vergoeding vrijwillige syndicus die mede-eigenaar is

2 antwoorden [Laatste bericht]
hejacobs
Offline
beste,
over dit onderwerp is al veel geschreven en als ik zo kan lezen blijft deze vergoeding een grijze zone.
Echter, volgens https://blog.syndic4you.be/nl/blog/mede-eigenaar-betaald-syndicus kan je toch 1416,16€ / jaar ontvangen zonder (fiscale) problemen.

laat dit bedrag nu net datgene zijn van een normale "vrijwilliger", zie 
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/artikels/gewone-forfaitaire-onkostenvergoeding-voor-vrijwilligers-in-2021/
maar een vrijwillger in deze context heeft deze definitie
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/artikels/vrijwilligerswerk-is-dan-wel/

een vrijwillige mede-eigenaar syndicus voldoet daar toch niet aan ??


 
Baton
Offline
Vrijwillige syndicus mede-eigenaar


Vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht, ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel; die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van degene die de activiteit verricht; en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling.
 
 U moet dit lezen en interpreteren als “de organisatie” hier ten onrechte aanzien wordt als degene die beroep kan doen op vrijwilligers.
De notie “organisatie” slaat volgens mij op een rechtspersoon die vrijwilligers groepeert , “tewerk stelt, aanbiedt….
De wetgeving gaat dus over het statuut van dergelijke “vrijwilligers-organisaties” en niet over wie beroep mag/kan doen op vrijwilligers.
Wat in een VME op vrijwillige basis mag gebeuren kent een antwoord in de sfeer van de sociale zekerheidsrecht.
De link van Echter, volgens https://blog.syndic4you.be/nl/blog/mede-eigenaar-betaald-syndicus kan je toch 1416,16€ / jaar ontvangen zonder (fiscale) problemen , is dus correct en een vrijwillige syndicus mede-eigenaar kan daaraan voldoen. 

V_E
Offline
Syndicus als mede-eigenaar.
Beste,

Ik heb alle paden zowat bewandeld om uitsluitsel te verkrijgen. Het is absoluut geen vrijwilligers werk !! Maar wel degelijk een bijverdiensten !!

De oplossing is eigenlijk een zelfstandig bijberoep opstarten, kleine onderneming met een verdiensten van minder dan € 25000. Je kan dus ook GEEN kosten inbrengen !!
De inkomsten zullen aan te geven zijn als baten onder code 1650 van de aangifte en zijn progressief belastbaar. Ze worden dus bij uw inkomen als loontrekker geteld.
Voor de inkomsten uit 2020 bijvoorbeld wordt de op een na hoogste inkomensschijf tot 41060 euro aan 45% belast, alles wat boven 41060 euro valt aan 50%.
U dient dan een factuur te sturen naar de VME met 0% BTW. (vermelding kleine onderneming vrijgesteldt van BTW).
 
Voor de directe belastingen (personenbelasting) is het zo dat indien het gaat over een herhaalde opdracht, gepaard gaande met enige organisatie, en gezien de aard van de uitgeoefende taak, we hier spreken van een 'andere winstgevende bezigheid' die valt onder art. 27 WIB 92 en op te nemen is in de aangifte onder code 1650. Een taak van syndicus is dergelijke herhaalde en georganiseerde bezigheid. Zie ook Com IB 23/333 e.v.:
Syndicus (beheerder van onroerende goederen in mede-eigendom)
1° Definitie
Nummer 23/333
De syndicus is iedere natuurlijke of rechtspersoon, al of niet mede-eigenaar, die belast is met het beheer van een gebouw of van groepen van gebouwen, d.w.z. van de gemeenschappelijke delen van het gebouw of van de groepen van gebouwen en die de vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigt in al wat het beheer van het gebouw of groepen van gebouwen betreft.
De syndicus treedt bijgevolg op als lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars.
2° Juridisch statuut
Nummer 23/334
Terzake wordt verwezen naar art. 577-8, BW.
3° Belastingstelsel in de PB
Nummer 23/335
De vergoedingen die een syndicus (natuurlijke persoon) in die hoedanigheid verkrijgt, worden naargelang van de omstandigheden waarin de beroepswerkzaamheid wordt uitgeoefend, aangemerkt als:
- bezoldigingen (art. 30, 1° en 31, WIB 92) indien het een natuurlijke persoon betreft die ter uitvoering van een arbeids- of bediendencontract belast is met het beheer van een flatgebouw (dit komt in de praktijk weinig voor);
- winst (art. 23, § 1, 1°, 24 en 25, WIB 92) indien het een natuurlijke persoon betreft wiens werkzaamheid van syndicus kan worden geacht deel uit te maken van een handelsactiviteit uitgeoefend in de vastgoedsector (b.v. een vastgoedmakelaar);
baten van een winstgevende bezigheid (art. 23, § 1, 2° en 27, WIB 92) indien het een natuurlijke persoon betreft die hierboven niet beoogd is.
Mvg, Vranken Erik