franchise brand

3 antwoorden [Laatste bericht]
lara
Offline

Beste
Vorig jaar is er een brand geweest in ons gebouw (appartement). Daardoor is er veel schade in de gemeenschappelijke delen . De verzekering dekt de schade maar natuurlijk niet alles. Wij hebben een franchise en nog extra kosten die de verzekering niet dekt.
De eigenaar van het appartement wil nu snel zijn eigendom verkopen en daarom mijn vraag.
Kunnen wij als eigenaars bewarend beslag op het appartement laten leggen om zo alsnog de franchise en andere kosten te recupereren van de eigenaar?
Wij  vermoeden dat de schade veroorzaker toch minstens de franchise tot zijn rekening moet nemen ,en natuurlijk ook de andere extra kosten die er uit voortvloeien.
Ik laat er bij weten dat de brand is geklasseerd als accidentieel.

Vriendelijke groeten

Lara

naicwill
Offline
De franchiseregeling en
De franchiseregeling en kwijting aan de verzekeringsmaatschappij 
 (Bron: De verzekering van flatgebouwen - R. Timmermans & A. Cauwenbergh - Uitgeverij KLUWER).Dit artikel is geschreven voor nieuwe wet.

"Vooreerst is het belangrijk te melden dat niet alleen de wet (artikel 577-8, § 4, 6° B.W.) maar praktisch alle reglementen van mede-eigendom in het algemeen bepalen dat de syndicus de vereniging van mede-eigenaars zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken vertegenwoordigd, derhalve ook ten overstaan van de verzekeraars in het bijzonder. De ondertekening van de polissen, de verdeling van premies onder de mede-eigenaars, de aangifte en vaststelling van schade en het beheer van de gemeenschappelijke verzekeringspenningen ressorteren aldus onder de executieve taak van de syndicus. 
 
De syndicus treedt dus namens alle mede-eigenaars in rechte op zonder dat hiervoor de persoonlijke tussenkomst van iedere mede-eigenaar individueel noodzakelijk is. 
De syndicus vertegenwoordigt de mede-eigenaars voor hun gemeenschappelijke 
belangen.  
 
En bij particuliere schade ?
De syndicus is in eerste instantie niet bevoegd om kwijting te geven aan de verzekeringsmaatschappij bij  particuliere schade. Behoudens het geval waar de syndicus als lasthebber van een individuele eigenaar aangesteld werd, 
onderhandelt elke, in de privé-gedeelten getroffen, mede-eigenaar voor eigen rekening rechtstreeks met de verzekeraar. De mede-eigenaar zal bij gevolg aan de maatschappij kwijting verlenen van zodra er een overeenstemming bestaat over de omvang van de schadevergoeding. Zulks vermijdt dat achteraf onenigheid ontstaat tussen medeeigenaar en syndicus wanneer ingeroepen  wordt dat de syndicus onbevoegd was de eigenaar te vertegenwoordigen. Hierop  aansluitend dient de syndicus in alle omstandigheden waarin hij van de verzekeraar een vergoedingsvoorstel ontvangt voor private schade dit rechtstreeks aan de betrokken eigenaar(s) overmaken voor akkoord en ondertekening. 
 
En wie dient de franchise te dragen ? In beginsel kunnen vijf hypothesen onderscheiden worden:
1. Schade én schadeoorzaak in  één appartement. De eigenaar van dit appartement draagt de franchise.
2. Schade in één appartement maar schade-oorzaak in een gemeenschappelijk gedeelte. De franchise komt ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.
3. Schade én schade-oorzaak in een gemeenschappelijk deel. De vereniging van mede-eigenaars draagt de franchise.
4. Schade in een gemeenschappelijk deel maar schade-oorzaak in een appartement. De eigenaar van dit appartement draagt de franchise.
5. Schade in één appartement en schade-oorzaak in een ander appartement. De eigenaar van het laatste appartement draagt de franchise.
 
De conclusie is dat " de schadeveroorzaker " steeds de franchise draagt.
Kan evenwel 
niet aangetoond worden dat een "appartementseigenaar" de schadeveroorzaker is, dan zal de vereniging van mede-eigenaars ipso facto de franchise moeten dragen. Ligt een huurder aan de basis van een schade en kan de vrijstelling niet via de verzekeraar van de huurder gerecupereerd worden, dan zal de syndicus de vrijstelling ten laste van de "eigenaar van het verhuurde appartement" leggen. Vervolgens dient de eigenaar dan verhaal op zijn huurder uit te oefenen, desgevallend door afhouding van de franchise van de huurwaarborg.
 
In geval van betwisting zal de syndicus  het franchise-vraagstuk door de algemene 
vergadering laten beslechten zodat aldaar, met volstrekte meerderheid van stemmen 
van de aanwezige en vertegenwoordigde mede-eigenaars, beslist wordt wie uiteindelijk de vrijstelling hoeft te dragen. Tegen deze laatste beslissing bestaat uiteraard verhaal bij de rechtbank open (art. 577-9, & 2 B.W.). 
naicwill
Offline
http://www.quimmo.be/nl/forum

Art. 577-11/1

Bij de ondertekening van de authentieke akte moet de optredende notaris de door de overdrager verschuldigde achterstallen op gewone en buitengewone lasten van de prijs van de overdracht afhouden. De optredende notaris betaalt echter eerst de bevoorrechte, de hypothecaire schuldeisers of de schuldeisers die hem kennis hebben gegeven van een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering.
Indien de overdrager deze achterstallen betwist, brengt de optredende notaris binnen drie werkdagen na het verlijden van de authentieke akte tot vaststelling van de overdracht de syndicus daarvan bij aangetekende brief op de hoogte.
Bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend of van een uitvoerend beslag binnen twintig werkdagen na het verlijden van voormelde akte, kan de notaris rechtsgeldig het bedrag van de achterstallen aan de overdrager betalen.


 http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/openstaande-provisies-eigenaar-m...
naicwill
Offline
Lees op indicator   De
Lees op indicator
 

De ultieme stok achter de deur bij wanbetalers.

https://www.google.be/search?q=De+ultieme+stok+achter+de+deur+bij+wanbet...