Reglement van interne orde

7 antwoorden [Laatste bericht]
DEGO
Offline
Ik ben commissaris van de rekening in een gebouw van 8 appartementen.

Op mijn verzoek heb ik de syndicus mede-eigenaar verzocht een Reglement van Interne Orde op te maken tegen de AV van mei 2022 want dat was nog altijd niet gebeurd.
Nu ontvangen wij van de syndicus een ontwerp van het RIO.

1. Aan het artikel met betrekking tot de notulen voegt de syndicus er volgende paragraaf aan toe:
"Mits het akkoord van de algemene vergadering kan het voorlopig verslag ook binnen 7 dagen opgemaakt worden door de syndicus en ter goedkeuring worden gestuurd naar de mede-eigenaars. Die hebben dan 7 dagen om eventuele wijzigingsvoorstellen in te dienen."
Dit zou dan volgens mij kunnen betekenen dat elke eigenaar wijzigingsvoorstellen kan doen die mogelijk niet besproken of zelfs tegenstrijdig kunnen zijn met de beslissingen van de algemene vergadering (?).

In het jonge bestaan van onze VME heeft de syndicus altijd geweigerd de notulen op te stellen tijdens de AV. Het gevolg is dat achteraf een gekleurd verslag wordt opgemaakt (enkele jaren geleden aanstelling van een tweede CvR na en dus buiten de algemene vergadering!). U begrijpt mijn wantrouwen?

2. Ook wat betreft de bijeenroeping (standaard per aangetekend schrijven tenzij....) tot de algemene vergadering voegt hij de tekst toe:
"Communicatie met de mede-eigenaars kan ook met elektronische mail gebeuren, als de verzender er zich van verzekert dat alle eigenaars deze mail ook ontvangen hebben."

Graag het advies over deze bijkomende teksten in het RIO. Deze staan in ieder geval niet in onze statuten. Deze zou hij na advies van de notaris er hebben aan toegevoegd. Correct?

Bij voorbaat dank.
 
 
 

Met vriendelijke groeten,

DEGO

Baton
Offline
RIO

De syndicus is wettelijk verplicht om , indien er géén RIO is , een RIO op te stellen en voor te leggen aan de AV , ter goedkeuring.

De voorgestelde bepalingen van de syndicus zijn op het LIJF geschreven en dit in het voordeel/belang van de syndicus en de AV hoeft deze bepalingen niet te aanvaarden.

Wat de syndicus wettelijk moet doen zijn de wettelijk verplichte bepalingen ook vervat in het statutair reglement van Mede-Eigendom over te hevelen naar een RIO , men bekomt als het ware :
1) een afgeslankt reglement van Mede-Eigendom
2) een RIO waar deze instaan en eventueel aangevuld met "leefregels"

De leefregels en diens meer in het RIO daar kan de syndicus als raadgever opreden maar het is de VME/AV die daarover beslist.

Lees met volle aandacht :
https://reglementinterneorde.be/
en klik ook aan "meer uitleg" bovenaan na openen van de link.


tip: zo er een raad is kan u best even samenkomen en deze materie RIO bespreken en al een voorontwerp maken er staan talrijke RIO's op het net , die als leidraad kunnen dienen , denk ook even na om een boetesysteem te voorzien voor de aanhoudende dwarsliggers "de Poetin-achtigen" die hun laars lappen aan het RIO of her hun ....aan afvegen.
DEGO
Offline
Reglement van Interne Orde
Dankjewel Baton voor uw antwoord.
Ik vermoed dat de overdracht van de wettelijke verplichte gegevens uit het Reglement van Mede-eigendom naar het RIO moeten gebeuren zonder wijzigingen of toevoegingen aan te brengen. De toevoegingen 1 en 2 hiervoor vermeld van de syndicus zijn toch in strijd met de appartementenwet, niet?
 

Met vriendelijke groeten,

DEGO

Baton
Offline
RIO


1 en 2 zijn in strijd met de appartemetswet , deze bepaalt anders.

De verplichte bepalingen van het "afgeslankt" reglement van Mede-Eigendom moeten onveranderd overgeheveld worden naar het RIO , op voorwaarde dat die bepalingen conform zijn met de wet en kunnen zo men wenst aangevuld worden.....maar mogen niet in tegenspraak zijn met de wet of met andere bepalingen van de statuten van het gebouw
maw. het RIO kan géén vrijgeleide zijn om de statuten te overrulen.

Bepalingen van/in het RIO zijn van aanvullend recht maw. zijn contractuele bepalingen maar worden dwingend van toepassing door de appartementswet .

en appartementswet :
https://www.biv.be/sites/default/files/download_document/wet_mede-eigendom_uittreksel_uit_boek_3_goederen_van_het_burgerlijk_wetboek_11-01-2022.pdf
 
https://www.imove.be/images/Nieuws/Volledige-wetgeving.pdf

  Art. 3.100. Dwingend recht

 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van dwingend recht.
 De niet met de vigerende wetgeving strokende statutaire bepalingen of bepalingen uit het reglement van interne orde worden vanaf hun datum van inwerkingtreding van rechtswege vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen. 

DEGO
Offline
Reglement van Interne Orde
Nogmaals dank voor uw verhelderend antwoord. Ik kan nu mijn standpunt verdedigen op de AV van mei e.k.

 

Met vriendelijke groeten,

DEGO

Baton
Offline
RIO


Graag gedaan en uw VME zou blij moeten zijn met diegenen die zich vooraf informeren en de ernst inzien van de AV beslissingen , want het is de AV/VME die het beheer bepalen.

Indien mogelijk : uw update NA de Algemene Vergadering , txs.

DEGO
Offline
RIO - update
Update na de AV van 9 mei 2022.
In de AV van 9 mei laatstleden blijft de syndicus mede-eigenaar erbij dat hij volgens het advies van de notaris de beide toevoegingen mag behouden, ondanks mijn schriftelijke opmerkingen.
De vereiste meerderheid (ja-knikkers) is akkoord. 

Wat de uitnodiging (per mail) tot de AV betreft ga ik geen discussie meer aangaan (is toch hopeloos in dit geval).

Er werden bijgevolg ook geen notulen gemaakt tijdens de AV (volgens de syndicus mede-eigenaar is dit onmogelijk te doen - hij heeft zichzelf als voorzitter aangeduid). En hier heb ik wel problemen mee gezien de ervaring met hem in het verleden (bv aanstelling tweede CvR na de AV met mededeling in het gekleurd verslag).

Ter info.
 
 
 

Met vriendelijke groeten,

DEGO

Baton
Offline
VME


Dank voor de update.
Het is duidelijk dat de syndicus tevens mede-eigenaar de "spelregels" al dan niet bewust of uit onwetendheid naast zich neerlegt onder het mom van mijn notaris geeft aan dat.....

Indien u géén gelijkgezinden kan vinden om de "spelregels" verplicht te volgen is het moeilijk om cavalier seul te gaan en wordt u aanzien als moeilijk, asociaal ect...maar niets belet u als uw rechtmatige belangen geschaad worden om beroep te doen op een vrederechter.

lees link :
https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/ZCR-appartementsrecht.pdf
pag 79 Rechtsbescherming van de mede-eigenaars


Helaas de VME oogst wat ze zelf zaait.....en noodgedwongen zit u in hetzelfde veld .