Airco

1 antwoord [Laatste bericht]
Wally2100
Offline

Ik baat een handelsgelijkvloers uit en wil de bestaande airco vervangen door nieuwe en stiller. Nu is een made-eigenaar niet akkoord om nieuwe te plaatsen. Volgens mij: de airco is reeds jaren in gebruik zonder enige klacht en is enkel in gebruik tijdens de dag uren tussen 10 en 18u. Ben ik verplicht om dit via een AV aan te vragen.

Baton
Offline
bestaande airco....


Bestaande airco vervangen al dan niet geplaats met toestemming van de AV kan u zonder problemen.

De protesterende mede-eigenaar kan dit niet verhinderen/beslissen.
Het is aan de AV om eventueel een rechtsgeldige beslissing te nemen .

Maar  https://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom___algemene_vergadering/airco_installeren_in_een_appartement__toestemming_nodig_/VLTAVGAR_EU26010601/65/search?

 

Airco installeren in een appartement: toestemming nodig?

Een mede-eigenaar wil een airco-installatie plaatsen in zijn appartement. Heeft hij daarvoor de toestemming nodig van de vereniging van mede-eigenaars of kan daarvoor de bijzondere procedure toegepast worden, zoals die ook geldt voor bv. laadpalen voor elektrische wagens. Hoe zit dat juist?

Toestemming of enkel kennisgeving?

Algemeen principe: toestemming nodig. Wil een mede-eigenaar een airco-installatie plaatsen, dan zijn er daarvoor meestal werken aan de gemeenschappelijke buitengevel nodig. Daarvoor heeft hij in principe vooraf de toestemming nodig van de vereniging van mede-eigenaars (VME).

Er bestaat wel een uitzondering op! De wet van 18.06.2018 gaf aan mede-eigenaars het recht om kabels, leidingen en bijbehorende faciliteiten in of op de gemene delen aan te leggen, te onderhouden of te hernieuwen zonder voorafgaande toestemming. Voorwaarde is dat die werken dienen om de infrastructuur voor de mede-eigenaar(s) op het vlak van energie, water of telecommunicatie te optimaliseren. (art. 3.82, §2 BW) .

Kennisgeving volstaat. In dat geval moet de mede-eigenaar geen toestemming vragen, maar wel minstens twee maanden vóór de aanvang van de werken de syndicus aangetekend informeren over de werken en de optimalisatie die er daarvoor ontstaat.

Hoe kan VME reageren? De VME zal binnen de twee maanden moeten bepalen hoe ze zich opstelt. Ze kan in de eerste plaats berusten in het verzoek van de mede-eigenaar. Daarnaast kan ze beslissen om zelf de werken uit te voeren (bv. wanneer verschillende eigenaars vragende partij zijn om de voorgenomen werken eveneens uit te voeren) en dan moet ze dat binnen de twee maanden aangetekend laten weten. Ze moet uiterlijk zes maanden later de werken effectief laten uitvoeren. De derde mogelijkheid is een verzet tegen de voorgenomen werken. De VME moet dan aangetekend het verzet en de redenen van verzet meedelen.

Redenen voor verzet door VME. De VME kan zo’n verzet aantekenen als er al een dergelijke infrastructuur aanwezig is in het gebouw. Een tweede mogelijkheid is dat de infrastructuur of de werken belangrijke schade zullen veroorzaken. Die schade kan er zijn op het vlak van het uitzicht van het gebouw of de gemene delen, het gebruik van de gemene delen, de hygiëne of de veiligheid ervan. Het verzet is ook mogelijk als de infrastructuur niet optimaal is of de financiële lasten van de andere mede-eigenaars verzwaren.

Let op!  In geval van verzet kan de betrokkene of iedere belanghebbende de zaak voor de vrederechter brengen.

Geldt die regeling ook voor airco’s?

Het is niet 100% duidelijk. Wat er juist verstaan moet worden onder ‘bijbehorende faciliteiten’ wordt nergens verduidelijkt, waardoor er daarover veel discussie is. In de parlementaire voorbereidingen wordt dat begrip alleszins niet verder ingevuld. Daarin wordt enkel vermeld dat laadpalen voor elektrische voertuigen onder dat begrip ressorteren en zonnepanelen niet.

Wellicht ook voor airco’s. Op basis van de tekst van de wet zou de plaatsing van een airco-installatie, al dan niet met buitenunit, volgens experten ter zake echter wél daaronder vallen, waardoor een voorafgaande toestemming niet nodig is. Airco’s kunnen immers een energiebesparing opleveren en kunnen ook als een optimalisatie van de infrastructuur van de individuele eigendom van de mede-eigenaars beschouwd worden. Het blijft echter wel nog steeds wachten op de eerste rechtspraak daarover.

Ook al is er voor werken aan de gemene delen normaal gezien vooraf een toestemming nodig, dat geldt niet voor het plaatsen van bepaalde infrastructuur. Op basis daarvan is het wellicht niet meer nodig dat de mede-eigenaar vooraf een toestemming vraagt voor het plaatsen van een airco en volstaat een aangetekende kennisgeving aan de syndicus. De VME kan in bepaalde gevallen wel verzet aantekenen.