Ondernemingsnummer VME

8 antwoorden [Laatste bericht]
Kurt
Offline

Hallo,

Omdat ik deze vraag enkele keren heb zien terugkeren hier op het forum, en omdat ik zelf ook op zoek was naar duidelijke informatie hierover, denk ik dat het nuttig kan zijn voor anderen die ook op zoek zijn om alle info even te bundelen in deze forumpost.

Uit een artikel van de CIB Studiedienst:

1/
In principe hebben alle VME's met rechtspersoonlijkheid, ontstaan na 01/08/1995, reeds een ondernemingsnummer. Dit kan gemakkelijk geverifieerd worden via de volgende website:
https://www.unizo.be/tools/ondernemingsnummer-opzoeken

2/
De (meeste) oudere VME's (overgeschreven basisakten en overdrachten van kavels voor 01/08/1995) hebben nog geen ondernemingsnummer. Bepaalde oudere VME's hebben in 1995 door tussenkomst van de RSZ een ondernemingsnummer gekregen (bv omdat een poetsvrouw, tewerkgesteld door de VME, ingeschreven werd bij de RSZ). Vaak hebben die VME's een benaming en een adres gekregen niet conform de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 (zie artikel 577-5 §1 B.W.) Mogelijks zijn dus die VME's niet gemakkelijk op te zoeken via de voormelde website. Bij twijfel kan contact met het bevoegde hypotheekkantoor worden opgenomen.


Op die manier ben ik te weten gekomen dat onze VME eigenlijk al een ondernemingsnummer had, en het dus volstond om dit nummer op alle uitgaande documenten te vermelden om in orde te zijn met de nieuwe wet op mede-eigendom. Handig, en weer een hoop zoekwerk/zorgen uitgespaard :)

Alle appartementsgebouwen (en dus VME's) die na 01/08/1995 opgeleverd werden, krijgen automatisch dit ondernemingsnummer, en het is de notaris die de akte van het gebouw opstelt die dit nummer aanvraagt. De ondernemingsnummers van deze gebouwen zijn normaal eenvoudig terug te vinden op bovenvermelde website.

Voor appartementsgebouwen (en dus VME's) die voor die datum zijn opgeleverd, waar nog geen ondernemingsnummer voor bestaat, kan een ondernemingsnummer aangevraagd worden bij Unizo of Zenito. Meer info via volgende website:
https://www.unizo.be/starters/jouw-ondernemingsnummer-aanvragen

Bij de aanvraag van een ondernemingsnummer zullen volgende gegevens gevraagd worden door het bevoegde hypotheekkantoor: 
 
- De naam van de VME
- De naam van de notaris die de basisakte heeft verleden
- De datum van het verlijden van de basisakte 
- Voor aktes verleden voor 1 augustus 1995, een kopie van de eerste bladzijden van de  basisakte,  waarin vermeld staan welke partijen aanwezig waren bij het verlijden van de akte en waarbij het onroerend goed wordt beschreven.

Dus een kopie van de basisakte, en de naam van de VME, en het hypotheekkantoor kan in principe verder met de verwerking van de aanvraag.

Veel succes! :)

Quimmo
Offline
@Kurt

Bedankt voor de info!

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Kurt
Offline
Graag gedaan. Het was deze

Graag gedaan.
Het was deze info die ik had willen vinden toen ik met vragen hierover zat ;)

Lieve en Marc
Offline
Deelverenigingen met/ zonder rechtspersoonlijkheid.
 

Volgens onze basisakte van 1978 zijn wij twee deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid met duidelijk - fysisch - gescheiden gemeenschappelijke delen, eigen AV' s, enz.... waarbij duidelijk vermeld staat dat het ene gebouw zich niet mag bemoeien met het andere gebouw, enz....
Alleen de grond is één geheel gebleven, er zijn enkele servitudes (ledingen, inrit parking, ...) en er dient gewerkt met slechts één syndicus.
In 1995 werd er slechts één ondernemingsnummer aangevraagd/ toegekend zodat we momenteel bestaan uit twee deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (bij gebrek aan eigen ondernemingsnummers?).
Het is blijkbaar een moeilijke materie: sommige juristen zeggen dat er een BAV dient gehouden om dit te verwezenlijken, ander juristen zeggen dat er naar een notaris dient gegaan, andere juristen zeggen dat wij met slechts één ondernemingsnummer toch deelverenigingen met eigen rechtspersoonlijkheid zijn, enz.....
Volgens onderstaand advies zouden wij vanaf de nieuwe wet in 2010 automatisch twee deelverenigingen zijn met rechtspersoonlijkheid, doch er werden geen bijkomende ondernemingsnummers toegekend (welke automatisch zouden toegekend worden?).
Deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid hebben ons inziens feitelijk geen zin: het werkt niet, de besluitvorming is compleks, enz....
Quid?
http://www.peeters-law.be/documents/news-items/news-12.xml?lang=nl

Lieve en Marc
Kurt
Offline
Ondernemingsnummers voor

Ondernemingsnummers voor oudere gebouwen worden bij mijn weten niet automatisch toegekend. Dit moet de syndicus van dienst zelf aanvragen.

Verder beschik ik niet over de juridische kennis om een duidelijk antwoord te formuleren op jullie situatie. Ik zou denken dat er dan 1 VME is met een ondernemingsnummer, en dat de 2 deelverenigingen onder deze VME werkzaam zijn, en dus de rechtspersoonlijkheid en ondernemingsnummer overerven van de VME. Zo'n beetje als een bedrijf met 1 BTW nummer, waarbinnen verschillende afdelingen werkzaam zijn die hetzelfde BTW nummer gebruiken en dezelfde aansprakelijkheid dragen?

Misschien dat een notaris hierover wel uitsluitsel kan brengen. Hij moet vandaag de dag het ondernemingsnummer aanvragen, en moet dus ook weten hoe dit werkt bij een gebouw waarbinnen meerdere deelverenigingen bestaan. Vraagt hij in dat geval 1 ondernemingsnummer aan voor de overkoepelende VME, of vraagt hij per deelvereniging een ondernemingsnummer aan en past hij daar de basisakte van het gebouw ook op aan?

Kurt
Offline
Na het lezen van uw

Na het lezen van uw bijgevoegde link:

Als de deelverenigingen vandaag geen rechtspersoonlijkheid hebben, dan hebben ze ook geen apart ondernemingsnummer. Als u een de deelverenigingen rechtspersoonlijkheid wil geven met bijhorend apart onderneingsnummer, dan moeten de statuten aangepast worden. Dit moet door een notaris gebeuren, en op dat moment zullen ondernemingsnummers toegekend worden (door de notaris in dit geval). Het aanpassen van de statuten kan enkel door een bijzondere AV waarbij de wijzigingen door een vier vijfde (?) meerderheid goedgekeurd wordt.

Maar nogmaals, ik ben geen jurist.

naicwill
Offline
vroegere posts van Peter
vroegere posts van Peter Leyseele over deelverenigingen voor 2010:

Beste,

Dit betreft het probleem mbt. de gecreëerde deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid onder de wet van 1924, dewelke onder de wet van 1994 zijn blijven 'verder leven'.

Inzake ging en gaat men er vanuit dat deze deelverenigingen onder een eenheidstatuut, wat bij jullie zo blijkt te zijn, althans dat leid ik uit uw uitleg af, een afzonderlijke vereniging met een eigen syndicus, AV,... vormen. Men meent dat deze VME's autonoom rechtshandelingen kunnen stellen. Niets is minder waar.

In 2004 heeft het Hof Van Cassatie immers geoordeeld dat zulke deelverenigingen geen eigen bestaansrecht hadden.

De gewijzigde wet van 2010 heeft hier een antwoord op geformuleerd. Dit in die zin dat thans, indien aan de voorwaarde ertoe wordt voldaan, binnen een gebouw of een groep van gebouwen onder een eenheidstatuut deelverenigingen met of zonder rechtspersoonlijk kunnen worden opgericht of wanneer dit in de akte reeds voorzien was, middels doorstart.

Dit houdt in dat de AV zich met 4/5de meerderheid dient uit te spreken over deze oprichten of doorstart.

Deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid hebben m.i. evenwel geen zin aangezien deze afhankelijk blijven van de hoofdvereniging.

Worden een of meerdere deelverenigingen met RP opgericht, dan dient er voor de algemeen gemeenschappelijke delen (complex) een hoofdsplitsingsakte te worden opgemaakt en voor elke deelvereniging een ondersplitsingsakte.

Na het notarieel verlijden en na overschrijving ervan op het bevoegde hypotheekkantoor verkrijgen alle vme's de rechtspersoonlijkheid waarna ze autonoom kunnen fungeren.

Dit is naar realisatie en afhandeling toe evenwel een complexe materie waarin jullie zich best laten bijstaan.
_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Peter LEYSEELE geeft juridisch advies inzake gedwongen mede-eigendom.
http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/oprichting-van-vereniging-van-mede-eigenaars
 

Beste,
Onder voorbehoud aangezien geen inzage in de statuten, doch op basis van uw informatie, en vooral dan de passage die stelt dat de grond een algemeen gemeenschappelijk deel is, lijkt het mij dat het om een zgn eenheidsstatuut gaat waarbinnen conform een Cassatiearrest van 2004 maar 1 VME met RP kan zijn en dit zolang niet wordt beslist tot de oprichting van deelverenigingen met RP. Dit uiteraard met dien verstande dat het complex aan de door de wetgever vooropgestelde voorwaarden voldoet. Derhalve ook het feit dat er thans maar 1 kbo nr. zal worden teruggevonden. Verder verwijs ik naar andere Posts waaronder deze door de andere poster hier reeds aangehaald. Binnen een eenheidsstatuut is nu eenmaal zo dat er maar 1 syndicus en 1 AV kan zijn dewelke inzake over alle gemeenschappelijke delen beslist. M.a.w onder zulk statuut beslissen de eigenaars van het andere gebouw mee over de gemeenschappelijke delen van de andere blok en vice versa. Zoals aangehaald een en ander onder voorbehoud aangezien uitsluitsel maar kan worden gegeven na inzage van alle documenten. In antwoord op uw eerste vraag'; op de syndicus rust een resultaatsverbintenis om er voor te zorgen dat de akte tijdig wordt gecoördineerd. Dit neemt evenwel niet weg dat wanneer de AV weigert om de akte te coördineren, dat dit dan des facto blijft betekenen dat de syndicus hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. Voor de goede orde geef ik u nog mee dat zowel in de Kamer als in de Senaat een wetsvoorstel werd goedgekeurd hetwelk inhoudt dat de termijn waarbinnen de coördinatie dient te gebeuren, met 1 jaar wordt verlengd.
_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Peter LEYSEELE geeft juridisch advies inzake gedwongen mede-eigendom.
http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/aanpassen-basisakte-statuten


 
naicwill
Offline
de theorie
naicwill
Offline
ondernemingsnummer van nog niet-actieve VME's
Overeenkomstig artikel 577-5 van de gewijzigde wet op de mede-eigendom moet het ondernemingsnummer van de vereniging worden vermeld op alle documenten uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars.

In het kader van deze verplichting werd één van onze leden geconfronteerd met de opmerking dat de KBO’s van verenigingen van mede-eigenaars als ‘niet-actieve ondernemingsgegevens’ in het KBO systeem worden beschouwd. Deze vraag werd nader door CIB Vlaanderen onderzocht.

Naar aanleiding van de overschrijving van de statuten van het gebouw op het hypotheekkantoor, wordt online bij de KBO een ondernemingsnummer aangevraagd. Alleen de VME's, waarop de artikelen 577-3 tem 577-14 B.W. van toepassing zijn, krijgen een ondernemingsnummer. Zij worden vooreerst juridisch gecreëerd (JU in KBO; datum van de statuten = datum juridische creatie). Onmiddellijk na de toekenning van het ondernemingsnummer wordt deze per gewone brief medegedeeld aan de instrumenterende notaris met verzoek het nummer mede te delen aan de vereniging. In de KBO is de VME nog niet actief en kan dus niet opgezocht worden in 'Public Search'. Naar aanleiding van de overschrijving van een overdracht of toekenning van een eerste kavel (zie artikel 577-5 §1 B.W.) wordt de VME in de KBO actief gezet. Alleen het ondernemingsnummer van een actieve VME kan worden opgezocht via de website van FOD Economie.

De hypotheekkantoren moeten de opvolging van de niet-actieve VME's (JU in KBO) in het oog houden en zodra zij kennis hebben van een overdracht of een toekenning van een eerste kavel de juridische toestand van die VME's in de KBO aanpassen (van JU naar ACTIEF). De niet-actieve VME's kunnen wel via tussenkomst van de hypotheekkantoren worden opgezocht.
http://www.bonjourcopro.be/fr/node/90