van dat ogenblik af is het aan de syndicus om te reageren zoals het hoort : toezending van de notulen of op zijn minst duidelijkheid verschaffen waarom dit niet gebeurde of niet kon gebeuren. Geeft de syndicus hier "O" op request, is dit een argument om aan te halen wanneer moet worden aangetoond dat deze zijn taak niet als een zorgvuldig handelend syndicus behartigt. Bovendien zou dit gegeven kunnen meespelen in de besluitvorming van een Vrederechter wanneer de eigenaar argumenteert niet goed te zijn geïnformeerd en bepaalde beslissingen betwist. Let wel, "zou", aangezien in principe het resultaat van de besluitvorming reeds op de vergadering zelf gekend is (althans door de aanwezige eigenaren ...).

Astrid CLABOTS
ARGUS ADVOCATEN
HASSELT - LOMMEL

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

MVP
Offline
Als mede-eigenaar heb ik
Als mede-eigenaar heb ik eveneens geen notulen ontvangen.
Indien de syndicus nalaat de notulen binnen de 30 dagen te versturen zou ik dat schriftelijk moeten laten weten?
Ik ben niet vertrouwd met die regelgeving. Wettelijk gezien ga ik in de fout want ik had beter moeten weten.
Maar... moet ik me echt schuldig voelen?
Naar mijn gevoel niet.
Ging de syndicus niet als eerste in de fout?

Quimmo
Offline
Schriftelijk

De syndicus ging in de fout. Of de postbedeling natuurlijk, bewijs maar bij wie de fout is (tenzij niemand notulen heeft ontvangen).

Maar ik zou wel zeker schriftelijk en, als het een heel belangrijke vergadering was, zelfs aangetekend laten weten dat ik de notulen niet ontvangen heb.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom