Rekencommisars

2 antwoorden [Laatste bericht]
rolson
Offline
Allen;
Kan een lid van de RVME ook  rekencommissaris zijn van deze RVME?
MGV
Baton
Offline
CvR


Ja dat kan , wettelijk niet verboden. 

Astrid Clabots
Offline
Commissaris van de Rekeningen

Externe Commissarisopdrachten / Audit boekhouding VME 

Heel wat problemen binnen de VME hebben betrekking op financiële issues (zowel individuele – als globale afrekeningen, betaling werken met reservekapitaal, aanleg reserve en de begroting ervan, …).

In art. 3.91 NBW is voorzien:

De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris inzake de rekeningen of een college inzake commissarissen van de rekeningen aan, die al dan niet mede-eigenaar zijn, en die de rekeningen van de vereniging van mede-eigenaars controleren, wier bevoegdheden en verplichtingen bij het reglement van interne orde worden bepaald.

Wij blijven er voorstander van dat deze functie, al was het maar om de kosten terzake te beheersen, wordt waargenomen door een mede-eigenaar die daartoe weliswaar gepaste kwalificaties kan voorleggen.

Anderzijds kan het in sommige situaties aangewezen zijn, om alle objectiviteit te bewaren, dat een externe dienstverlener wordt aangesteld.

Diens tussenkomst kan al naargelang het geval en niet-limitatief gesuggereerd bevatten:

  • De vervulling van de commissarisopdracht zoals de wetgever het bedoelt,
  • Het doorvoeren van een gedetailleerde audit, al dan niet als commissaris of extern expert, hetgeen resulteert in een verslag dan van nut kan zijn om op minnelijke wijze tot een oplossing van een geschil tot onduidelijkheid te komen, …
  • Het verlenen van advies over het voeren van de boekhouding, bijvoorbeeld bij grote renovatiewerken,
  • Het helpen begeleiden en opstellen van een duidelijke begroting,
Astrid CLABOTS
CLABOTS