RIO volgorde van opstellen

17 antwoorden [Laatste bericht]
Bety
Offline
Beste forumleden,

misschien reeds in een ander onderwerp besproken, maar vindt geen specifiek antwoord hierover:

Ons gebouw heeft nog geen Reglement van Interne Orde, de syndicus heeft mij telefonisch het volgende meegedeeld.
De syndicus maakt momenteel op zijn kantoor een ontwerp voor een RIO, gebaseerd op de voorstellen van één van de mede-eigenaars. Dit ontwerp zal hij ter stemming voorleggen op de AV volgende maand.

Nu kan ik al voorspellen dat de vragen van die ene mede-eigenaar thema's zijn in zijn eigen voordeel maar in mijn nadeel. Er is namelijk wrevel.

Kan deze werkwijze zomaar? Ik vrees dat er mede-eigenaars zijn die akkoord zullen stemmen uit gemakzucht als er een ontwerp bestaat. Ik vind het eerlijker wanneer er eerst formeel vergaderd wordt over de mogelijke inhoud van een RIO, en pas nadien een RIO wordt opgesteld.
Baton
Offline
AV beslist...

Algemene vergadering beslist .

Wat er in het RIO MINSTENS MOET staan is wettelijk bepaalt , daar kan de AV niet van afwijken.

Alle info via onderstaande link :
Vanaf 1 januari 2019 dient de syndicus voor elke mede-eigendom die hij beheert een reglement van interne orde op te stellen.
https://reglement-van-interne-orde.be/?gclid=EAIaIQobChMInrS71ceC8AIVGuJ...
 

nescio1
Offline
vooraf lobbyen

B.W. Art. 577-6 § 3 (wetgeving versie 2018)
 
“De bijeenroeping … de documenten over de geagendeerde punten … geraadpleegd.”
 
Er kan niet genoeg de nadruk op gelegd worden dat u de voorgestelde teksten vooraf hoort in te kijken, zoals ze voorgelegd zullen worden aan de AV.
 
U kan dan uw op- en aanmerkingen noteren en uw bezwaren in een schriftelijke nota synthetiseren die u, liefst enkele dagen voor de vergadering, aan de andere mede-eigenaars overmaakt en met hen bespreekt.
 
 
nescio1
Offline
Idealiter

vraagt u inzage in het ontwerp (en eventueel correctie) voor het door de syndicus gesanctioneerd wordt in en samen met de bijeenroeping.
 
Bety
Offline
Niet blij met ontwerp R.I.O.
Dank iedereen, gisteren heb ik het eerste ontwerp van het R.I.O. ontvangen van de syndicus. Aan mijn vraag aan de syndicus om het ontwerp alvorens de bijeenroeping in te zien is dus helaas geen gehoor gegeven. Binnen enkele dagen vindt de AV plaats. Weinig tijd dus om mijn opmerkingen te communiceren en te weinig tijd om nog raad te vragen aan mijn notaris. 

Er staan nu allerlei tegenstrijdigheden met het Reglement van Mede-eigendom in het ontwerp. Ook staan er enkele nieuwe leefregels die in de praktijk enkel mij benadelen. En ook onnodige bepalingen over bv. de lift, maar dit gebouw heeft geen lift.

1. Heb ik het goed dat er niet zomaar tegenstrijdigheden met het Reglement van Mede-Eigendom mogen instaan, zeker niet zonder tussenkomst van de notaris?
2. Is een gewone meerderheid voldoende om nieuwe leefregels te introduceren?
3.Wat als ik op de AV wil stemmen voor het verplichte minimum van een R.I.O. maar niet voor alle uitbreidingen van leefregels?
4. Kan het ontwerp tijdens de AV nog worden aangepast? Lijkt mij mogelijk bron tot misverstanden.
5. Als een nieuwe bepaling mij benadeelt: Ik kan nadien naar de vrederechter, maar heb ik vooraf ook rechten om zulke bepalingen tegen te houden?

Iemand advies?
Baton
Offline
RIO


1. Heb ik het goed dat er niet zomaar tegenstrijdigheden met het Reglement van Mede-Eigendom mogen instaan, zeker niet zonder tussenkomst van de notaris?

Het bij wet afgeslankt reglement van mede-eigendom blijft bepalend en bepalingen in tegenstrijd met dat van het RIO zijn niet van toepassing.
Alle info op : https://reglementinterneorde.be/

2. Is een gewone meerderheid voldoende om nieuwe leefregels te introduceren?
Ja


3.Wat als ik op de AV wil stemmen voor het verplichte minimum van een R.I.O. maar niet voor alle uitbreidingen van leefregels?
U kan uw bezwaren geven en stemmen met ja, neen , onthouding


4. Kan het ontwerp tijdens de AV nog worden aangepast? Lijkt mij mogelijk bron tot misverstanden.
Ja dit kan


5. Als een nieuwe bepaling mij benadeelt: Ik kan nadien naar de vrederechter, maar heb ik vooraf ook rechten om zulke bepalingen tegen te houden?
Indien men rechtsgeldig het RIO aanvaardt , rest u niets anders dan TEGEN te stemmen en beroep te doen op een vrederechter met de voorwaarde dat u enig nadeel ervan heeft...en dit binnen de 4 maand na AV beslissing. (art.577-9§2)

 

Bety
Offline
Beste Baton, dank u wel ...
Beste Baton,

dank u wel
... en bepalingen in tegenstrijd met dat van het RIO zijn niet van toepassing.

Begrijp ik u goed: en bepalingen die nu in het RIO worden gezet zijn niet van toepassing wanneer ze tegenstrijdig zijn met het Reglement Van MedeEigendom?
Of interpreteer ik uw stelling verkeerd?

 
Baton
Offline
u leest het goed....


Begrijp ik u goed: en bepalingen die nu in het RIO worden gezet zijn niet van toepassing wanneer ze tegenstrijdig zijn met het Reglement Van MedeEigendom?

U begrijpt het goed. Bepalingen van het RIO kunnen NIET in tegenspraak zijn met het wettelijk AFGESLANKT reglement van mede-eigendom.
Het (afgeslankt) Reglement van mede-eigendom domineert altijd en heeft VOORRANG op het RIO.

ALLE info op :

https://reglementinterneorde.be/

Algemeen moet men stellen dat :
Bepalingen in het RIO , Reglement van mede-eigendom , Basisakte....zo deze in tegenspraak zijn met de vigerende wetgeving worden deze vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen.

Art.577-14
De niet met de vigerende wetgeving strokende statutaire bepalingen of bepalingen uit het reglement van interne orde worden vanaf hun datum van inwerkingtreding van rechtswege vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen.".

  [2 De niet met de vigerende wetgeving strokende statutaire bepalingen of bepalingen uit het reglement van interne orde worden vanaf hun datum van inwerkingtreding van rechtswege vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen.]2
 Art. 175. In artikel 577-14 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994 en gewijzigd bij de wet van 2 juni 2010 wordt het tweede lid vervangen als volgt :
  "De niet met de vigerende wetgeving strokende statutaire bepalingen of bepalingen uit het reglement van interne orde worden vanaf hun datum van inwerkingtreding van rechtswege vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen.".
 

Bety
Offline
"...het wettelijk
"...het wettelijk AFGESLANKT reglement van mede-eigendom"

Ik heb al gelezen dat de statuten werden afgeslankt, kan het document zelf behouden worden of dient het reglement v mede-eigendom ook letterlijk (door bv. een notaris) worden 'afgeslankt' zoals 'herschreven'?

 
Baton
Offline
uw vraag....


De statuten werden afgeslankt ? bedoelt u het reglement van mede-eigendom ?

Indien het reglement van mede-eigendom niet werd aangepast hoeft dit niet problematisch te zijn .... namelijk de regels voor de interne werking van de VME zijn wettelijk verplicht verhuisd naar het RIO en gezien het laatste géén authentieke akte vereist wordt de wijziging hiervan flexibeler. 
Het verwijderen van die overgehevelde bepalingen naar het RIO in het reglement van mede-eigendom is niet noodzakelijk maar zijn niet meer van belang IN het reglement van mede-eigendom. (staan nu in het RIO)


Dus een aantal bepalingen die tot nu toe in de statuten moesten staan, moeten vanaf 01.01.2019 in het reglement van interne orde staan, tevens zijn deze aangepast aan deze vernieuwde wet van de 18.06.2018. (art.577-4 § 1 B.W)

Om die reden worden bepaalde regels voor de interne werking van de VME verhuisd van het reglement van mede-eigendom naar het reglement van interne orde. Gezien het laatste geen authentieke akte, (géén notaris) vereist, wordt de wijziging hiervan flexibeler door de nieuwe wet. De syndicus zal zorg dragen en heeft de verplichting om het reglement van interne orde aan te passen. ( Art.577-10 §2 )

Volgende bepalingen kunnen niet opgenomen worden in het reglement van inwendige (interne) orde :
1. de beschrijving van het onroerend geheel , alsook de bepalingen van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden.
2. de criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten en bepalingen en sancties m.b.t. de betaling van die lasten. (basisakte(n) + reglement van mede-eigendom = statuten van de residentie)
3. bepalingen die strijdig zijn met de beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten in het notariële basisakte en reglement van mede-eigendom (dat voorrang heeft op het reglement van interne orde).

http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/wijziging-artikel-reglement-van-mede...

https://reglementinterneorde.be/more-info


 

Bety
Offline
Ik gebrijp het,  dank u
Ik gebrijp het,  dank u wel!
En dat de syndicus pas enkele dagen voor de AV (en lang na het versturen van de agenda - wel met o.a. agendapunt 'Reglement van Interne Orde') het eerste ontwerp van het RIO verstuurt  is - wellicht - wettelijk?
Ik vermoed dat mijn melding dat 'het ontwerp RIO bepalingen bevat die strijdig zijn met de beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten in het notariële basisakte en reglement van mede-eigendom' een afdoende argument is om het huidige ontwerp RIO tegen te stemmen en/of een correct ontwerp te vragen.
Baton
Offline
en dat de syndicu...

En dat de syndicus pas enkele dagen voor de AV (en lang na het versturen van de agenda - wel met o.a. agendapunt 'Reglement van Interne Orde') het eerste ontwerp van het RIO verstuurt  is - wellicht - wettelijk?

= antwoord #2 en #3


Ik vermoed dat mijn melding dat 'het ontwerp RIO bepalingen bevat die strijdig zijn met de beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten in het notariële basisakte en reglement van mede-eigendom' een afdoende argument is om het huidige ontwerp RIO tegen te stemmen en/of een correct ontwerp te vragen.

= ja , indien deze in strijd zijn met de bepalingen vervat in het Reglement van mede-eigendom.

nadenkertje :
art.577-10 §4

§ 4.Iedere bepaling van het reglement van interne orde en iedere beslissing van de algemene vergadering kan rechtstreeks worden tegengesteld door degenen waaraan zij tegenstelbaar zijn.
Zij zijn bindend voor elke titularis van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel die stemrecht heeft of uitoefent in de algemene vergadering op het tijdstip van de goedkeuring ervan. Zij kunnen worden tegengeworpen aan de andere titularissen van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel, en wel onder de volgende voorwaarden, voor zover men, in voorkomend geval, de overschrijving in het register van de hypotheekbewaarders heeft nageleefd :
 
1° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen voor de vestiging van het zakelijk of persoonlijk recht, door de kennisgeving die hem verplicht wordt gedaan door de persoon die het recht vestigt, op zijn kosten, op het ogenblik van de vestiging van het recht, van het bestaan van het reglement van interne orde en van het register bedoeld in paragraaf 3, of bij gebreke daaraan, door de kennisgeving die hem wordt gedaan op initiatief van de syndicus bij aangetekende zending; de persoon die het recht vestigt is als enige aansprakelijk ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars en de titularis van het zakelijk of persoonlijk recht, voor de schade die ontstaat door een vertraging of door afwezigheid van de kennisgeving;

2° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen na de vestiging van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel, door de kennisgeving die hem bij aangetekende zending wordt gedaan binnen dertig dagen na ontvangst van het proces-verbaal, op initiatief van degene die dat proces-verbaal heeft ontvangen overeenkomstig artikel 577-6, § 12.


 

nescio1
Offline
syndicus mag notaris"ke" spelen

 
B.W. Art. 577-14 § 2 (oorspronkelijke tekst wetgeving 2010)
 
Daarin legde de wetgever een coördinatie op die, onder bepaalde voorwaarden, ook reeds per onderhandse akte kon gebeuren.
De wetgever heeft aan alles wat daarrond gebeurde (en niet gebeurde) een zware kater overgehouden.
 
 
Misschien daarom stelt hij in:
 
B.W. Art. 577-10
 

 
“De syndicus heeft ook de verplichting om het reglement van interne orde aan te passen indien regels de toepasselijke wettelijke wijzigen, zonder … nodig heeft.” 
 
Maar vooral:
 
“In voorkomend geval deelt de syndicus dit mee op de eerstvolgende algemene vergadering.”
 
 
Toegepast op de wetswijziging appartementsmede-eigendom 2018 betekent dit dat de syndicus opdracht en volmacht krijgt om in een onderhandse akte het reglement van mede-eigendom “uit te kleden”.
 
 
Baton
Offline
juist maar...

Toegepast op de wetswijziging appartementsmede-eigendom 2018 betekent dit dat de syndicus opdracht en volmacht krijgt om in een onderhandse akte het reglement van mede-eigendom “uit te kleden”.

Syndicus hoeft zelfs géén volmacht te krijgen , deze is bij wet verplicht een RIO op te stellen en/of aan te passen. cfr.art. 577-10 §2. en doet deze het niet ...géén sanctie voorzien net zoals bij het debacle coördinatie statuten 2010 !!


§ 2. Het reglement van interne orde , binnen een maand na de opstelling ervan, op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars neergelegd, op initiatief van de syndicus of, wanneer deze nog niet benoemd is, op initiatief van de opsteller ervan.
De syndicus werkt zonder verwijl het reglement van interne orde bij, telkens wanneer de algemene vergadering tot een wijziging besluit.
Het reglement van interne orde kan ter  plaatse en zonder kosten door iedere belanghebbende geraadpleegd worden.
 Dit "uit te kleden" reglement van mede-eigendom is wettelijk vastgelegd en beperkt zich tot de bepalingen inzake de organen en de werking van de mede-eigendom.

Sommige syndici zijn al dan niet ter kwade trouw en soms iets te ijverig en doen à volenté.....vandaar controle en goedkeuring door de AV mbt. het RIO.

Het nadenkertje in #11 blijft. 


 
Bety
Offline
inmiddels een discussie..
Inmiddels is er een discussie ontstaan over het ontwerp door de syndicus van het Reglement van Mede-Eigendom.
De beslissing werd uitgesteld. Ik weet al dat er geen bepalingen in het RIO in strijd mogen zijn met het Regl. v. Mede-Eigendom.
Mijn vraag is: wat dient er te gebeuren met alle rechten en plichten uit het Reglement van Mede-Eigendom? Kunnen deze letterlijk worden gekopieerd in het RIO? Allemaal of ook naar keuze een deel?

De 'leefregels' die de syndicus nu heeft opgesteld voor het RIO hebben niets te maken met de bestaande bepalingen. Het zijn een veertigtal andere regels. Ik heb mijn twijfels bij totaal afwijkende zinnen die de syndicus voorstelt, zijn ontwerp RIO lijkt wat betreft de leefregels' gewoon een standaard tekst, niet op ons gebouw van toepassing.

Enkele voorbeelden

Regl. v. Mede-Eigendom:
- bepaling over gordijnen
- de uitbater vd handelszaak kan publiciteit aan de gevel ophangen
- een regel over de doorgang in gemene delen
- geen voorwerpen plaatsen in de gangen
- ...

RIO:
- andere bepaling over gordijnen
- niemand kan publiciteit aan de gevel hangen
- een regel over de doorgang in gemene delen die ongeveer hetzelfde betekent, maar anders geformuleerd en met tegenstrijdige details enerzijds én uitbreiding van regels anderzijds.
- geen buggy's plaatsen in de gangen
-...

Gewoon als principe-voorbeeld (gordijnen zijn voor mij écht niet belangrijk):
Als het RIO omschrijft dat gordijnen "(a) wit en (b) over de gehele raamlengte" moeten zijn, maar het originele Reglement van Mede-Eigendom dat gordijnen "(c) doorschijnend en (a) wit" moeten zijn.
Kunnen (a), (b) en (c) dan allemaal geldend zijn en is men het met me eens dat dit voor veel verwarring zorgt?

Mijn voorstel is om de orinele omschrijvingen over de rechten en plichten gewoon te kopiëren, ofwel gewoon weg te laten uit het RIO.
Ik heb mijn opmerkingen naar de andere mede-eigenaars verstuurd, door één van hen echter afgedaan als moeilijkdoenerij.


Zijn er regels over?
Er is er een nadeel aan bepaalde omschrijvingen (bv. volledige passage over gordijnen) volledig weg te laten uit het RIO? 

@Baton: '
Sommige syndici zijn al dan niet ter kwade trouw en soms iets te ijverig en doen à volenté.....vandaar controle en goedkeuring door de AV mbt. het RIO.'
Ik geloof het, maar kan niet meteen bedenken voor welke daden waakzaam te zijn t.o.v. de syndicus indien ter kwader trouw? Wat is het voordeel voor de syndicus in deze?


 
Baton
Offline
@ Baton

@Baton: 'Sommige syndici zijn al dan niet ter kwade trouw en soms iets te ijverig en doen à volenté.....vandaar controle en goedkeuring door de AV mbt. het RIO.'
Ik geloof het, maar kan niet meteen bedenken voor welke daden waakzaam te zijn t.o.v. de syndicus indien ter kwader trouw? Wat is het voordeel voor de syndicus in deze?

Ik zeg "sommige" syndici en meestal gemakkelijkshalve een RIO op maat dat past voor de syndici (minder bemoeienis , minder werk) en niet voor die VME.

Inhoudelijk : bepalingen in het reglement van mede-eigendom primeren tov.het RIO.
Bepalingen in het RIO kunnen niet in tegenspraak zijn met het wettelijk afgslankt reglement van mede-eigendom.
Wil men bepalingen rechten en plichten die staan in het reglement van mede-eigendom aanpassen veranderen (!) vereist dit een notariele tussenkomst.

Uw voorstel :
Mijn voorstel is om de orinele omschrijvingen over de rechten en plichten gewoon te kopiëren, ofwel gewoon weg te laten uit het RIO.

Ik heb mijn opmerkingen naar de andere mede-eigenaars verstuurd, door één van hen echter afgedaan als moeilijkdoenerij.

is goed (ook zo bij ons) iedereen moet wel weten dat deze bepalingen , zo niet in tegenspraak met de vigerende wetgeving , steeds van toepassing zijn zelfs voor/aan derden ....en dit omdat deze geregistreerd zijn in het bevoegde kantoor.
Voorts verwijs ik naar #7 en #9 en #11 met als doordenkertje "
de overschrijving in het register van de hypotheekbewaarders heeft nageleefd "
 
Bety
Offline
#
Dank u wel!
Wat betekent de verwijzing #7, #9 en #11 ?
Een ander artikel op dit forum?

 
Baton
Offline
#9

#7 #9 en #11 verwijzing naar wat ik geschreven heb , zie hoger in bijdrage 7,9 en 11